Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Regeling bedrijfs- en werkauto’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling bedrijfs- en werkauto’s
CiteertitelRegeling bedrijfs- en werkauto's
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2023Regeling bedrijfs- en werkauto's

06-11-2023

bgr-2023-1092

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bedrijfs- en werkauto’s

Het dagelijks bestuur van WVS;

 

gelezen het voorstel dd. 2 oktober 2023, no. 14/66 A;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS en het Mandaatstatuut;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Regeling bedrijfs- en werkauto’s:

 

 

Artikel 1 Definities

Werkgever: Alle onderdelen van WVS, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur van WVS.

Eigen bijdrage: De eigen bijdrage zoals bedoeld in artikel 7.5a Cao SW. Met de regeling “Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer ambtelijk”, is dit artikel uit de Cao SW ook van toepassing op de ambtenaren en Flexkompaners.

De berijder: Een werknemer aan wie een bedrijfs- of werkauto ter beschikking is gesteld.

De bedrijfsauto: Een personenauto die op geen enkele wijze is ingericht voor het gebruik bij werkzaamheden of het vervoer van goederen.

De werkauto: Een auto die ingericht is voor het gebruik bij werkzaamheden, het vervoeren van goederen of het vervoeren van meer dan 4 personen.

Wagenparkbeheer: De medewerkers die belast zijn met het beheer en onderhoud van het wagenpark.

Werknemer: Werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met één van de bedrijven die tot WVS behoort of bij WVS gedetacheerd is.

 

Artikel 2 Inleiding

Deze regeling geldt voor alle werknemers aan wie een bedrijfs- of werkauto door de werkgever ter beschikking is gesteld. De voorwaarden waaronder een bedrijfs- of werkauto ter beschikking wordt gesteld, worden vastgelegd in een gebruikerscontract en dienen zowel door de algemeen directeur als de werknemer voor akkoord te worden getekend.

 

 

Artikel 3 Gebruikerscontracten

Er zijn 4 verschillende contracten voor het gebruik van bedrijfs- en werkauto’s. Ieder contract beschrijft hoe de bedrijfs- of werkauto gebruikt mag worden en het is ten strengste verboden om hiervan af te wijken zonder toestemming van de werkgever.

Gebruikscontract werkauto woon-werkverkeer (B3).

Gebruikscontract bedrijfsauto woon-werverkeer en privékilometers tot 500 km (D3).

Gebruikscontract bedrijfsauto zakelijk en privé (C1).

Gebruikscontract bedrijfs- en werkauto alleen dienstverkeer. Met dit contract mogen alleen dienstkilometers worden afgelegd. Deze bedrijfsregeling is niet van toepassing op dit contract (A1).

 

Artikel 4 Toekenningsvoorwaarden

 • 1.

  De werkgever kan voor een effectieve en efficiënte uitoefening van de functie een bedrijfs- of werkauto ter beschikking stellen aan werknemers. Aan de ter beschikking stelling kunnen geen rechten worden ontleend. Middels het formulier “Investerings- verstrekkings-aanvraag auto” wordt door de algemeen directeur toestemming verleend voor het ter beschikking stellen van een bedrijfs- of werkauto.

 • 2.

  Indien wordt vastgesteld dat een werknemer in aanmerking komt voor een bedrijfs- of werkauto, wordt door de algemeen directeur het type auto en contract vastgesteld. Bij het vaststellen van het type auto en contract wordt onder andere rekening gehouden met de keuze van de werknemer om wel of niet privé te rijden. Andere factoren zijn de functie van de werknemer en representativiteit van de functie.

 • 3.

  De algemeen directeur behoudt zich het recht voor om een overcomplete bedrijfs- of werkauto aan de werknemer toe te wijzen.

 • 4.

  Voor gereden privékilometers is de werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd van € 0,12 per kilometer. Afhankelijk van de ontwikkeling van de diverse onkosten, kan dit bedrag per kwartaal worden aangepast.

 

Artikel 5 De eigen bijdrage

Zoals bepaald in artikel 7.5a van de Cao SW betaalt iedereen die voor zijn woon-werkverkeer vervoer van de werkgever gebruikt een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor de ambtelijke medewerkers en voor de medewerkers van Flexkompaan regulier (regeling “Tegemoetkoming woon-werkverkeer ambtelijk). Deze wordt geïndexeerd met de generieke verhogingen uit de Cao SW. Dit artikel geldt niet voor de medewerkers Flexkompaan Participatie: zij betalen geen eigen bijdrage.

 

Artikel 6 De chauffeursregeling werkauto’s

 • 1.

  Een chauffeur van een werkauto, die in opdracht van de organisatie structureel en buiten werktijd, collega’s, materiaal en/of machines ophaalt, komt in aanmerking voor een chauffeursvergoeding. De beoordeling of iets structureel is, is aan de hoofduitvoerders.

 • 2.

  Deze vergoeding is gelijk aan de eigen bijdrage zoals bedoeld in artikel 5.

 • 3.

  Wanneer de chauffeur vanwege ziekte geen eigen bijdrage meer betaalt, wordt ook de chauffeursvergoeding stopgezet. Dit is na een kalendermaand volledige ziekte,

 • 4.

  De medewerkers Flexkompaan Participatie betalen geen eigen bijdrage en zijn derhalve uitgesloten van de chauffeursregeling werkauto’s.

 •  

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  WVS kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor ontwikkelingen, die het gevolg zijn van (nieuwe) fiscale maatregelen.

 • 2.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur.

 • 3.

  Vanaf in werking treding van deze regeling komt de Bedrijfsautoregeling WVS, laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2019, te vervallen.

 •  

 

Versie:

2 oktober 2023

Verandering:

De regeling is vereenvoudigd, er is een nieuw contract bijgekomen (500 km privé) en de chauffeursregeling is in deze regeling opgenomen.

Datum DT: 8 augustus 2023

 

 

 

 

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van WVS op 6 november 2023 en treedt in werking op 15 november 2023.

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans T.C. Melisse.