Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Tijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg
CiteertitelTijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2023nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-479357

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

 

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Doesburg en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • het gewenst is om energiebesparende maatregelen (dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, isolatieglas HR++(+)) in bestaande slecht geïsoleerde particuliere woningen te stimuleren omdat deze maatregelen bijdragen aan de doelstelling om Doesburg energieneutraal te maken;

 • het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Nationaal Isolatieprogramma heeft opgezet om gemeenten te ondersteunen met het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen;

 • de gemeente het belangrijk acht om hierin regionaal samen te werken in de vorm van het Energieloket Achterhoek.

b e s l u i t:

 

vast te stellen de “Tijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg”,

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Aanvraag: een digitaal of schriftelijk verzoek om subsidie;

 • b.

  Aanvrager: inwoners van de gemeente Doesburg, die eigenaar-bewoner zijn van een koopwoning met een energielabel D of lager, of bij het ontbreken van een label, woningen waarvan Energieloket Achterhoek heeft bepaald of deze in aanmerking komen voor subsidie..

 • c.

  Bouwjaar: het bouwjaar van de woning zoals vastgesteld in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • d.

  Eigenaar-bewoner: de eigenaar tevens bewoner van een woning in de gemeente Doesburg;

 • e.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiebesparende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen. De lijst is als bijlage 1 bij deze regeling gevoegd.

 • f.

  Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is de reductie van de warmtevraag van woningen door het geven van een financiële bijdrage aan eigenaar-bewoners van een koopwoning met een laag energielabel (D, E, F, G) in de gemeente Doesburg, voor het nemen van isolatiemaatregelen aan de woningschil.

Artikel 3. Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling dient aan de volgende criteria voldaan te worden:

 

 • 1.

  De woning betreft een bestaande woning in de Gemeente Doesburg.

 • 2.

  Het bouwjaar van de woning is 1995 of ouder.

 • 3.

  Het energielabel van de woning is label D of lager (E, F of G). Indien er geen energielabel bekend is, bepaalt het Energieloket of de woning in aanmerking komt voor subsidie.

 • 4.

  De WOZ-waarde van de woning is niet hoger dan € 429.300,-.

 • 5.

  Alle maatregelen moeten uitgevoerd worden in de reeds bestaande thermische schil.

 • 6.

  De woning heeft een woonbestemming, zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

 • 7.

  Per woning wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 • 8.

  De eigenaar-bewoner kiest zelf de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden. Bij sommige maatregelen is het mogelijk dat de aanvrager zelf de werkzaamheden uitvoert. Deze maatregelen zijn genoemd in artikel 4 onder c.

 • 9.

  Voor een bepaalde maatregel wordt slechts eenmalig gemeentelijke subsidie verstrekt. Dit houdt in dat voor dezelfde maatregelen niet uit twee verschillende gemeentelijke subsidieregelingen subsidie verstrekt kan worden.

 • 10.

  Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • 11.

  De isolatiemaatregelen voldoen aan de voorwaarden uit de maatregelenlijst (bijlage 1).

Artikel 4. Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

   

  • 1.

   Doe-het-zelf (DHZ)

   In de volgende gevallen kan aan een aanvrager maximaal € 750 subsidie worden verleend:

   • a.

    de aanvrager voert zelf isolatiemaatregelen uit, zonder tussenkomst van een uitvoerende partij;

   • b.

    enkel de materiaalkosten komen in aanmerking voor subsidie;

   • c.

    subsidie wordt alleen verleend voor de volgende maatregelen aan de woningschil: dak-, vloer-, en gevelisolatie (met uitzondering van spouwmuurisolatie en dakisolatie aan buitenzijde).

  • 2.

