Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
het participatiebedrijf

Instellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiehet participatiebedrijf
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
CiteertitelInstellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 3 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2023nieuwe regeling

18-10-2023

bgr-2023-1059

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van Artikel 30 van de Archiefwet 1995; gelet op de artikelen 3 en 3a het Archiefbesluit 1995;

 

Besluit;

 

Vast te stellen ;

 

Instellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit instellingsbesluit wordt verstaan onder :

 • 1.

  SIO : het Strategisch Informatie Overleg waar dit besluit betrekking op heeft

 • 2.

  Archiefbescheiden : bescheiden, ongeacht hun vorm, welk zijn ontvangen of opgemaakt door de organisatie, en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten

Artikel 2. Organisatie

 • 1.

  Er is een Strategisch Informatie Overleg gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend.

 • 2.

  De taak van het SIO wordt als volgt omschreven :

  • -

   het uitbrengen van advies aan het bestuur inzake vraagstukken over het functioneren van de informatie huishouding

  • -

   het controleren of nieuwe software en werkprocessen voldoen aan wet- en regelgeving inzake archief en informatiebeheer

Artikel 3. Bevoegdheden

 • 1.

  Het SIO is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend inzake vraagstukken over het functioneren en de kwaliteit van de informatie huishouding.

 • 2.

  Aan het SIO worden ter verplichte advisering voorgelegd:

  • a.

   Het voornemen tot van vervreemding, vervanging en migratie van archief bescheiden

  • b.

   Het voornemen tot uitzonderingen op de bewaartermijnen die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijsten gemeentelijke en intergemeentelijke organen en overige waarderingsvraagstukken

Artikel 4. Samenstelling SIO

 • 1.

  In het SIO hebben zitting :

  • -

   Secretaris-directeur participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

  • -

   Archief inspecteur (gemeente Zaanstad)

  • -

   Gemeente Archivaris (gemeente Zaanstad)

  • -

   Verantwoordelijke voor het informatiebeheer bij het participatiebedrijf

 • 2.

  Op verzoek van een of meer van de in het eerste lid genoemde personen, kan aanvullend een andere inhoudelijke deskundige worden uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg, afhankelijk van het onderwerp.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het instellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag van de bekendmaking

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als :

  Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg (SIO) gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2023, door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

H.M.M. Rotgans

voorzitter

S.W. van Drooge

secretaris-directeur