Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Strijen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Strijen.
CiteertitelVoorschriften grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Strijen 1992

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2021nieuwe regeling

21-09-2010

Het Kompas, 01-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Strijen.

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Burgemeester en wethouders van Strijen;

gelet op de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Strijen 1992;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende:

NADERE REGELS voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Strijen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het daarop aanbrengen van opschriften en figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt

aangebracht;

d.de beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaatsen of degene die hem vervangt.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf wordt schriftelijk aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Bij de aanvraag is een tekening gevoegd.

 • 2.

  Op de werktekening wordt aangegeven:

  • a.

   de hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan op het gedenkteken;

Artikel 3 Duurzaamheid

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  Alle gedenktekens en grafbanden moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd, waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd.

Artikel 4 Soorten en afmetingen van gedenktekens

 • 1.

  Voor wat betreft soorten en afmetingen van de gedenktekens geldt het volgende overzicht:

  Begraafplaats en soort graf

  staand en/of liggend

  L x B x H (in centimeters)

   

   

   

  Strijen, afdelingen 1 tot en met 4 en uitbreiding, eigen graven

  staand en liggend

  180 x 80 x 90

  Strijen, afdelingen 1 tot en met 4,

  algemene graven

  staand en liggend

  180 x 80 x 90

  Strijen, afdeling 5, eigen graven

  staand en liggend

  160 x 65 x 85

  Strijen, afdeling 5, algemene graven

  liggend

  60 x 50

  Strijen, urnengraven

  staand en liggend

  60 x 40

  Strijen, urnenmuur

  staand

  vaststaand formaat

  Strijensas, alle afdelingen,

  eigen en algemene graven

  staand en liggend

  180 x 80 x 90

  Cillaarshoek, alle afdelingen,

  eigen en algemene graven

  staand en liggend

  180 x 80 x 90

   

 • 2.

  Gedenkplaten voor de urnenmuur worden door de gemeente verstrekt en hebben allen dezelfde maat. Voor het aanbrengen van een inscriptie op deze plaat hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Artikel 5 Plaatsing van het gedenkteken

Plaatsing van het gedenkteken vindt plaats in overleg met de beheerder.

Artikel 6 Bloemen, planten en losse voorwerpen

 • 1.

  Winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 2.

  Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, kan van gemeentwege worden verwijderd, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 oktober 2010.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als ‘Voorschriften grafbedekkingen’. 

   

  Aldus vastgesteld door

  het college van burgemeester en wethouders

  in haar vergadering van 21 september 2010. 

  de secretaris, de burgemeester,

  C.J. de Visser J.P.M. Klijs