Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

Besluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie
CiteertitelBesluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAfkondigingsblad nr. 17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25a van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES
 2. artikel 25aa van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES
 3. artikel 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2019nieuwe regeling

16-11-2019

A.B. 2019 Nr.17

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie

Eilandbesluit, houdende algemene maatregelen, van, 16 NOV 2019 no.2 ter uitvoering van de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de artikelen 9 en 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016 (AB 2016, no. 13) (Besluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie).

 

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

 

Overwegende:

 • -

  dat het Openbaar Lichaam Bonaire conform de Veiligheidswet BES een generiek, algemeen plan heeft vastgesteld, waarin multidisciplinaire voorbereidingen warden getroffen en uitvoeringspraktijken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding warden beschreven;

 • -

  dat het ter uitvoering van de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de aanwijzing van ambtenaren van het openbaar lichaam Bonaire die deel nemen aan bijeenkomsten, opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding;

 • -

  dat het ter uitvoering van de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de aanwijzing van ambtenaren die beschikbaar dienen te zijn om bij calamiteiten werkzaamheden verrichten, of op afroep werkzaamheden dienen te verrichten bij calamiteiten;

 • -

  dat aan de ambtenaar die aangewezen is om een taak te vervullen in de rampen- en crisisorganisatie, jaarlijks in december een extra beloning wordt toegekend als bedoeld in artikel 25aa van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

 • -

  dat aan de ambtenaar , die is aangewezen om bij calamiteiten op afroep werkzaamheden te verrichtten ingeval van het verrichten van deze werkzaamheden, een toelage wordt toegekend, als bedoeld in artikel 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;

 • -

  Dat aan de ambtenaar, die is aangewezen om beschikbaar te zijn, een toelage wordt toegekend als bedoeld in artikel 9 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;

Gelezen:

het advies van de directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning, de afdeling Personeel & Organisatie van 16juli 2019)

 

Gelet op:

de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de artikelen 9 en 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;

 

HEEFT BESLOTEN

 

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen:

Artikel 1  

In dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  aanwijzing: de schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag aan degene die een taak of functie heeft binnen de rampenorganisatie;

 • b.

  aangewezen ambtenaar: de ambtenaar die een aanwijzing heeft ontvangen;

 • c.

  besluit: het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

 • d.

  CoPI of Commando Plaats Incident: het onderdeel van de rampenorganisatie dat belast is met de operationele leiding ter plaatse van een incident;

 • e.

  extra beloning: de extra beloning bedoeld in artikel 25aa, derde lid van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

 • f.

  toelage: de toelage bedoeld in artikel 25a en artikel 25b van het besluit en artikel 9 en artikel 11van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016.

Artikel 2  

 • 1.

  Met uitzondering van ambtenaren die ten tijde van het inwerking treden van dit eilandsbesluit vermeld zijn op de lijst "Bereikbaarheidsgegevens rampenorganisatie Bonaire", wordt de ambtenaar aangewezen, nadat deze inde gelegenheid is gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

 • 2.

  Artikel 10 Bezoldigingsregeling Bonaire 2016 is van toepassing op de aanwijzing.

Artikel 3  

 • 1.

  De aangewezen ambtenaar is verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten, opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van de rampenbestrijding.

 • 2.

  De aangewezen ambtenaar verricht op afroep werkzaamheden die behoren tot de taak of functie binnen de rampenorganisatie waartoe de ambtenaar is aangewezen.

 • 3.

  De aangewezen ambtenaar die deel uit maakt van het CoPi, houdt zich volgens het beschikbaarheid schema bedoeld in artikel37c, tweede lid van het Besluit, beschikbaar om op afroep werkzaamheden te verrichten.

Artikel 4  

 • 1.

  Aan de aangewezen ambtenaar wordt een extra beloning toegekend.

 • 2.

  Aan de aangewezen ambtenaar die deel uit maakt van het CoPI wordt een toelage toegekend ad USD 1,50, per uur dat de ambtenaar beschikbaar is geweest.

 • 3.

  Aan de aangewezen, ambtenaar wordt een toelage toegekend in het geval werkzaamheden zijn verricht bij calamiteiten die niet behoren tot zijn normale werkzaamheden, op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 en 6:00 uur of tussen 20:00 en 24:00 uur, USD 2,25 per gewerkt uur;

  • b.

   zaterdag en zondag 0:00 en 24:00 uur, USD 4,50 per gewerkt uur, en

  • c.

   een feestdag als bedoeld in artikel 37, onderdeel j, van het Besluit USD 9,00.

Artikel 5  

In de aanwijzing wordt de naam van de functie of taak vermeld die de ambtenaar vervult binnen de rampenorganisatie en welke toelage aan de ambtenaar wordt toegekend.

Artikel 6  

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie.

Artikel 7  

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregel, treedt inwerking 8 dagen na afkondiging.

Aldus vastgesteld op de datum van dit besluit en getekend op 16 nov 2019

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber,

E.E. Rijna,

de eilandsecretaris wnd,

G. van Arneman.

Dit eilandsbesluit is door mij afgekondigd op 16 nov 2019

de gezaghebber,

E.E. Rijna.