Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023
CiteertitelBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-466088

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023

Het college van de gemeente Woudenberg;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende beleidsregels

 

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023

 

Inleiding

Een sociaal medische indicatie (SMI) geeft ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van geregistreerde kinderopvang voor de opvang van hun kind(eren), als (één van) de wettelijke ouders of verzorgers door sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. Het gezin kan financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente als het gezin geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dan gaat het om gezinnen waar één of beide ouders niet werken, niet in een re-integratietraject of ‘kans op werk traject’ zit, studeert of een verplichte inburgeringscursus. Daarnaast kan het zijn dat de reguliere kinderopvang onvoldoende is en er geen andere voorliggende regelingen zijn die kunnen worden ingezet.

Tijdelijke opvang kan in die situaties een oplossing bieden om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en ouders te ontlasten. Doel is het gezin rust en tijd te gunnen om zodanig eigen kracht en een eigen netwerk op te bouwen, zodat het kind/de kinderen weer op reguliere wijze thuis opgevangen en verzorgt kunnen worden.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  De wet: Wet kinderopvang en Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK);

 • 3.

  DKS: De Kleine Schans is de uitvoerende organisatie van het sociaal domein. De klantmanager Werk en Inkomen is functioneel onderdeel van DKS en is gemandateerd om deze regeling uit te voeren;

 • 4.

  Sociaal Team: het Sociaal Team is onderdeel van DKS en zorgt onder andere voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Het Sociaal Team geeft aan of een ouder/ouders een beroep kan/kunnen doen op deze regeling;

 • 5.

  Kinderopvang: een opvangvoorziening of BSO die actief geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Gezaghebbende ouder(s) /verzorger(s)) woonachtig in de gemeente Woudenberg;

 • 2.

  Minimaal één ouder/verzorger in het gezin op het woonadres kan tijdelijk niet de zorg dragen voor het kind/de kinderen door een sociale of medische situatie bij de ouder/verzorger zelf. Dit kan zowel een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking(en) betreffen, als een sociale of medische crisissituatie;

 • 3.

  Vanuit het gezin is er een duidelijke en bewijsbare noodzaak tot tijdelijke opvang van thuiswonende kind(eren) zodat de ouders worden ontlast voor herstel en om de ontwikkeling van het kind/de kinderen te bevorderen;

 • 4.

  Het kind/de kinderen voor wie de opvang wordt aangevraagd, zijn minimaal 50% van de tijd bij ouders/verzorgers op het woonadres van de aanvrager en worden verzorgd door minimaal 1 ouder/verzorger in het gezin;

 • 5.

  Het kind/de kinderen waarvoor de opvang verzocht wordt is/zijn in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar, tenzij het kind ouder is dan twaalf jaar en nog basisonderwijs volgt;

 • 6.

  De ouder/het gezin heeft regulier of tijdelijk vanuit de aanwezige sociaal-medische situatie geen recht op kinderopvangtoeslag of een andere voorliggende voorziening;

 • 7.

  De ouder kan onderbouwd geen gebruik maken van opvang uit het eigen netwerk en/of de problematiek vereist inzet van een professionele organisatie;

 • 8.

  De noodzaak tot ondersteuning vanuit SMI is van tijdelijke aard en vormt een onderdeel van een totaal ondersteuningsplan voor het gezin indien van toepassing.

Artikel 3. Benodigde gegevens voor het vaststellen SMI

Bij de aanvraag moet een verklaring overgelegd worden waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een SMI. Deze verklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De noodzaak wordt aangetoond met een SMI-indicatieadvisering;

 • 2.

  De SMI is afgegeven door het sociaal team van DKS;

 • 3.

  De geldigheidsduur van de indicatie is aangegeven;

 • 4.

  De omvang van het aantal uren of dagdelen kinderopvang die nodig zijn, zijn vermeld;

 • 5.

  Naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

 • 6.

  Indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en het adres van de partner, als indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder;: het adres van de partner;

 • 7.

  Naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 8.

  Offerte of het contract van het kinderdagverblijf;

 • 9.

  De meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst;

 • 10.

  Overige gegevens die het college nodig heeft om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming;

 • 11.

  Ondertekening van de ouder en als die een partner heeft, ook de ondertekening van de partner.

Artikel 4. Hoogte en duur tegemoetkoming

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is;

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan de kinderopvangtoeslag zoals die wordt berekend volgens het Besluit kinderopvangtoeslag;

 • 3.

