Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren GBLT, van 4 november 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling GBLT
 2. artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet
 3. artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 30, vijfde lid, van de Wet waardering onroerende zaken
 6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2023nieuwe regeling

08-11-2023

bgr-2023-1094

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

gelet op artikel 20, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

 

gelet op artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet, artikel 232, vierde lid, onderdeel c van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 30, vijfde lid Wet WOZ en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT)

Artikel 1  

Als degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet, artikel 232, vierde lid, onderdeel c van de Gemeentewet en artikel 30, vijfde lid van de Wet WOZ, te noemen belastingambtenaren van GBLT, worden aangewezen:

 

 • -

  alle personen die bij of krachtens een overeenkomst met GBLT werkzaam zijn bij of voor de afdelingen Heffen, Innen, KCC en Gegevensbeheer en Taxaties.

Artikel 2  

Het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren GBLT, van 4 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3  

De aanwijzing van een in artikel 1 genoemde persoon eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop deze persoon geen functie meer uitoefent binnen een in dat artikel vermelde afdeling.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren GBLT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 8 november 2023.

Het dagelijks bestuur van GBLT,

R.A.C. de Haan

Directeur GBLT

B.J. van Vreeswijk

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT

Tegen dit besluit kunnen de medewerkers die dit aangaat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van GBLT. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • -

  Naam en het adres van de belanghebbende;

 • -

  De dagtekening

 • -

  Een kopie van het besluit

 • -

  De gronden van uw bezwaar

 • -

  De handtekening van de belanghebbende