Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel
CiteertitelBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202431-08-2024artikel 2

23-04-2024

gmb-2024-184341

16-11-202301-05-2024nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-482884

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 

- gezien het voorstel van: 7 november 2023;

 

- gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 

b e s l u i t:

vast te stellen: Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregel en de daarop beruste bepalingen verstaan we onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet;

 • d.

  peildatum: datum van aanvraag;

 • e.

  referteperiode: de volledige 3 kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  beschikbare geldmiddelen: geldmiddelen waarover de aanvrager en diens echtgenoot beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

Alle andere begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede andere wet- en regelgeving.

 

Artikel 2: Doelgroep (eenmalige) energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1300,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel en wordt slechts één keer ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden de beschikbare geldmiddelen in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode en de drie daaraan voorafgaande kalendermaanden.

 • 4.

  De aanvrager, die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregel, moet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres waarop de energietoeslag aangevraagd wordt;

 • 5.

  De eenmalige energietoeslag 2023 wordt op aanvraag toegekend aan de persoon binnen het huishouden, welke op de peildatum het energiecontract voor het betreffende woonadres op zijn naam heeft staan;

 • 6.

  In geval van de kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a Participatiewet, wordt de eenmalige energietoeslag 2023 uitbetaald aan diegene die het contract heeft met de energieleverancier en de energienota betaalt;

 • 7.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 8.

  De aanvrager is energiekosten verschuldigd.

 

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   die algemene bijstand van de gemeente ontvangen; of

  • b.

   toegelaten zijn tot de wet gemeentelijke schuldhulpverlening én een schuldenregeling hebben.

  • c.

   een individuele inkomenstoeslag ontvangen in 2023, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 van € 1300,00 euro ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Overige huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag 2023 met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan digitaal en schriftelijk worden via de gemeentelijke website https://www.beesel.nl.

 • 3.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag de bewijsstukken zoals in het aanvraagformulier gevraagd.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot 1 juli 2024.

 

Artikel 5. Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Er wordt rekening gehouden met geldelijk vermogen, niet zijnde bedrijfsvermogen. Tot het geldelijk vermogen worden in ieder geval gerekend: contanten, spaar-, betaal- of banktegoeden, beleggingsrekeningen, geldswaardige papieren, effecten, opties, aandelen, effecten in depot, cryptovaluta.

 • 2.

  Lijfrenten als bedoeld in artikel 1 aanhef en sub n van de wet, worden niet tot de beschikbare geldmiddelen gerekend.

 • 3.

  Het saldo per peildatum van geldmiddelen van thuiswonende kinderen wordt niet tot de beschikbare geldmiddelen gerekend.

 • 4.

  Het college verstrekt geen eenmalige energietoeslag 2023 als de geldmiddelen op de peildatum hoger zijn dan de wettelijke vermogensgrens zoals bepaald in de Participatiewet. De vermogensgrens in 2023 is € 7.605,00 voor een alleenstaande of € 15.210,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwden. Deze bedragen kunnen wijzigen in 2024 door indexatie van de vermogensgrens. Bij aanvragen met een peildatum in 2024 zal de actuele wettelijke vermogensgrens gehanteerd worden.

 

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt van rechtswege op 31 augustus 2024.

 

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregel halen we aan als “ Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Beesel’’.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 7 november 2023.

Rick Nillesen,

secretaris

Bob Vostermans,

burgemeester