  SMI wordt verstrekt voor de duur en omvang als vastgelegd in de beschikking, die als besluit op de aanvraag vastgesteld wordt. SMI wordt verstrekt voor de duur van maximaal 2x 6 maanden. Na de eerste 6 maanden is er afstemming met de aanvrager of de SMI wordt voortgezet voor nog een keer 6 maanden;

 • 4.

  De hoogte van de SMI-bijdrage wordt vastgesteld op basis van de offerte van de kinderopvang en de indicatie van het ST;

 • 5.

  Het besluit toekenning tijdelijke SMI geeft aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) na afloop/beëindiging van de in het besluit vastgestelde termijnen, geen automatisch recht tot vervolg van kinderopvang vanuit SMI of anderszins gemeentelijke ondersteuning in opvang.

Artikel 5. Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in ieder geval:

 • 1.

  De geldigheidsduur van de indicatie;

 • 2.

  De omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Het college kan de aanvraag, na overleg met een beleidsadviseur Sociaal Domein, afwijzen of de aanvraag /beschikking wijzigen in de volgende situaties:

 • 1.

  Als binnen de aanvraag of na beschikking (alsnog) een recht is op kinderopvangtoeslag. Ook als er vanuit het rijk wijzigingen zijn die van invloed zijn op de situatie;

 • 2.

  Als aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning of opvang vanuit eigen netwerk kan organiseren en er na vraagverheldering geen noodzaak tot inzet SMI-ondersteuning blijkt;

 • 3.

  Als er binnen de aanvraag recht bestaat op andere voorliggende wetten/voorzieningen die het gezin kunnen ondersteunen;

 • 4.

  Als er andere ondersteuning vanuit de gemeente/het sociaal team of het netwerk rondom het gezin kan worden geboden, waardoor de noodzaak tot SMI-opvang komt te vervallen;

 • 5.

  Als aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) onjuiste gegevens hebben aangeleverd of bij onderzoek aantoonbaar frauduleus handelen;

 • 6.

  Als aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) niet meewerken aan benodigde onderzoeken binnen de vraagverheldering en de aanvraagprocedure;

 • 7.

  Als de gezinssituatie tijdens de aanvraagprocedure en/of ten opzichte van de beschikking zodanig veranderd (bijvoorbeeld verandering in samenstelling gezin of financiële situatie) dat de oorspronkelijke aanvraag opnieuw bekeken en beoordeeld moet worden;

 • 8.

  Als aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) wijzigingen die invloed hebben op de oorspronkelijke aanvraag en/of de beschikking en tot inhoudelijk wijzigingen niet tijdig (binnen 1 maand na gebeurtenis) aangeven.

Artikel 7. Uitvoering en verplichtingen aanvrager

 • 1.

  Na ontvangst van de beschikking draagt de aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) zorg voor definitieve inschrijving van het kind bij de Kinderopvangvoorziening waar de offerte is opgevraagd, voor zover dit nog niet is gedaan;

 • 2.

  Aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) dragen zorg voor een definitief contract, dat voldoet aan de uren die binnen de beschikking zijn afgegeven

 • 3.

  Aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) dragen er zorg voor dat een afschrift van het definitieve contract met de kinderopvangvoorziening binnen 1 week toekomt aan DKS;

 • 4.

  Aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) dragen er zorg voor dat het kind/de kinderen de opvang krijgt/krijgen volgens het contract met de kinderopvangvoorziening ontvangen en daaraan ook volwaardig deelneemt;

 • 5.

  Aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) dragen er zorg dat zij communicatielijnen met de betreffende kinderopvangvoorziening actief openhouden en de gecontracteerde afspraken en aanwijzingen van de kinderopvangvoorziening volgen;

 • 6.

  Aanvrager/ouder(s)/verzorger(s) zijn gehouden aan de in het besluit/de beschikking SMI gestelde bepalingen en mogen op inhoud en de uitvoering daarvan niet in eigen beheer afwijken.

 • 7.

  Aanvrager is verplicht om de factuur van de kosten voor de kinderopvang te overleggen. Op basis van de deze nota vindt uitbetaling plaats.

Artikel 8. Hardheidsclausule

DKS (gemandateerd door het college) kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel als de toepassing een onvoorzien en/of onredelijk benadelend gevolg heeft voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind en/of de situatie van het gezin.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2023

Artikel 10. Inwerkingtreding

De Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie 2023 treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2023 onder gelijk tijdelijke intrekking van de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2013.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Woudenberg d.d.