Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening cliëntenparticipatie Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Heiloo
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 5. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 6. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 7. Wet inburgering 2021
 8. Wet sociale werkvoorziening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-202301-04-2023nieuwe regeling

30-10-2023

gmb-2023-488950

Z23 139150

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Heiloo

De raad van de gemeente Heiloo:

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023;

 

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 oktober 2023;

 

gelet op het bepaalde in; de Participatiewet, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet inburgering 2021 en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Heiloo.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van d.d. 30 oktober 2023.

 

G. A. Beeksma

griffier

 

M. ten Bruggencate

voorzitter

 

Verordening cliëntenparticipatie Heiloo

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënten: personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet;

 • b.

  cliëntenadviesraad: cliëntenadviesraad Participatiewet;

 • c.

  GR: gemeenschappelijke regeling Zaffier;

 • d.

  lokale cliëntenraden: cliëntenraden benoemd door de colleges van burgemeesters en wethouders van de aan de GR deelnemende gemeenten;

 • e.

  maatschappelijke organisaties: semi- publieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden;

 • f.

  Zaffier: het openbaar lichaam Zaffier.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  Er is een cliëntenadviesraad binnen het rechtsgebied van de GR, die cliënten betrekt bij de uitvoering van de Participatiewet.

 • 2.

  Cliënten en andere personen kunnen als lid van de cliëntenadviesraad worden benoemd door Zaffier voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 3.

  Buiten deze zittingstermijn kunnen leden worden benoemd om tussentijdse vacatures te vervullen voor een periode van vier jaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de cliëntenadviesraad kan tussentijds worden beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verhuizing buiten een van de deelnemende gemeenten aan de GR;

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college van een van de deelnemende gemeenten aan de GR dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de aan de GR deelnemende gemeenten of bij de GR , met uitzondering van de medewerkers werkzaam onder de CAO SW en CAO aan de slag;

  • e.

   bij disfunctioneren van een lid van de cliëntenadviesraad kan Zaffier op voordracht van de cliëntenadviesraad de benoeming van het betreffende lid intrekken.

 • 5.

  De cliëntenadviesraad, lokale cliëntenraden en in de aan de GR deelnemende gemeenten actief zijnde maatschappelijke organisaties kunnen kandidaten voordragen.

 • 6.

  De cliëntenadviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 7.

  De cliëntenadviesraad bestaat uit ten minste zeven personen.

 • 8.

  Een persoon kan voor maximaal twee aaneengesloten periodes worden benoemd.

 • 9.

  De leden van de cliëntenadviesraad wonen op het tijdstip van benoeming in een van de aan de GR deelnemende gemeenten.

 • 10.

  Niet als lid kunnen worden benoemd:

  • a.

   leden van het bestuur van de GR of van het college of de gemeenteraad van één van de aan de GR deelnemende gemeenten, of van een (mede) door één van deze organen ingesteld bestuursorgaan;

  • b.

   werknemers van de GR of van één van de aan de GR deelnemende gemeenten, met uitzondering van werknemers die werkzaam zijn onder de CAO SW en CAO aan de slag;

  • c.

   personen die een zakelijke relatie hebben met een van de aan de GR deelnemende gemeenten, , voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de cliëntenadviesraad

 • 1.

  De cliëntenadviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met het door Zaffier voorgenomen beleid, de uitvoering en de evaluatie van de aan Zaffier overgedragen taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling. De cliëntenadviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaar- en beroepsschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd op het gebied van personeels- en organisatiebeleid.

 • 2.

  Ieder lid van de cliëntenadviesraad is bevoegd agendapunten aan te dragen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

 • 1.

  De leden van de cliëntenadviesraad gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die Zaffier aan de cliëntenadviesraad verstrekt.

 • 2.

  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaffier zullen de leden van de cliëntenadviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 5 Taken van Zaffier

 • 1.

  Zaffier vraagt aan de cliëntenadviesraad advies over beleidsvoornemens op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de cliëntenadviesraad zes weken de tijd heeft om tot een advies te komen. In de adviesvraag vermeldt Zaffier de datum waarop het advies moet zijn ontvangen om het te betrekken bij de besluitvorming.

 • 3.

  Zaffier zorgt ervoor dat de cliëntenadviesraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 • 4.

  Nadat Zaffier een besluit heeft genomen over onderwerpen waarover de cliëntenadviesraad advies heeft uitgebracht, ontvangt de cliëntenadviesraad binnen vier weken een schriftelijke terugkoppeling.

Artikel 6 Ondersteuning cliëntenadviesraad

 • 1.

  Zaffier zorgt voor ondersteuning van de cliëntenadviesraad. Tot deze ondersteuning behoort in elk geval:

  • a.

   een jaarlijkse onbelaste vrijwilligersvergoeding

  • b.

   jaarlijks een budget voor de uitvoering van de opdracht zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 2.

  Zaffier draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting de cliëntenadviesraad over de in artikel 3 lid 1 van de GR genoemde taakgebieden.

 • 3.

  Zaffier draagt zorg voor een contactpersoon die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de cliëntenadviesraad.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  Door Zaffier wordt aan de cliëntenadviesraad jaarlijks een budget beschikbaar gesteld, nadat de cliëntenadviesraad daartoe vóór 1 september in het voorafgaande jaar een begroting heeft ingediend.

 • 2.

  Uit dit budget kunnen kosten worden betaald die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten, onkostenvergoedingen en andere kosten voor het functioneren van de cliëntenadviesraad.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenadviesraad aan Zaffier verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget. Beide verslagen worden door Zaffier ter kennis gebracht aan het algemeen bestuur.

Artikel 8 Overleg van en met de cliëntenadviesraad

 • 1.

  De cliëntenadviesraad komt zo vaak bijeen als nodig is voor een adequate vervulling van zijn taken.

