Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt de eerdere besluiten voor het aanwijzen van toezichthouders.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 3. Algemene plaatselijke verordening 2023
 4. Alcoholwet
 5. artikel 34 van de Wet op de kansspelen
 6. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
 7. Afvalstoffenverordening gemeente Berkelland 2007
 8. Marktverordening gemeente Berkelland 2015
 9. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2015
 10. Winkeltijdenverordening Berkelland 2017
 11. Afvalstoffenverordening gemeente Berkelland 2007
 12. Verordening speelautomatenhal Berkelland 2020
 13. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 14. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. Verordening sociaal domein Berkelland 2023-1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-473710

709521

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

De burgemeester van Berkelland;

 

Ieder voor zover bevoegd;

 

Gelet op:

 

 • -

  Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet

 • -

  Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

 • -

  Artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

 • -

  Artikel 41 eerste lid onder b van de Alcoholwet en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Alcoholwet

 • -

  Artikel 34 van de Wet op de kansspelen

 • -

  Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994

 • -

  Artikel 34 van de Afvalstoffenverordening gemeente Berkelland 2007

 • -

  Artikel 17 van de Marktverordening gemeente Berkelland 2015

 • -

  Artikel 17 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

 • -

  Artikel 6 van de Winkeltijdenverordening Berkelland 2017

 • -

  Artikel 34 van de Afvalstoffenverordening Berkelland 2007

 • -

  Artikel 11 van de Verordening speelautomatenhal Berkelland 2020

 • -

  artikel 2.9 onder d van de Jeugdwet

 • -

  artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • -

  artikel 9.6.4 van de Verordening sociaal domein Berkelland 2023 en zijn rechtsopvolgers

 • -

  artikel 11 van de Bomenverordening 2023

 • -

  artikel 22 van de Erfgoedverordening Berkelland 2024

overwegende dat de aanwijzing van toezichthouders voor de hiervoor genoemde wetgeving noodzakelijk is voor de uitoefening van werkzaamheden;

 

eenieder wordt aangewezen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden en voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens deze wet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen;

 

B E S L U I T E N :

 

De navolgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouder:

Omgevingsrecht

 

De ondersteunend medewerkers omgevingsrecht, medewerkers omgevingsrecht, juridisch medewerkers omgevingsrecht, juridisch adviseurs en juristen en de medewerkers project Ariadne (ondermijnende criminaliteit op vakantieparken) zijn belast met het toezicht op:

 

 • -

  De Omgevingswet

 • -

  De Wet basisregistratie personen

 • -

  De Algemene plaatselijke verordening

 • -

  De Erfgoedverordening Berkelland 2024

Groen

 

De toezichthouders groene leefomgeving, medewerker groene leefomgeving zijn belast met het toezicht op

 • -

  De Omgevingswet

 • -

  Bomenverordening 2023

 • -

  De Wet ruimtelijke ordening

 • -

  Afdeling 2a van de Flora- en Faunawet

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

 

De toezichthouders kabels en leidingen, watergangen en riolering (assistent uitvoerder) zijn belast met het toezicht op:

 • -

  De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Burgerzaken

 

De medewerker burgerzaken back office en de seniormedewerkers burgerzaken zijn belast met het toezicht op:

 

 • -

  De Wet basisregistratie personen

Openbare orde en veiligheid

 

De BOA’s en de ambtenaren openbare orde en veiligheid, de regisseur zorg en veiligheid, de adviseur Jeugd, Zorg en Veiligheid en de (onbezoldigde) ambtenaren die zijn en worden aangesteld, geplaatst of gedetacheerd bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) in het project team Theseus zijn belast met het toezicht op:

 

 • -

  De Algemene plaatselijke verordening

 • -

  De Alcoholwet (mits ze met goed gevolg het examen toezichthouder Alcohol hebben afgelegd)

 • -

  De Omgevingswet

 • -

  De Wet op de kansspelen (bekend maken in de Staatscourant)

 • -

  De Marktverordening gemeente Berkelland 2015

 • -

  De Winkeltijdenverordening Berkelland 2017

 • -

  De Afvalstoffenverordening gemeente Berkelland 2007

 • -

  De Wegenverkeerswet 1994

Sociaal domein

 

De ambtenaren openbare orde en veiligheid zijn belast met het (calamiteiten)toezicht op:

 

 • -

  Jeugdwet

 • -

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • -

  Verordening sociaal domein Berkelland

 

Boa’s Leisurelands B.V.

 

De boa’s van Leisurelands B.V. zijn belast met het toezicht op de Algemene plaatselijke verordening

 

 • 2)

  Voor zover het gaat om binnentreden van woningen op grond van artikel 18.7 van de Omgevingswet wordt deze bevoegdheid aan de:

  • -

   medewerkers omgevingsrecht

  • -

   ambtenaren openbare orde en veiligheid

  • -

   boa’s

 • toegekend mits zij een machtiging binnentreden van de burgemeester hebben.

 • 3)

  Het besluit treedt op 1 januari 2024 inwerking

 • 4)

  Eerdere besluiten voor het aanwijzen van toezichthouders worden ingetrokken.

31 oktober 2023,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.

De burgemeester van Berkelland,

drs. J.H.A. van Oostrum.