Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Beleidsregels energietoeslag 2023 Midden-Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels energietoeslag 2023 Midden-Groningen
CiteertitelBeleidsregels energietoeslag 2023 Midden-Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-202301-09-2024nieuwe regeling

17-10-2023

gmb-2023-485342

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag 2023 Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

- door de huidige omstandigheden als gevolg van de energiecrisis huishoudens met een laag inkomen de noodzakelijke kosten van energie niet of nauwelijks meer kunnen voldoen;

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situatie en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag 2023;

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregel bijzondere bijstand Midden-Groningen;

 

besluit vast te stellen de Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Midden-Groningen.

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in de wet;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 • c.

  Energietoeslag: de eenmalige uitkering in 2023 ter compensatie van stijgende energielasten.

 • d.

  Huishouden: de leefsituatie die een alleenstaande, kostendeler of (eenouder)gezin duurzaam in stand houden en waarvoor zij noodzakelijke kosten maken, zoals energiekosten;

 • e.

  Inkomen: het in aanmerking te nemen inkomen (exclusief vakantietoeslag) zoals opgenomen in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet en de beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ Midden-Groningen 2022;

 • f.

  Laag inkomen: Een inkomen (exclusief vakantiegeld) dat gedurende de referteperiode niet hoger is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • g.

  Msnp: Minnelijk traject waarbij de schuldhulpverlener een regeling treft met de schuldeisers;

 • h.

  Peilmaand: oktober 2023 (ambtshalve toekenning doelgroep van art. 4 van deze Beleidsregels);

 • i.

  Peilmaand: september 2023 (ambtshalve toekenning doelgroep van art. 5 van deze Beleidsregels)

 • j.

  Referteperiode: periode van 3 kalendermaanden voorafgaand aan de aanvraagdatum.

 • k.

  Wet: Participatiewet;

 • l.

  Wsnp: wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

 • m.

  Zelfstandige woning: woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet die niet gedeeld wordt met een ander.

 

Artikel 2. Doelgroep energietoeslag 2023

 • 1.

  De energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

 • 2.

  Huishoudens zonder zelfstandige woning, zoals een persoon die een kamer huurt in het huis van de hoofdbewoner, dienen met een schriftelijk bewijsstuk aan te tonen dat zij woonlasten hebben.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Tot de doelgroep van de energietoeslag 2023 behoren ook huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens, die een Wsnp of Msnp traject volgen en waarbij het besteedbaar inkomen (exclusief vakantiegeld) na aflossing gelijk is of lager is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld).

 • 5.

  Tot de doelgroep van de energietoeslag 2023 behoren ook huishoudens met een inkomen net boven de 125% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Het meerdere inkomen over de referteperiode omgerekend naar een jaar (12 kalendermaanden) moet niet hoger zijn dan € 1.275. Deze huishoudens maken aanspraak op een aangepaste energietoeslag, zie voor de hoogte artikel 3 van deze beleidsregels.

 • 6.

  Niet tot de doelgroep behoort de persoon die op de aanvraagdatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen als bedoeld in art. 13 eerste lid onderdeel a van de wet;

  • c.

   jonger is dan 21 jaar;

  • d.

   Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in art. 3.1 eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

  • e.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • f.

   binnen of buiten de gemeente als aanvrager of lid van het huishouden een energietoeslag 2023 van € 1.300 heeft ontvangen, tenzij die aanvrager een lager bedrag dan € 1.300 heeft ontvangen; dan maakt deze nog wel aanspraak op een aangepaste energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag zal dan vastgesteld worden op € 1.300 minus het eerder ontvangen bedrag.

 

Artikel 3. Hoogte energietoeslag

 • 1.

  De energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300.

 • 2.

  Voor zover het inkomen in de referteperiode hoger is dan 125% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld), wordt het meerdere inkomen over de referteperiode (3 kalendermaanden) omgerekend naar een jaar (12 kalendermaanden), in mindering gebracht op het bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Als het resultaat lager is dan € 25 bestaat geen recht op de energietoeslag 2023.

 

 

Artikel 4. Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die op de peildatum een laag inkomen hebben en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   ondernemers met een Bbz- uitkering zijn; of

  • d.

   periodieke bijzondere bijstand ontvangen; of

  • e.

   AIO-gerechtigden; en

  • f.

   in het derde kwartaal van 2023 een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 1 december 2023.

 • 2.

  Voor de doelgroep genoemd in lid 1 van dit artikel is de referteperiode niet van toepassing.

 

Artikel 5. Ambtshalve toekenning bij ontvangen energietoeslag 2022

 • 1.

  Huishoudens die de eenmalige energietoeslag 2022 hebben ontvangen en waarbij er aannemelijk is dat er niet iets is veranderd wat van invloed kan zijn op het recht op de eenmalige energietoeslag, krijgen de energietoeslag 2023 ambtshalve toegekend.

 • 2.

  Voor zover het inkomen in de peilmaand hoger is dan 125% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld), wordt het meerdere inkomen over de peilmaand omgerekend naar een jaar (12 kalendermaanden), in mindering gebracht op het bedrag als bedoeld in lid 1 van artikel 3 van deze Beleidsregels. Als het resultaat lager is dan € 25 bestaat geen recht op de energietoeslag 2023.

 • 3.

  Voor de doelgroep in lid 1 van dit artikel is de referteperiode niet van toepassing.

 • 4.

  Voor de doelgroep genoemd in lid 1 geldt dat er alsnog een aanvraag ingediend kan worden wanneer er op basis van de peilmaand geen recht/gedeeltelijk recht op energietoeslag 2023 bestaat.

 

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 14 november 2023 een schriftelijke aanvraag indienen via een aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

 

Artikel 7. Afwijken van de beleidsregels

Het college handelt volgens de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 14 november 2023, mits de gemeenteraad op 9 november 2023 instemt met het raadsvoorstel ‘energietoeslag 2023’.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

 

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels energietoeslag 2023 Midden-Groningen.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 17 oktober 2023,

Burgemeester Gemeentesecretaris

Adriaan Hoogendoorn Marjolijn Nieuwenhuijsen