Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

SUBSIDIEREGELING RAADSBUDGET ISOLATIE KOOPWONINGEN BIJ ENERGIEARMOEDE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING RAADSBUDGET ISOLATIE KOOPWONINGEN BIJ ENERGIEARMOEDE
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-202331-12-2026nieuwe regeling

17-10-2023

gmb-2023-464863

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING RAADSBUDGET ISOLATIE KOOPWONINGEN BIJ ENERGIEARMOEDE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Overwegende dat:

• Het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels vast te stellen;

• In de motie Energie stoppen in duurzaam wonen door de raad opdracht is gegeven voor een subsidieregeling voor de isolatie van slecht geïsoleerde koopwoningen bij energiearmoede.

• Subsidie voor slecht geïsoleerde woningen particuliere woningeigenaren stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen en zo de woonlasten te verlagen en zich voor te bereiden op de warmtetransitie;

Gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling “Subsidieregeling Raadsbudget isolatie koopwoningen bij energietoeslag”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die:

 • i.

  een woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd, waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • ii.

  gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

 • e.

  energiezuinige ventilatiemaatregelen: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;

 • f.

  slecht geïsoleerde woning:

 • een woning met een energielabelklasse D, E, F, G en een bouwjaar van vóór 1995; of

 • een woning met een vergelijkbare energetische staat. Dat wil zeggen een woning met een bouwjaar van vóór 1995 waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn (zie bijlage 1):

 • 1.

  de vloer en de bodem;

 • 2.

  de gevel, waaronder de spouwmuur;

 • 3.

  het dak of de zoldervloer én de vlieringvloer;

 • 4.

  de ramen;

 • g.

  energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • h.

  Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1.

Artikel 1.2 Doel

Deze regeling heeft als doel om de energietransitie te versnellen door de verduurzaming van slecht geïsoleerde particuliere woningen in de gemeente Lochem extra te stimuleren wanneer eigenaren/bewoners hier zelf de middelen niet toe hebben.

Artikel 1.3 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is van een woning of appartement in de gemeente Lochem zoals in 1.1 lid 2 letter d omschreven.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op één van de door het college vastgestelde aanvraagformulieren die volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeelregels

Het subsidieplafond betreft € 400.0000,--. De subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.lochem.nl.

Artikel 1.5 Mandatering

Het college kan de uitvoering van deze regeling mandateren binnen de gemeentelijke organisatie.

Hoofdstuk 2 Uitvoering

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.2 gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager is eigenaar/bewoner van de koopwoning waarvoor de subsidie bedoeld is.

 • 2.

  De betreffende woning heeft een energielabel D, E, F of G of de woning is volgens artikel 1.1, lid 2 letter f slecht geïsoleerd.

 • 3.

  De betreffende woning is gebouwd vóór 1995.

 • 4.

  De WOZ-waarde van de woning is ten hoogste de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in de gemeente Lochem zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het jaar 2022. Dit is €432.000.

 • 5.

  Het huishouden van de aanvrager heeft een gezamenlijk inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum, de aanvrager maakt gebruik van de bijzondere bijstand of de aanvrager heeft in 2023 recht op energietoeslag.

 • 6.

  Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot minimale isolatiewaardes zoals omschreven in bijlage 1. Dit kan aangetoond worden door de aannemer/glaszetter in de offerte te laten verklaren welke isolatiewaarde bereikt wordt of bij doe-het-zelf werkzaamheden door productinformatie en toegepaste diktes van de materialen door middel van relevante foto’s aantoonbaar te maken.

 • 7.

  Energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, moeten uitgevoerd zijn na 31 december 2022 om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • 8.

  In het geval van isolatie aan het dak of de spouwmuur moet dit plaatsvinden in overeenkomst met de voorwaarden gesteld door het bevoegd gezag inzake de Wnb: de provincie Gelderland.

 • 9.

  Een verzoek tot vaststelling mag niet worden ingediend langer dan 12 maanden na ontvangst van een factuur of betaling van de materialen in het geval de werkzaamheden zelf worden uitgevoerd.