   Laten uitvoeren van één maatregel door een isolatiebedrijf

   In de volgende gevallen kan aan een aanvrager subsidie worden verleend voor 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000;

   • a.

    de aanvrager voert de isolatiemaatregelen niet zelf uit;

   • b.

    de aanvrager neemt één isolatiemaatregel aan de woningschil;

   • c.

    subsidie is uitsluitend mogelijk voor plaatsing of aanbrenging van:

    • i.

     hoogrendementsglas (HR++, HR+++), isolerende kozijnen en/of deuren;

    • ii.

     dakisolatie aan binnenzijde;

    • iii.

     vloerisolatie;

    • iv.

     gevelisolatie (met uitzondering van spouwmuurisolatie);

   • d.

    vervanging van meerdere ramen en/of deuren wordt gezien als een enkele maatregel;

  • 3.

   Laten uitvoeren van twee of meer maatregelen door een isolatiebedrijf

   In de volgende gevallen kan aan een aanvrager subsidie worden verleend voor 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000:

   • a.

    de aanvrager voert de isolatiemaatregelen niet zelf uit;

   • b.

    de aanvrager neemt 2 of meer isolatiemaatregelen aan de woningschil;

   • c.

    subsidie is uitsluitend mogelijk voor plaatsing of aanbrenging van:

    • i.

     hoogrendementsglas (HR++, HR+++), isolerende kozijnen en/of deuren;

    • ii.

     dakisolatie aan binnenzijde;

    • iii.

     vloerisolatie;

    • iv.

     gevelisolatie (met uitzondering van spouwmuurisolatie);

   • d.

    vervanging van meerdere ramen of deuren wordt gezien als een enkele maatregel;

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld het ontvangen van bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35.1 van de Participatiewet) kan het college het maximale bedrag voor het uitvoeren van één maatregel, te weten € 1.000, of twee of meer maatregelen, te weten € 3.000, verhogen.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 300.000.

 • 2.

  De subsidieverlening voor deze regeling geschiedt volgens de verdeelsleutel “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, uitgaande van een complete aanvraag.

 • 3.

  De hoogte van het subsidieplafond en de looptijd van deze regeling kunnen worden aangepast al naargelang het Rijk de looptijd wijzigt of aanvullende subsidies beschikbaar stelt.

Artikel 6. Maatregelenlijst

De maatregelen waarvoor op grond van deze regeling subsidie kan worden verleend, en de bijbehorende voorwaarden en kwaliteitscriteria, zijn vastgelegd in de bij deze regeling behorende bijlage 1 ‘Maatregelenlijst’. Bij wijzigingen in de ISDE isolatie-eisen, wijzigen de isolatie-eisen voor deze regeling overeenkomstig. Het college kan de maatregelenlijst (bijlage 1) wijzigen gedurende de looptijd van deze regeling.

Artikel 7. Aanvraag en verlenen subsidie

 • 1.

  Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 september 2026.

 • 2.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor maatregelen die zijn uitgevoerd na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  Voor het doen van de subsidieaanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde (digitale) aanvraagformulier via het portaal van het Energieloket Achterhoek (www.energieloketachterhoek.nl). Lukt het digitale indienen niet, dan kan telefonisch contact op worden genomen het Energieloket Achterhoek en wordt op verzoek een papieren versie toegezonden dan wel hulp geboden bij het invullen.

 • 4.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De datum waarop de aanvraag compleet is, geldt als de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 5.

  Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag wordt op de aanvraag beslist. Deze termijn kan met eenmaal vier weken worden verlengd.

 • 6.

  Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Een complete aanvraag bevat:

  • a.

   een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier;

  • b.

   offerte(s) voor de energiebesparende maatregelen. In deze documenten moeten minimaal de maatregelen, inclusief de ISDE Meldcode, zijn gespecificeerd en de te isoleren oppervlakte duidelijk worden aangegeven;

  • c.

   enkel als de aanvrager de maatregelen zelf uitvoert: naast het aanvraagformulier en de factuur/facturen moet er een korte beschrijving van de werkzaamheden worden ingediend. Daarnaast moeten er ten minste 2 foto’s per maatregel worden ingediend, een foto van de oorspronkelijke situatie en een foto die laat zien dat de maatregel is aangebracht. Uit de factuur/facturen en een korte beschrijving moet blijken welke materialen (met isolatiewaarde) zijn gebruikt en hoeveel vierkante meter is geïsoleerd.

