Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Duiven
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Duiven 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-202303-10-2023nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-464619

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Duiven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Duiven.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Duiven.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Participatiewet;

 • b.

  belanghebbende: de persoon die voor zichzelf en/of zijn huishouden om een eenmalige energietoeslag verzoekt.

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Duiven;

 • d.

  inkomen: het gezamenlijk inkomen zoals bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet. Tot het inkomen wordt ook gerekend de bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van bestaan, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet.

 • e.

  Energietoeslag: eenmalige energietoeslag, zoals bedoeld in artikel 35 lid 4 van de wet.

 • f.

  peildatum: 1 september 2023 voor ambtshalve toekenning. Voor niet ambtshalve toekenning geldt datum aanvraag als peildatum.

 • g.

  referteperiode: in aansluiting op de Beleidsregels bijzondere bijstand Duiven is de referteperiode niet van toepassing.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  De energietoeslag wordt per woonadres maximaal 1 keer toegekend.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in het basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6.

  Een huishouden dat in een andere gemeente al energietoeslag over 2023 heeft ontvangen, komt niet in aanmerking voor energietoeslag, tenzij het ontvangen bedrag lager is dan € 1300,-, in dat geval is er recht op aanvulling van deze energietoeslag tot het totaalbedrag van € 1300,-.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de omschrijving van artikel 2 en die op de peildatum een periodieke uitkering voor levensonderhoud van het college ontvangen en huishoudens waarvan bij het college bekend is dat zij onder de doelgroep vallen, krijgen de energietoeslag ambtshalve toegekend.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 15 december 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via www.duiven.nl/energietoeslag In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 3 oktober 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Duiven 2023.

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.