Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Besluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord-Beveland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord-Beveland
CiteertitelBesluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord-Beveland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

26-10-2023

gmb-2023-472349

Z20.002146

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord-Beveland

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ‎3 oktober 2023;

 

gelet op ‎het bepaalde in artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet;

 

overwegende dat de gemeenteraad op grond van artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet bevoegd is om categorieën gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het “Besluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord- Beveland”

Artikel 1 Uitleg en leeswijzer

Onder de Omgevingswet kunnen omgevingsvergunningen verleend worden door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Daarmee kan – ondanks strijd met het Omgevingsplan – toch een vergunning worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

 

De gemeenteraad kan gevallen van categorieën aanwijzen, waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend.

Artikel 2 Categorieën van gevallen bindend adviesrecht

De gemeenteraad wil in de volgende gevallen participatie verplicht stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

 

Categorie 1: Reguliere procedure (8 weken)

Participatie

Kleinschalige activiteiten zonder aanzienlijke effecten voor de fysieke leefomgeving

 • uitbreiden van een woning of recreatiewoning (hoofdgebouw, aan- of uitbouw);

 • een bijgebouw bij een woning of recreatiewoning (garage, tuinhuis);

 • een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw;

 • een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw;

 • de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard;

 • het bouwen van een infrastructurele of openbare voorziening met een hoogte van maximaal 5 meter en een oppervlakte van maximaal 50 m2;

 • een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

 • het al dan niet tijdelijk wijzigen van het gebruik van gebouwen en terreinen (eventueel in samenhang met inpandige bouwactiviteiten), indien:

  • o

   het een horecafunctie betreft met een vloeroppervlakte van maximaal 25 m2,

  • o

   het een andere functie dan horeca betreft met een vloeroppervlakte van maximaal 250 m2;

 • een kleinschalige windturbine op een agrarisch bouwvlak met een tiphoogte van maximaal 21 meter;

 • de bouw of uitbreiding van een niet voor bewoning bestemd gebouw waarbij slechts in geringe mate wordt afgeweken van de voorgeschreven maten in het bestemmingsplan, mits:

  • o

   de maten voor oppervlakte, hoogte en inhoud met niet meer dan 25% worden overschreden,

  • o

   de minimale afstand tot de perceelsgrens slechts wordt overschreden indien de eigenaar van het aangrenzende perceel daartegen geen bezwaar heeft;

  • o

   de bebouwingsgrens met niet meer dan 10 meter wordt overschreden.

Licht tot middel (afhankelijk van aard en omvang van de activiteit)

Categorie 2: Activiteiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving

Participatie

a

Kleinschalige ontwikkelingen die aanzienlijke effecten kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving

 • de bouw van één of meer woningen;

 • het bouwen of plaatsen van één of meer recreatieverblijven;

 • het bouwen of plaatsen van één of meer tiny houses of flexwoningen;

 • het wijzigen van het gebruik van gebouwen en terreinen (eventueel in samenhang met inpandige bouwactiviteiten), indien:

  • o

   het een horecafunctie betreft met een vloeroppervlakte van meer dan 25 m2,

  • o

   het een andere functie dan horeca betreft met een vloeroppervlakte van meer dan 250 m2;

 • de bouw of uitbreiding van een niet voor bewoning bestemd gebouw waarbij de in het bestemmingsplan voorgeschreven maten voor oppervlakte, hoogte en/of inhoud met meer dan 25% worden overschreden;

 • de bouw of uitbreiding van een niet voor bewoning bestemd gebouw waarbij de in het bestemmingsplan vastgelegde bebouwingsgrens met meer dan 10 meter wordt overschreden.

Middel

b1

Kleinschalige infrastructurele projecten

 • een ingrijpende herinrichting van openbaar gebied met aanzienlijke gevolgen voor omwonenden en gebruikers van het betreffende gebied;

 • het aanleggen van fietspaden;

 • het bouwen van een infrastructurele of openbare voorziening met een hoogte van meer dan 5 meter en/of een oppervlakte van meer dan 50 m2.

Middel

b2

Grootschalige infrastructurele projecten en energieopwekking

 • het aanpassen van doorgaande wegen (stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen);

 • het aanleggen van (grootschalige) infrastructurele werken met aanzienlijke gevolgen voor omwonenden en gebruikers van het betreffende gebied;

 • antennes met een hoogte van meer dan 40 meter;

 • zonneparken met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2;

 • windturbines met een tiphoogte van meer dan 21 meter.

Zwaar

c

Complexe ontwikkelprojecten,

Gebiedsontwikkeling

 • uitbreiding van woonkernen;

 • verblijfsrecreatieprojecten;

 • dagrecreatieprojecten;

 • aanleg of uitbreiding van bedrijventerreinen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2;

 • herontwikkelingsprojecten of herstructureringsprojecten.

Zwaar

d

Onderwerpen met maatschappelijke en politieke sensitiviteit

 • huisvesting van arbeidsmigranten (voor meer dan 10 personen);

 • huisvesting van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen (voor meer dan 10 personen).

Licht tot middel

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplichte participatie initiatiefnemers onder Omgevingswet gemeente Noord-Beveland.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van ‎26 oktober 2023

De Griffier

J. Stroop MA

De voorzitter

drs. G.L. Meeuwisse