Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2024.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2023nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-472314

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is om voor dit doel beleidsregels vast te stellen aanvullend op de Beleidsregels armoedebestrijding gemeente Olst-Wijhe.

besluit vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen zoals bedoeld in de Beleidsregels armoedebestrijding gemeente Olst-Wijhe artikel 2.9.1;

 • d.

  peildatum: de datum van de aanvraag (of de datum waarop ambtshalve recht wordt vastgesteld);

 • e.

  referteperiode: de maand voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  De aanvrager bewoont een zelfstandige woning of woonwagen en is hiervan eigenaar, mede-eigenaar of hoofdhuurder.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

  Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode en de drie daaraan voorafgaande kalendermaanden.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de inwoners; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie in 2022 of 2023 de volledige energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   die een uitkering van de gemeente ontvangen; of

  • c.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 2.

  ontvangen deze eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen.

 • 3.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking (kunnen) komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen door gebruik te maken van het geldende aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de gemeentelijke website www.olst-wijhe.nl. Inwoners die niet zelfstandig een digitale aanvraag kunnen indienen, kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur financiële tegemoetkomingen.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 31 oktober 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Olst-Wijhe.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris

Drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

de burgemeester

mr. Y. van Mastrigt

Toelichting  

De Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 staan niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen Beleidsregels armoedebestrijding gemeente Olst-Wijhe. Daar voorziet artikel 1 in.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het inlichtingenbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of Bbz. Daar kan de gemeente andere groepen aan toevoegen, bijvoorbeeld personen die een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling ontvangen. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.