Artikel 2.2 Aanvraag

De subsidie kan voor uitvoering van de werkzaamheden worden gereserveerd met een aanvraagformulier. Hierop volgt een beschikking hoeveel subsidie kan worden toegekend.

Het verzoek tot betaling wordt gedaan na uitvoering en betaling van de maatregelen.

Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd kunnen deze twee formulieren worden gecombineerd.

 • 1.

  Een verzoek tot subsidieverlening wordt gedaan via het formulier met de naam aanvraagformulier subsidie Raadsbudget isolatie koopwoningen bij energiearmoede.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier gaat in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  een gespecificeerde offerte van de isolatiewerkzaamheden door een aannemer;

 • b.

  een gespecificeerde opgave van isolatiematerialen in het geval van zelf uitgevoerde maatregelen;

 • 2.

  Een reservering van de subsidie is maximaal 12 maanden geldig. Indien deze termijn verloopt dient de subsidie opnieuw aangevraagd te worden.

 • 3.

  Een verzoek tot betaling van de subsidie wordt gedaan via het formulier met de naam betalingsverzoek subsidie Raadsbudget isolatie koopwoningen bij energiearmoede.

 • Hierbij dienen de volgende bijlagen te worden gevoegd:

 • a.

  Een gespecificeerde factuur van de aannemer en een bewijs van betaling;

 • b.

  In geval van zelf uitgevoerde maatregelen een gespecificeerde factuur van de bouwmaterialen en bewijs in de vorm van foto's dat de materialen daadwerkelijk in de woning zijn toegepast;

 • 4.

  Het betalingsverzoek dient uiterlijk binnen 12 maanden na uitvoering van de maatregelen ingediend te worden.

 • 5.

  Bij een aanvraag dient de aanvrager toestemming te geven om het recht op energietoeslag intern te laten controleren aan bijvoorbeeld de ontvangst van energietoeslag of deelname aan de bijzondere bijstand.

 • 6.

  In het geval van een onvolledig verzoek tot verlening of tot vaststelling wordt de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb binnen een termijn van vier weken op de hoogte gesteld van de gebreken en verzocht de aanvraag binnen een termijn van vier weken na verzending van dit bericht aan te vullen.

 • 7.

  Een aanvraag wordt buiten behandeling gesteld wanneer een aanvraag na aanvulling onvolledig blijft of wanneer de termijn hiervoor ongebruikt is verstreken.

 • 8.

  De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van het besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen binnen vier weken na aanvulling van de aanvraag of na het ongebruikt verstrijken van de termijn.

 • 9.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van:

 • 1.

  Een energieadvies wanneer dit opgevolgd wordt door de daadwerkelijke uitvoering van ten minste één voorgestelde maatregel. NB: hiervoor kent de gemeente Lochem sinds 2023 ook een aparte subsidieregeling

 • 2.

  dakisolatie (dan wel zolder- of vlieringisolatie);

 • 3.

  vloerisolatie dan wel bodemisolatie;

 • 4.

  spouwmuurisolatie, mits de aanvrager bewijst dat er geen strijdigheid is met de Wet Natuurbescherming1;

 • 5.

  gevelisolatie;

 • 6.

  HR++ glas-/tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur;

 • 7.

  Triple glas in combinatie met geïsoleerde kozijnpanelen, geïsoleerde deuren of een geïsoleerd kozijn.

 • 8.

  aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)

Artikel 2.4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 2.500,--

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd in het geval van:

 • 1.

  maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. De regeling is niet bedoeld voor achterstallig onderhoud.

 • 2.

  het niet navolgen van de voorwaarden van de provincie Gelderland voor de Wnb inzake natuurvriendelijk isoleren. We wijzen hier specifiek op het onderzoek naar vleermuizen in geval van het vullen van de spouwmuur of het anderszins isoleren van de woning aan de buitenkant van de schil.