 • 7.

  Indien de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden stuurt het Energieloket Achterhoek een voorlopige beschikking naar de aanvrager.

 • 8.

  Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen vier weken te completeren.

 • 9.

  Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is gecompleteerd, wordt besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 10.

  Zodra het subsidieplafond bereikt is, worden aanvragen om subsidie afgewezen. Ook zullen deze aanvragen op een wachtlijst gezet worden, zodat deze mogelijk alsnog ingewilligd kunnen worden op het moment dat het subsidieplafond wordt verhoogd.

 • 11.

  Het college stuurt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van een complete subsidieaanvraag naar de aanvrager. Op deze ontvangstbevestiging is de ontvangstdatum gemeld.

 • 12.

  De uiterste aanvraagdatum is 30 november 2026. Aanvragen ingediend na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 13.

  De maatregel(en) waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk op 31 december 2026 zijn uitgevoerd. De factuurdatum en de datum van eventuele foto’s zijn hiervoor bepalend.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • 1.

  Nadat de maatregel is uitgevoerd stuurt de aanvrager de factuur (en in geval van Doe-het-zelf, de foto’s) naar het Energieloket Achterhoek. Indien de gegevens in de factuur aan de voorwaarden voldoet, wordt de subsidie vastgesteld.

 • 2.

  De factuur moet op de naam van de aanvrager (eigenaar-bewoner) staan. Het Energieloket Achterhoek stuurt een kopie van de beschikking met een betaalinstructie voor de vastgestelde subsidie door naar de gemeente Doesburg. De gemeente Doesburg betaalt de subsidie uiterlijk 30 dagen na ontvangst.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger verplicht zich een door het college aangestelde toezichthouder op diens verzoek toe te laten in de woning en op het woonperceel om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Deze subsidie wordt niet verleend indien:

 

 • 1.

  niet voldaan is aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria genoemd in deze regeling;

 • 2.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing ervan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Citeertitel, inwerkingtreding en beëindiging

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Tijdelijke regeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) gemeente Doesburg”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na officiële bekendmaking in het Gemeenteblad.

Gemeente Doesburg, 31 oktober 2023

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 Maatregelenlijst

De volgende maatregelen komen in aanmerking komen voor deze subsidie gelet op de bijbehorende voorwaarden en kwaliteitscriteria:

 

 • a.

  Dakisolatie binnenzijde: Minimaal 20 M2 met Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W;

 • b.

  Zolder-/Vlieringisolatie (een niet-verwarmde vliering): Minimaal 20 M2 met Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W;

 • c.

  Vloerisolatie: Minimaal 20 M2 met een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W;

 • d.

  Bodemisolatie: Minimaal 20 M2 met een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W;

 • e.

  Gevelisolatie (met uitzondering van de spouw): Minimaal 10 M2 met een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W

 • f.

  Isolatieglas van minimaal 8 M2:

  • o

   HR++ glas:

   • U-waarde glas ≤ 1,5 W/m2K;

   • Panelen in kozijn (U-waarde ≤ 1,5 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

   • Isolerende deur (U-waarde ≤ 1,5 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

   • Isolatiekozijn (U-waarde ≤ 2,4 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

  • o

   Triple glas:

   • U-waarde glas ≤ 0,7 W/m2K;

   • Panelen in kozijn (U-waarde ≤ 0,7 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

   • Isolerende deur (U-waarde ≤ 1,0 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

   • Isolatiekozijn (U-waarde ≤ 1,5 W/m2K) (i.c.m. isolatieglas);

 • g.

  Wanneer bij de maatregelen, dakisolatie binnenzijde, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.