Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn
CiteertitelBeleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656042/1
 4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR695488/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-202331-08-2024nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-469926

2037951

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn

 

Zaaknummer: 2037951

 

Gelezen het voorstel van Zorg & Samenleving

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

- Verordening Inkomensondersteuning gemeente Hoorn en

- Beleidsregels bijzondere bijstand 2023

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2023 en Verordening Inkomensondersteuning gemeente Hoorn.

 

besluit vast te stellen de Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn,

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels betekent:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

 • b.

  huishouden: alle personen wonend op één woonadres.

 • c.

  hoofdbewoner: degene die een woning bewoont; eigenaar of huurder of degene die de energierekening betaald.

 • d.

  inkomen: het in artikel 32 Participatiewet bedoelde inkomen. De uitzonderingen op het middelenbegrip, als genoemd in artikel 31 lid 2 Participatiewet gelden ook.

 • e.

  laag inkomen: een laag inkomen is het totale inkomen van een huishouden dat niet hoger is dan maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 5 sub c Participatiewet (inclusief vakantiegeld), waarbij artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) buiten beschouwing wordt gelaten en waarbij artikel 31 ten aanzien van de heffingskorting buiten beschouwing wordt gelaten.

 • f.

  Inkomensondersteunende voorzieningen: de inkomensondersteunende voorzieningen als bedoeld in de Verordening inkomensondersteuning gemeente Hoorn.

 • g.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning op 1 oktober 2023, bij een aanvraag ligt de peildatum op 1 december 2023.

 • h.

  wet: Participatiewet.

 

Artikel 2 Doelgroep energietoeslag 2023

 • 1.

  De energietoeslag van €1.300 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag verleend.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag wordt toegekend per huishouden aan:

 • a.

  de hoofdbewoner of

 • b.

  de inwoner die de energietoeslag ambtshalve krijgt toegekend.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen als bedoeld in artikel 34 Participatiewet buiten beschouwing gelaten.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze de energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

 • b.

  18, 19 of 20 jaar is;

 • c.

  In aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 of

 • d.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en die op de peildatum:

 • a.

  algemene bijstand heeft ontvangen;

 • b.

  een uitkering heeft ontvangen op grond van de Bbz 2004, AIO, IOAW en IOAZ of

 • c.

  in een schuldhulpverleningstraject1 zitten

ontvangen de energietoeslag ambtshalve. Zij hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen.

 

_____

1 MSNP of WSNP

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 1 juni 2024.

 

Artikel 5 Maatwerkondersteuning

 • 1.

  Een inwoner kan inzet van maatwerk krijgen als er naar inzicht van het college extra (preventieve) ondersteuning nodig is vanwege hoge energiekosten buiten de kaders van deze Beleidsregels eenmalige energietoeslag.

 • 2.

  Bij inzet van maatwerk wordt naar redelijkheid gedaan wat nodig is om het verschil te maken vanuit de doelstelling van deze regeling.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking. De beleidsregels: Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Hoorn worden gelijktijdig ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden ingetrokken op 31 augustus 2024 en blijven van toepassing op de energietoeslagen verstrekt op grond van deze beleidsregels.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Hoorn

 

Te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

• Door opname in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld, 10 oktober 2023

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                             de burgemeester,

 

 

Toelichting

De energietoeslag is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat een inwoner op het moment van aanvragen geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat voor ongewenste situaties zorgen. Waar nodig wordt afgeweken en wordt de menselijke maat toegepast. De mogelijkheden hiervoor bieden de artikelen 5 en 6.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Dat kan dus betekenen dat inwoners die normaal gesproken niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, wel voor een eenmalige energietoeslag in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat die inwoner een koopwoning heeft en die woning overwaarde heeft. Voor deze beleidsregels is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen Beleidsregels bijzondere bijstand 2023 en Verordening Inkomensondersteuning gemeente Hoorn. Daar voorziet artikel 1 in. Dit geldt in de basis. Omdat de eenmalige energietoeslag een eenmalige voorziening is wordt in sommige gevallen afgeweken, bijvoorbeeld omdat dit gunstiger is voor de inwoner of omdat dit makkelijker is in de uitvoering zoals in artikel 1 sub d met betrekking tot de heffingskorting.

 

Door de steeds verder stijgende energiekosten voor inwoners krijgen ook steeds meer inwoners die géén laag inkomen moeite met het betalen van de rekeningen.

 

Inwoners met een laag inkomen kunnen een eenmalig bedrag van € 1.300 ontvangen. Bij de beoordeling van het inkomen dient de gemeente op grond van het Participatiewet uit te gaan van het inkomen waarover iemand redelijkerwijs kan beschikken. Dit betekent is het geval er een executoriaal beslag ligt op het inkomen, dat deel van het inkomen waarop beslag ligt niet in aanmerking mag worden genomen bij het bepalen van het recht op een energietoeslag. Voor de bepaling of een huishouden behoort tot de doelgroep van de energietoeslag moet bij de vaststelling van het inkomen dus worden uitgegaan van het inkomen dat resteert na het beslag. Hierin heeft de gemeente geen beleidsvrijheid. Het daadwerkelijke besteedbare inkomen meenemen geldt ook voor inwoners in een WNSP of MSNP-traject.

 

Volgens artikel 3 ontvangen zoveel mogelijk inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag de energietoeslag ambtshalve.

 

Artikel 5 wordt bedoeld als preventieve inzet, om (verdere) financiële problemen te voorkomen en in de gevallen waarin de €1.300 ontoereikend is. De consulent rondkomen beoordeelt welke inkomensondersteunende voorziening wordt ingezet om ieder huishouden van de juiste hulp te voorzien.

 

Een ambtshalve toekenning gebeurt in de gevallen waarin dit mogelijk is voor een huishouden. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering Bbz 2004, AIO, IOAW of IOAZ en bij huishoudens die in een schuldhulpverleningstraject2 zitten.

 

Voor inwoners die de eenmalige energietoeslag aanvragen geldt dat een laag inkomen noodzakelijk is op het moment waarop de eenmalige energietoeslag wordt aangevraagd. Het laatst bekende maandelijkse inkomen wordt dan beoordeeld.

 

Voor een toekenning per huishouden wordt rekening gehouden met het adres waarop de aanvrager van de eenmalige energietoeslag woont. In beginsel wordt de energietoeslag dan toegekend aan de hoofdbewoner. Wanneer er geen sprake is van een apart huishouden is het belangrijk dat er goed naar de individuele omstandigheden van het geval gekeken worden en waar nodig de menselijke maat wordt toegepast.

 

____

2 Een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland of Zuidweg en Partners, MSNP of WSNP.