Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Wegsleepverordening gemeente Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Groningen
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Groningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening gemeente Groningen, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 april 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994
 2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2023-489865

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Groningen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2023;

 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

BESLUIT:

 

de Wegsleepverordening gemeente Groningen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990 : het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  de wet : Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  het besluit : het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Afdeling 1 Wegslepen op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • -

   het terrein aan de Kerkstraat 52 te Groningen;

  • -

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen.

 • Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2.

  Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen kan men zich tijdens kantoortijden melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Groningen aan het Hanzeplein 120 te Groningen.

 • 3.

  De bewaarplaats aan de Kerkstraat is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 120,48;

  • b.

   overbrengkosten € 144,57.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 10,55 voor elk etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De kosten voor het verplaatsen van een voertuig bedragen € 250,73.

 

Afdeling 2 Wegslepen op grond van artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat)

Artikel 5 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • a.

   het terrein aan de Gideonweg 7a te Groningen;

  • b.

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen.

  Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2.

  Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen kan men zich tijdens kantoortijden melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Groningen aan het Hanzeplein 120 te Groningen.

 • 3.

  De bewaarplaats aan de Gideonweg is maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Artikel 6 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   overbrengkosten indien het voertuig binnen de stad Groningen staat € 125,00;

  • b.

   overbrengkosten indien het voertuig buiten de stad Groningen staat € 175,00.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 30,-- per week indien het voertuig buiten wordt gestald;

  • b.

   € 50,-- per week indien het voertuig binnen wordt gestald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Met ingang van die datum vervalt de Wegsleepverordening gemeente Groningen, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 april 2021.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Groningen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2023.

burgemeester,

Koen Schuiling

griffier,

Josine Spier