Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties gemeente Tynaarlo 2023-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties gemeente Tynaarlo 2023-2025
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-202331-12-2025Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties Tynaarlo 2023-2025

31-10-2023

gmb-2023-472000

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties gemeente Tynaarlo 2023-2025

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo;

 

overwegende dat het gewenst is initiatieven voortkomend vanuit de inwoners zelf inzake het realiseren van een jeugdsoos te ondersteunen

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties gemeente Tynaarlo2023-2025

 

Artikel 1Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente

Tynaarlo.

2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

3. Jeugdsoos: ontmoetingsplek waar jongeren (12 tot 21 jaar) elkaar kunnen ontmoeten. De jeugdsoos heeft een sociaal-culturele functie en draagt zo bij aan de sociale cohesie. De jeugdsoos wordt gerund door vrijwilligers, waarbij de jongeren zelf een actieve rol hebben.

 

Artikel 2Doel

Vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Tynaarlo die gebruik maken van een accommodatie ten behoeve van een jeugdsoos te ondersteunen met een tegemoetkoming voor de betaalde huurkosten van de gebruikte accommodatie.

 

Artikel 3Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt uitsluitend een tegemoetkoming in de huurkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is gestoeld op een door de gemeente geacht reëel bedrag, gebaseerd op de huurkosten van vergelijkbare situaties, met een maximum van € 4.000,- per jaar.

 

Artikel 4Aanvraag

1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college, 13 weken voordat met de start van de jeugdsoos wordt begonnen of voordat de huurtermijn voor een jeugdsoosaccommodatie ingaat.

2. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Daarbij wordt in ieder geval overlegd:

a. de te verwachten huurkosten;

b. het verwachtte aantal deelnemers naar leeftijdscategorie;

c. een begroting;

d. een jaarplan;

e. de reden van oprichting en hoe de jeugd is/wordt betrokken;

f. hoe de begeleiding van de jeugdsoos is/wordt geregeld en hoe voor continuïteit in de begeleiding wordt zorggedragen.

 

Artikel 5Procedure

1. Het college beslist op een aanvraag conform artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo.

2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het bedrag van de subsidie en de wijze waarop dit na afloop van het jaar verrekend wordt.

 

Artikel 6Verplichtingen

Zijn de daadwerkelijke huurkosten van de vrijwilligersorganisatie lager dan de verstrekte

subsidie, bijvoorbeeld omdat een aanzienlijk deel van de activiteiten uitvalt, dan draagt de

subsidieontvanger zorg voor de terugbetaling van het onbestede subsidiebedrag.

 

Artikel 7Weigeringsgronden

1. Indien er al sprake is van een sterk gereduceerd huurtarief.

2. Subsidieaanvragen die gericht zijn op winst maken of die een bedrijfsmatig karakter hebben.

3. Het aantal bezoekers van de jeugdsoos dusdanig is gedaald dat geen sprake meer is van een rendabele jeugdsoos.

4. Er is onvoldoende begeleiding aanwezig in de jeugdsoos.

5. Er is een alternatieve en naar het oordeel van de gemeente geschikte, goedkopere accommodatie beschikbaar in de nabije omgeving. Dit hoeft niet perse in het dorp zelf te zijn.

 

Artikel 8 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

1. Activiteiten die in de jeugdsoos plaatsvinden

2. Overige vaste lasten (zoals gas, elektriciteit, water, verzekeringen, etc.)

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Jaarlijks is een bedrag beschikbaar van € 28.099.

2. Voor het kalenderjaar 2023 geldt een subsidieplafond van € 28.099

3. De raad behoudt zich het recht voor om een subsidieplafond in te stellen voor de kalenderjaren

2024 en 2025.

 

Artikel 10Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2023 en eindigt op 31 december 2025.

2. De regeling heeft een looptijd van ruim twee jaar en wordt daarna geëvalueerd.

3. De gemeente ontwikkelt nieuw accommodatiebeleid. Dit beleid is erop gericht dat optimaal

gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Deze regeling kan hierop worden

aangepast. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een Kindvisie. Deze regeling kan hierop

worden aangepast.

4. De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten

jeugdsoosaccommodaties gemeente Tynaarlo 2023-2025.

 

Vries, 31 oktober 2023

Burgemeester en wethouders