Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Verordening, regelende de voorwaarden voor aansluiting op de gemeentelijke riolering 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de voorwaarden voor aansluiting op de gemeentelijke riolering 2003
CiteertitelAansluitverordening vrij-verval riolering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-200301-01-2021nieuwe regeling

29-04-2003

Het Kompas, 23-05-2003

2002/3381

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de voorwaarden voor aansluiting op de gemeentelijke riolering 2003

De raad van de gemeente Strijen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 18 april 2003

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

besluit

Vast te stellen de volgende Verordening, regelende de voorwaarden voor aansluiting op de gemeentelijke riolering 2003.

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen voor het tot stand brengen van een huis- rioolaansluiting.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

hoofdriool :de bij de gemeente als behorende tot het gemeentelijk rioolstelsel in beheer zijnde rioolleidingen met de daartoe behorende gemalen en bedieningsorganen;

aansluitriool :de rioolleiding tussen het hoofdriool en de erfgrens;

huis- of bedrijfsriool :de rioolleiding van de erfgrens tot het gebouw;

betrokkene :

 • a.

  de eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker van het op wiens verzoek het aansluitriool wordt c.q. is gelegd;

 • a.

  de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere van de onder a. bedoelde verzoeker.

Artikel 2. Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning.

Onverminderd de vereiste publiekrechtelijke vergunningen kan een aansluiting op het hoofdriool slechts worden verkregen c.q. wordt deze eerst tot stand gebracht indien is c.q. zal worden voldaan aan het bepaalde in de volgende artikelen.

Artikel 3. Aansluitkosten.

 • 1.

  De gemeente legt het aansluitriool op kosten van de betrokkene zowel voor een gescheiden danwel voor een gemengd systeem.

 • 2.

  Betrokkene zelf heeft te zorgen voor de aanleg van het huis- of bedrijfsriool en draagt daarvan ook de kosten.

 • 3.

  De gemeente zal het aansluitriool beëindigen met een erfafscheidingsput, welke maximaal 1m binnen de erfafscheiding of zakelijkrechtstrook is gelegen.

 • 4.

  Indien er bij een gescheiden rioolstelsel sprake is van een foutieve aansluiting zal deze op kosten van de betrokkene worden gewijzigd.

Artikel 4. De hoogte van het bedrag.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het bedrag vast waartegen gedurende het daarop volgende jaar het aanleggen van het aansluitriool van gemeentewege zal worden verzorgd.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de werkzaamheden op de gemeenterekening zijn bijgeschreven.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht.

 • 1.

  De door de gemeente tot stand gebrachte werken, als bedoeld in artikel 3 eerste lid, worden eigendom van de gemeente en worden door de gemeente Strijen onderhouden c.q. vernieuwd.

 • 2.

  Onderhoud, herstel of vernieuwing van huis- of bedrijfsriool dient te geschieden voor rekening van de betrokkene.

Artikel 6. Het gedogen van de werkzaamheden.

Wanneer ten behoeve van het leggen, vernieuwen, herstellen of onderhouden van het aansluitriool op of in het perceel waarvoor de aansluiting dient, werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of dit perceel moet worden betreden, dient zulks te worden toegestaan.

Artikel 7. Kwaliteit van de aansluiting.

Indien ten gevolge van onderhoud, herstel of vernieuwing van het huis- of bedrijfsriool de aansluiting op het aansluitriool opnieuw moet worden aangebracht, dient zulks te geschieden op aanwijzing en tot genoegen van het bureau Beheer Openbare Ruimte door en voor rekening van de betrokkene.

Artikel 8. Schade aan gemeente-eigendommen.

Alle schade welke tengevolge van het leggen, hebben of houden van de aansluiting, het onderhoud, vernieuwing en herstel van de huis- of bedrijfsriolering wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, moet op eerste aanzegging door de betrokkene worden vergoed.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

Betrokkene neemt ten opzichte van de gemeente Strijen alle aansprakelijkheid op zich voor ongevallen en/of schade, welke uit het gebruik maken van de aansluiting kan voortvloeien en vrijwaart uit dien hoofde de gemeente Strijen voor alle gevolgen van vordering van derden wegens ongevallen en schade.

Artikel 10. Betaling van de kosten.

 • 1.

  Betrokkene stort, voordat met de aanleg van het aansluitriool wordt begonnen, op een tijdstip te bepalen door het bureau Beheer Openbare Ruimte, in de gemeentekas het bedrag als bedoeld in artikel 4 alsmede in het geval van onderhoud, herstel en/of vernieuwing het bedrag dat hiervoor noodzakelijk wordt geacht, een en ander ter beoordeling van het bureau B.O.R.

 • 2.

  Storting van het bedrag als bedoeld onder 4 strekt tevens tot bewijs, dat betrokkene de in dit hoofdstuk van deze verordening gestelde voorwaarden en bepalingen aanvaardt.

 • 3.

  Tot aansluiting op het gemeenteriool wordt niet overgegaan indien, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, de aansluiting uit economisch en /of technisch oogpunt niet realiseerbaar is.

  Het college van burgemeester en wethouders gaat er vanuit dat de aansluitlengte maximaal 6 meter bedraagt en de buisdiameter 125 mm waarvan de vaste kosten € 450,= bedragen bij een gemengdstelsel en bij gescheiden stelstel 2 x 125 mm € 700,=. Mocht het eventueel voorkomen dat er meerdere lengte wordt aangebracht, dan zal dit per meter in rekening worden gebracht voor 2003 € 60,= per meter waarna dit bedrag jaarlijks zal worden aangepast. Indien hier afwijkingen in voorkomen zullen de prijzen navenant worden aangepast. Bij een leiding van 160 mm of 2 x 160 mm op bijvoorbeeld het bedrijventerrein zullen de prijzen navenant worden aangepast.

HOOFDSTUK 2. Nadere voorschriften.

Artikel 11. Aantal aansluitingen.

Per wooneenheid zal bij een gemengd systeem één aansluiting en bij een gescheiden systeem twee aansluitingen gerealiseerd worden.

Artikel 12. Nadere bepalingen.

 • 1.

  Binnen de perceelsgrens zal door de een erfscheidingsput worden geplaatst. Dit ter controle van een eventuele verstoppingsoorzaak. Ook voor de riolering in de buiten gebieden zullen deze putjes worden geplaatst na de zakelijkrecht strook.

 • 2.

  De aansluiting op het hoofdriool zal maximaal 125 mm bedragen.

 • 3.

  De aanlegdiepte van de huisriolering zal minimaal 60 centimeter minus het maaiveld moeten bedragen.

 • 4.

  Indien grondzettingen zijn te verwachten dient de aansluitconstructie extra flexibel te worden uitgevoerd; hiervan is pas sprake indien een hoekverdraaiing van minimaal 5 spanningsloos kan optreden.

 • 5.

  Het afschot van de aansluitleiding moet tussen 1:50 en 1:100 liggen.

 • 6.

  Zowel voor de binnen- als de buitenriolering zijn NEN 3215 en NPR 3218 van toepassing.

 • 7.

  Zelf werkzaamheden in gemeentegrond is niet toegestaan.

Artikel 13. Citeertitel en inwerkingtreding.

Deze verordening kan worden aangehaald als Aansluitverordening vrij – verval riolering en deze treedt in werking na zes weken na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen

29 april 2003.

De plv. griffier, de voorzitter,

E.Heun. A. Oster.