Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Hilvarenbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Hilvarenbeek
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 Hilvarenbeek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2023nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-484018

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen.

 

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Hilvarenbeek.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

wet: Participatiewet;

college: college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek;

toeslag: de eenmalige energietoeslag 2023

WSM: wettelijk sociaal minimum, ook wel de van toepassing zijnde bijstandsnorm

BRP: basisregistratie personen

inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de wet;

peildatum: de datum waarop het inkomen wordt getoetst;

referteperiode: de periode waarover het inkomen wordt getoetst.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De toeslag voor 2023 van € 1.300,00 is bedoeld voor huishoudens, waarvan de leden ingezetene zijn van de gemeente Hilvarenbeek, die een zelfstandige woonruimte bewonen en op dit adres zijn ingeschreven in de BRP, en op de peildatum 15 oktober 2023

  • a.

   een (gezamenlijk) inkomen hebben tot 120% van het WSM, of

  • b.

   een minnelijke schuldregeling volgen via de Kredietbank Nederland of een wettelijke schuldsanering ingevolge de WSNP volgen, en

 • 2.

  In gevallen waar er sprake is van kostendelende medebewoners, of die op grond van artikel 19a van de wet als kostendelende medebewoners zouden worden aangemerkt, kan de hoofdbewoner een aanvraag indienen, bedoeld voor alle bewoners. Het gezamenlijke inkomen van alle bewoners wordt dan in beschouwing genomen als een gezamenlijk inkomen, als bedoeld onder lid 1 onder a van dit artikel.

 • 3.

  Niet tot de doelgroep wordt gerekend de persoon die:

  • a.

   een kostendelende medebewoner is als bedoeld in artikel 19a van de wet, die niet de hoofdbewoner is;

  • b.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de wet;

  • c.

   enkel met een briefadres of postbusnummer is ingeschreven in de BRP;

  • d.

   een studenten is die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  De toeslag wordt zonder daartoe strekkende aanvraag verstrekt aan huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en;

  • a.

   die op peildatum 15 oktober 2023 een gehele of gedeeltelijke uitkering ontvangen ingevolge de wet of op grond van de IOAW of IOAZ, of;

  • b.

   die op peildatum 15 oktober 2023 een minnelijke schuldregeling volgen via de Kredietbank Nederland, of;

  • c.

   in 2023 een verstrekking hebben ontvangen ingevolge de bijzondere bijstand of een minimaregeling van de gemeente Hilvarenbeek.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de toeslag kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het papieren of digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de toeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

 • 3.

  Bij de aanvraag dient de meest recente specificatie van de inkomsten te worden meegestuurd of een gerechtelijke beschikking van toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Artikel 5 : Inkomen en vermogen

 • 1.

  Tot het inkomen wordt gerekend het totaal van de inkomensbestanddelen als bedoeld in artikel 32 van de wet van alle personen in de huishouding met wiens inkomen ingevolge de wet rekening moet worden gehouden.

 • 2.

  De peildatum voor de toetsing van het inkomen is:

  • a.

   Voor huishoudens die voor een ambtshalve verstrekking in aanmerking komen: 15 oktober 2023.

  • b.

   Voor huishoudens die een aanvraag moeten indienen: de datum van aanvraag.

 • 3.

  Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de 3 meest recente kalendermaanden of 4-wekelijkse perioden, indien het inkomen per 4 weken wordt betaald.

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 6: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een toeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een toeslag via de bijzondere bijstand, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 17 oktober 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 Hilvarenbeek

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023

TOELICHTING

Het rijk stelt een eenmalige energietoeslag beschikbaar om de huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen in de energiekosten. De aanleiding hiervoor zijn de sterk toegenomen energiekosten, waardoor deze huishoudens met nauwelijks te dragen energiekosten worden geconfronteerd.

