Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Percentageregeling kunstopdrachten Goirle 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPercentageregeling kunstopdrachten Goirle 1994
CiteertitelPercentageregeling kunstopdrachten Goirle 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpkunst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199401-01-1994nieuwe regeling

15-03-1994

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Percentageregeling kunstopdrachten Goirle 1994

 

 

Artikel 1
 • a.

  Ten behoeve van de uitvoering van het beleid op het terrein van de kunstzinnige verfraaiing van Goirle worden er in verband met het door of in opdracht van de gemeente uitvoeren van de in artikel 2 genoemde werken of werkzaamheden, door de gemeenteraad gelden beschikbaar gesteld voor het verlenen van beeldende kunstopdrachten;

 • b.

  de hoogte van de in het vorige lid bedoelde gelden komt overeen met 1% van het voor de desbetreffende werken/werkzaamheden beschikbaar gestelde krediet. Hierbij worden de kosten van de verwerving van de grond en, bij een gebouw, de kosten van de inventaris buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2

De werken/werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 zijn:

 • a.

  nieuwbouw of ingrijpende vernieuwing of uitbreiding van gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen);

 • b.

  nieuwbouw van bruggen, tunnels, viaducten en soortgelijke kunstwerken;

 • c.

  reconstructie of verbetering van bestaande woonstraten en pleinen;

 • d.

  bouw- en woonrijpmaken van nieuwe wijken en aanleg van nieuwe straten en pleinen;

 • e.

  de aanleg van ondergrondse voorzieningen zoals rioleringen;

 • f.

  projecten voor sport en openluchtrecreatie;,

 • g.

  andere, door de gemeenteraad aan te wijzen projecten.

Artikel 3

De kunstopdracht als bedoeld in artikel 1 kan de vorm hebben van:

 • -

  een monumentale opdracht;

 • -

  inschakeling van een kunstenaar bij de vormgeving van de omgeving;

 • -

  een adviserende functie voor de kunstenaar;

 • -

  aankoop van losse kunstvoorwerpen.

Artikel 4

De percentagebedragen kunnen in de voorziening verfraaiing gemeente gestort worden:

 • -

  wanneer het percentagebedrag niet toereikend is voor besteding aan een kunstopdracht;

 • -

  wanneer van het percentagebedrag na besteding een bedrag overblijft;

 • -

  wanneer de locatie van het project onvoldoende geschikt is voor de toepassing van beeldende kunst of wanneer in de onmiddellijke omgeving al voldoende kunsttoepássingen aanwezig zijn.

Artikel 5
 • a.

  De uitvoering van de regeling, waaronder het beheer van de voorziening verfraaiing gemeente, is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders; het college laat zich ter zake adviseren door de commissie voor kunst en cultuur.

 • b.

  De commissie voor kunst en cultuur adviseert specifiek ten aanzien van:

  • -

   de wijze van besteding van de beschikbare gelden;

  • -

   de toepassing en integratie van beeldende kunst ten behoeve van het bewuste project;

  • -

   de formulering van de opdracht;

  • -

   de verstrekking van de definitieve opdracht aan een kunstenaar.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als 'percentageregeling kunstopdrachten Goirle 1994' en treedt in werking op 1 januari 1994.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 maart 1994.