 • 2.

  De cliëntenadviesraad kiest een voorzitter, secretaris en penningmeester op basis van functieprofielen en een sollicitatieprocedure.

 • 3.

  De cliëntenadviesraad heeft tenminste tweemaal per kalenderjaar een overleg met Zaffier en de directeur van Zaffier en:

  • a.

   dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van de cliëntenadviesraad;

  • b.

   de agenda voor dit overleg wordt opgesteld door de secretaris en de voorzitter van de cliëntenadviesraad in samenspraak met Zaffier;

  • c.

   van het overleg wordt een verslag gemaakt door een hiertoe aangewezen medewerker van Zaffier. Een afschrift van dit verslag wordt verzonden aan Zaffier, de directeur en de deelnemers aan het overleg.

Artikel 9 Reglement

De cliëntenadviesraad stelt voor zijn eigen functioneren een huishoudelijk reglement op. Van dit reglement verstrekt de cliëntenadviesraad een afschrift aan Zaffier.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

In situaties waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het algemeen bestuur van Zaffier.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Heiloo.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2023.

de griffier,

drs. G.A. Beeksma

de voorzitter,

M. ten Bruggencate

burgemeester

Toelichting

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop cliënten betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid. Het lidmaatschap van de cliëntenadviesraad mag van geen enkele invloed zijn op de behandeling van de doelgroepen door het college.

 

Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • die algemene bijstand ontvangen;

 • als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b artikel 35, vierde lid, onderdelen b en artikel 36, derde lid, onderdelen b , van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • personen met een nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • niet-uitkeringsgerechtigden;

 • en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door Zaffier aangeboden voorziening.

Artikelsgewijze toelichting

 

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

 

Artikel 2 Benoeming

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

 

Lid 1

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een cliëntenadviesraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties, waaronder ook kan worden verstaan organisaties welke dienstverlening bieden aan deze doelgroepen. De leden van de cliëntenadviesraad worden benoemd door Zaffier voor een periode van vier jaar.

 

Lid 4

De cliëntenadviesraad, lokale cliëntenraden en in de aan de GR deelnemende gemeenten actief zijnde maatschappelijke organisaties kunnen kandidaten voordragen voor lidmaatschap. Zaffier kanbook buiten deze voordrachten leden benoemen. Zaffier zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

 

Lid 5

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenadviesraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lidvan de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenadviesraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Ook medewerkers van maatschappelijke instellingen kunnen lid worden van de cliëntenadviesraad. Zij zijn immers ook betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Voorwaarde is dat de maatschappelijke instelling is gevestigd in het werkgebied. Het lidmaatschap vervalt wanneer de instelling niet meer actief is in het werkgebied.

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de cliëntenadviesraad

In zijn algemeenheid levert de cliëntenadviesraad een inspanning om de cliënten te vertegenwoordigen en/of hun belangen te behartigen naar Zaffier. Die inspanning verrichten zij zonder last maar wel in contact en overleg met hun achterban.

 

De cliëntenadviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid en de uitvoering van de aan Zaffier overgedragen taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling. Hieronder vallen ook de door Zaffier op te stellen beleidsregels en door de gemeenteraden op te stellen verordeningen.

 

Voor de bedrijfsvoering is de ondernemingsraad de gesprekspartner van Zaffier. De cliëntenadviesraad is ook geen aanspreekpunt voor klachten of bezwaren van individuele cliënten. Voor klachten heeft Zaffier een klachtenregeling. Voor bezwaren tegen een besluit van Zaffier staat de bezwaar- en beroepsprocedure open.

 

Artikel 5 Taken van Zaffier

Zaffier zal over beleidsvoornemens advies vragen aan de cliëntenadviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop Zaffier voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden aan de cliëntenadviesraad, dan kan het advies van de cliëntenadviesraad van wezenlijke invloed zijn op het door Zaffier te nemen besluit.

 

Het wordt belangrijk geacht dat de cliëntenadviesraad tijdig wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid zodat het uitoefenen van invloed op het beleid op die wijze mogelijk is. Daarom is in het derde lid bepaald dat Zaffier ervoor zorgt dat de cliëntenadviesraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 

De cliëntenadviesraad ontvangt binnen vier weken een terugkoppeling op het uitgebrachte advies.

Wanneer het advies van de cliëntenadviesraad niet of slechts gedeeltelijk wordt overgenomen geeft Zaffier gemotiveerd de reden(en) hiervoor aan.

 

Artikel 6 Ondersteuning cliëntenadviesraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de cliëntenadviesraad wordt gefaciliteerd. Primair d.m.v. een budget maar zo nodig ook in praktische zin. Bijvoorbeeld een vergaderruimte of een ambtelijk medewerker ter ondersteuning is van belang, maar ook de toegang tot kantoormiddelen. Zaffier kan hierover met de cliëntenadviesraad afspraak maken en deze schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 7 Verantwoording

Het budget is ter vrije besteding van de cliëntenadviesraad. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten, onkostenvergoedingen, kantoormiddelen en andere kosten (tweede lid). Deze kosten kunnen ten laste van het budget worden gebracht t.b.v. het functioneren van de cliëntenadviesraad.

 

De cliëntenadviesraad moet jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring indienen. Ook moet de cliëntenadviesraad jaarlijks achteraf (voor 1 april) verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid.

 

Artikel 8 Overleg van en met de cliëntenadviesraad

Dit artikel bevat de kern van de zaken die op grond van artikel 47 Participatiewet in de verordening moeten worden geregeld. Zaffier overlegt minstens tweemaal per kalenderjaar met de cliëntenadviesraad. Ingeval daartoe een reden is kan er dus vaker worden overlegd. Het is logisch om enkel vaker te vergaderen indien beide partijen hiertoe reden zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7