Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Actievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingActievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie
CiteertitelActievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageProjectplan Regeling Lokale Aanpak Isolatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-202301-01-2023Nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-468823

Z/23/686004

Tekst van de regeling

Intitulé

Actievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

Gelezen het voorstel van de eenheid Ruimte, zaaknummer Z/23/686004;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2022

 

B e s l u i t:

 

vast te stellen de ‘Actievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie’.

 

Actievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie

Wat is de actie?

De gemeente Dalfsen heeft een rijksbijdrage ontvangen voor de verduurzaming van woningen met energielabel D, E, F, en G of twee slechte bouwdelen. Wij zetten deze middelen gericht in om eigenaar-bewoners in te ondersteunen bij het nemen van isolerende maatregelen om de koopwoning te verduurzamen. Met het Regeling Lokale Aanpak Isolatie helpen we eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde koopwoning om de woning energiezuiniger te maken.

 

Wat zijn de actievoorwaarden?

 • 1.

  De woning van deelnemende eigenaar-bewoner moet in de gemeente Dalfsen staan.

 • 2.

  Per woonadres kan eenmalig worden meegedaan aan de actie.

 • 3.

  Huishoudens moeten zich aanmelden via een aanmeldformulier op www.dalfsen.nl of via een geprinte versie van dit aanmeldformulier.

 • 4.

  Eigenaar-bewoners kunnen meedoen als er sprake is van een energielabels D, E, F of G, of twee slechte bouwdelen (vast te stellen door energieadviseur gemeente), waarbij de WOZ-waarde van de woning is gelegen beneden € 352.000 (gemiddeld gemeente Dalfsen, 2022).

 • 5.

  De gemeente voert een woningtoets uit onder de aanmeldingen. De woningtoets vindt in eerste instantie plaats op basis van openbare gegevens (energielabel en WOZ-waarde). Daarna vindt er een bezoek aan huis plaats door een door de gemeente aangewezen partij. Bij het bezoek aan huis wordt via een checklist beoordeeld of de woning een lage energetische kwaliteit heeft. Wanneer de uitkomst is dat de woning geen lage energetische kwaliteit heeft, komt de woning niet in aanmerking voor de actie.

 • 6.

  Maximaal 20% van de koopwoning, die met deze regeling worden geïsoleerd, heeft een hogere WOZ-waarde dan € 352.000.

 • 7.

  De richtlijn voor het te investeren bedrag per woonadres is maximaal € 1.460. Dit richtbedrag is gebaseerd op het aantal verduurzamingsmaatregelen en het investeringsbedrag. Afhankelijk daarvan kan het bedrag per woning anders zijn.

Aantal maatregelen

Investering

(per woning)

Subsidie

% bijdrage

Eén maatregel

€ 500 - € 14.600

€ 50 - € 1.460

10%

Eén maatregel

> € 14.600

€ 1.460

< 10%

 

 

 

 

Twee of meer maatregelen

€ 500 - € 5.840

€ 125 - € 1.460

25%

Twee of meer maatregelen

€ 5.840 - € 14.600

€ 1.460

10 -25%

Twee of meer maatregelen

> € 14.600

€ 1.460

< 10%

 

 

 • 8.

  In de voorwaarden voor de isolerende maatregelen sluiten we aan bij de voorwaarden van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), zodat stapeling kan plaatsvinden.

 • 9.

  De Regeling is ook toegankelijk voor doe-het-zelvers, waarbij we aansluiten bij de voorwaarden van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aangaande de warmteweerstand (Rc), maar niet het aantal m2. Stapeling is niet mogelijk, omdat de ISDE niet voorziet in een doe-het-zelf regeling.

 • 10.

  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de gemeente Dalfsen besluiten om via een clusteraanpak te werken voor meer efficiëntie. De manier waarop clusters worden gevormd wordt kan pas worden bepaald nadat de aanmeldingen binnen zin.

 • 11.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door een partij die eigenaar-bewoner selecteert.

 • 12.

  Uitbetaling van de bijdrage bij externe uitvoering (aannemer o.i.d.) vindt plaats na overleggen van een getekende opdracht aan de door de eigenaar-bewoner geselecteerde aannemer (mail aan aannemer, gemeente in cc.)

 • 13.

  Uitbetaling van de bijdrage bij doe-het-zelf maatregelen vindt plaats na overleggen van een factuur van de Bouwmarkt. De vergoeding vindt exclusief plaats op basis van de kosten van isolatiematerialen (geen hulpmaterialen en/of apparatuur).

 • 14.

  Door deel te nemen aan deze actie zijn de eigenaar-bewoners bereid om kennis en ervaringen te delen met andere eigenaar-bewoners.

 • 15.

  Naast deze actievoorwaarden is de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2023 en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 • 16.

  Het college mandateert de medewerker Milieu & Duurzaamheid voor de algemene coördinatie van de actie en de toekenning van deze subsidie.

 • 17.

  Het subsidieplafond is €689.120. Dit plafond kan door het college worden opgehoogd als er bijvoorbeeld aanvullende overheidsgelden beschikbaar worden gesteld.

 

Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling Lokale Aanpak Isolatie’.

 • 2.

  Deze regeling treedt na publicatie met terugwerkende kracht op 01-01-2023 in werking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 31 oktober 2023.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris,

drs. E. van Lente H.J. van der Woude