 • 3.

  schending van de algemene wettelijke weigeringsgronden van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

 • 4.

  eerder toegekende subsidie vanuit deze subsidieregeling op het adres van de woning tot het maximale bedrag waarop de eigenaar-bewoner aanspraak kan maken.

 • 5.

  een subsidieaanvraag voor energieadvies wanneer dit niet wordt opgevolgd door ten minste één voorgestelde isolatiemaatregel.

 • 6.

  het niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2.1, vierde lid.

 • 7.

  het bereiken van het subsidieplafond.

 • 8.

  niet of niet geheel uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is toegekend.

 • 9.

  indienen van de aanvraag anders dan door of gemachtigd namens een eigenaar/bewoner.

Artikel 2.6 Termijn voor beslissing op aanvraag

Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing over de verlening en de vaststelling van de subsidie.

Artikel 2.7 Uitbetaling

Uitbetaling kan op drie manieren plaatsvinden:

 • 1.

  Aan de aanvrager na afronding van de isolatiemaatregelen door een derde partij, mits een bewijs van betaling wordt gegeven bij de aanvraag.

 • 2.

  Aan de uitvoerder(-s) van de isolatiemaatregelen na afronding van de isolatiemaatregelen, mits bewijs van uitvoering wordt gegeven bij de aanvraag.

 • 3.

  Aan de aanvrager na afronding van zelf uitgevoerde isolatiemaatregelen, mits een fotobewijs van de afgeronde isolatiemaatregelen wordt gegeven bij de aanvraag.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding, beëindiging regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt daags na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze regeling wordt beëindigd op 31 december 2026.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling raadsbudget isolatie koopwoningen bij energiearmoede”.

Bijlage 1: Wanneer is een schilelement slecht en de minimale isolatiewaarden voor maatregelen

Onderdeel

Kwalificatie slecht geïsoleerd

Definitie slecht geïsoleerd

Isolatie-maatregel

Minimale waarde maatregelen

Minimaal oppervlakte maatregelen

Hellend/plat dak

Geen, slechte of matige isolatie

Minder dan 9cm / Rc ≤ 2,0

Dak- zolder of vlieringvloer-isolatie

Rd ≥3,5 m2K/W

20 m2

Zolder-/vlieringvloerisolatie

Geen isolatie

Rc ≤ 0,5

 

 

 

Gevel

Geen isolatie

Rc ≤ 1,1

Gevelisolatie

Rd ≥3,5 m2K/W

10 m2

Spouw

 

 

Spouwmuur-isolatie

Rd ≥1,1 m2K/W

20 m2

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte isolatie

Minder dan 5cm / Rc ≤1,3

Vloer- of bodemisolatie

Rd > 3,5 m2K/W

 

Glas, kozijnpanelen, isolerende kozijnen

en isolerende deuren

Enkel, oud dubbel of HR -glas

Ug waarde ≥1,6

Vervanging door HR++

HR++ glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤1,2 W/m2K

8 m2

 

 

 

 

Deuren Ud: <1,5 W/m2K

 

 

 

 

Vervanging door triple

Triple glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤0,7 W/m2K

8 m2

 

 

 

 

Kozijn Uf : <1,5 W/m2K

 

 

 

 

 

Deuren Ud:

<1,0 W/m2K

 

 

 

Lochem, vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Lochem,

D. Kerkdijk S.W. van ‘t Erve

De secretaris, Burgemeester,

 

 

 

 


1

Voordat een spouwmuur wordt geïsoleerd moet worden aangetoond dat er geen vleermuizen (of andere beschermde diersoorten) in de spouw verblijven of overwinteren. Er is ten tijde van besluitvorming omtrent deze verordening nog geen duidelijkheid over een algemeen protocol. Totdat die duidelijkheid er is dient er per woning ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten (waaronder vleermuizen) gedaan te worden. Aanvrager dient adviezen die hieruit voortkomen aantoonbaar uitgevoerd te hebben om voor subsidie in aanmerking te komen.