 

Via een wijziging van de Participatiewet is de mogelijkheid van de verstrekking van de energietoeslag opgenomen als een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Dit houdt in, dat het college een toeslag mag verstrekken aan personen c.q. huishoudens die aan de inkomenseisen voldoen, zonder te controleren of de persoon deze (extra of meerdere) kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt.

 

Artikel 1 Begrippen

Het begrip “wettelijk sociaal minimum” wordt steeds meer gebruikt om een inkomen op bijstandsniveau aan te duiden. Het gebruik van “WSM” is gemakkelijker dan het begrip “van toepassing zijnde bijstandsnorm”.

 

Artikel 2 Doelgroep

De toeslag wordt uitgekeerd per huishouden en niet per persoon, daarom wordt gesproken van “huishouden”. In de meeste gevallen bevindt zich één huishouden op één adres, maar wanneer het huishouden (kan een 1-persoonshuishouden zijn) een zelfstandige woonruimte bewoont en voor deze woonruimte energiekosten betaalt, dan kan het zijn dat meerdere huishoudens op hetzelfde adres wonen.

 

Kostendelers delen ook de energiekosten. De hoofdbewoner kan wel de toeslag aanvragen, voor zover het gezamenlijke inkomen van de kostendelende medebewoners niet hoger is dan 120% van het WSM.

 

Personen bedoeld in lid 3 onder b en c worden geacht geen energiekosten te hebben.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

Van de huishoudens die in dit artikel worden bedoeld is reeds bekend dat hun inkomen lager is dan 120% van het WSM en is hun woonsituatie bekend.

 

Artikel 4 Aanvraag

Een specifiek aanvraagformulier is beschikbaar. Bij de aanvraag dient de meest recente inkomstenspecificatie te worden meegestuurd. Dit betreft dan in de meeste gevallen een loon- of uitkeringsspecificatie.

 

Bij wet is gesteld, dat de toeslag tot uiterlijk 31 augustus 2024 kan worden verstrekt. Daarom wordt voor de aanvragen een uiterlijke datum gesteld van 30 juni 2024, om zodoende een behandelingstermijn van 2 maanden aan te houden. Deze 2 maanden is gebaseerd op de wettelijke (Awb-) termijn van 8 weken.

 

Artikel 5 Inkomen en vermogen

De bepaling van het inkomen sluit direct aan op de Participatiewet.

De huishoudens aan wie ambtshalve de toeslag wordt verstrekt worden getoetst op 1 november 2023. Elk huishouden dat op die datum een uitkering heeft of een minnelijke schuldregeling volgt, ontvangt de toeslag.

 

De huishoudens zonder uitkering, maar die wel bekend zijn, worden getoetst via het Inlichtingenbureau (dit is een informatiebureau van de Belastingdienst). Wie volgens het Inlichtingenbureau op 15 oktober 2023 een inkomen had dat lager is dan 120% van het WSM, krijgt de toeslag uitgekeerd. De huishoudens met een hoger inkomen worden geïnformeerd dat zij volgens de Belastingdienst een te hoog inkomen hebben. Zij kunnen alsnog een aanvraag indienen wanneer zij menen dat hun inkomen toch lager is.

 

Het vermogen wordt niet meegeteld. Dit is in de eerste plaats om de aanvrager niet te zeer te belasten of te ontmoedigen vanwege het moeten leveren van informatie, en in de tweede plaats om de uitvoering van deze regeling eenvoudig te houden.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Via deze hardheidsclausule kunnen huishoudens alsnog een toeslag ontvangen, indien er sprake is van (zeer) bijzondere omstandigheden. Omdat er zeer uiteenlopende omstandigheden kunnen zijn, worden hier geen omstandigheden (als voorbeeld) genoemd.

Beoordeling en verstrekking van de toeslag gebeurt dan via de “gewone” bijzondere bijstand en wordt ook via de werkwijze van de bijzondere bijstand behandeld.

 

Artikel 7 Intrekking

De toeslag is eenmalig, daarom hebben deze beleidsregels een beperkte duur. Per 1 september 2024 vervallen deze regels van rechtswege.