Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Beleidsregels Energietoeslag 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Energietoeslag 2023
CiteertitelBeleidsregels Energietoeslag 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
 3. Beleidsregels bijzondere bijstand 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-202301-10-202331-08-2024nieuwe regeling

13-10-2023

bgr-2023-1026

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’;

 

gelezen het voorstel van dd. 13 oktober 2023.

 

overwegende dat:

 • het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk (opnieuw) in aanmerking kunnen komen voor de Energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2019.

 

gelet op:

 • titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht (waaronder de hardheidsclausule);

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 • beleidsregels bijzondere bijstand 2019;

 

besluit:

de Beleidsregels Energietoeslag 2023 vast te stellen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt, dan wel het gezin die deze gezamenlijke aanvragen of ontvangen;

  • b.

   Baanbrekers: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’;

  • c.

   energietoeslag: categorale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie;

  • d.

   inkomen: het inkomen zoals bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van de wet (exclusief vakantietoeslag);

  • e.

   onzelfstandige wooneenheid: een woning zonder eigen toegang en een gedeelde keuken of toilet.

  • f.

   peildatum: bij ambtshalve toekenning, de datum die het inlichtingenbureau hanteert te weten de datum twee maanden voor de dag van beoordeling (T-2), op aanvraag betreft dit de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan;

  • g.

   uniek adres: een maar één keer voorkomende combinatie van adresgegevens wat bestaat uit straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), postcode en plaatsnaam;

  • h.

   wet: de Participatiewet;

  • i.

   zelfstandig huishouden: iemand die niet inwonend is bij een ander en verantwoordelijk is voor de betaling van zijn eigen woon- en energielasten.

Artikel 2. Doelgroep Energietoeslag 2023

 • 1.

  De energietoeslag 2023 van €1300,- is bedoeld voor een aanvrager met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend;

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen;

 • 3.

  Een aanvrager heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum en/of aanvrager:

  • a.

   is deelnemer aan de Gemeentepolis;

  • b.

   is in bezit van een PasWijzer (gemeente Waalwijk), HeusdenPas (gemeente Heusden) of Samen-loont-pas (gemeente Loon op Zand);

  • c.

   ontvangt algemene bijstand van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

  • d.

   heeft een inkomen boven de inkomensgrens en volgt vanwege problematische schulden een schuldhulptraject (Wsnp of minnelijke schuldregeling) en heeft daardoor weinig te besteden.

 • 4.

  Tot de doelgroep voor de energietoeslag 2023 wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   jonger is dan 21 jaar;

  • b.

   dak-of thuisloos is;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • d.

   uitwonend student is en een aanvullende beurs ontvangt. DUO verstrekt een gift voor de verhoogde energiekosten van 400 euro aan studenten die op 1 oktober 2023 uitwonend zijn en het recht hebben op een aanvullende beurs van ten minste € 0,01.

  • e.

   in een inrichting verblijft zoals bedoeld in artikel 1f van de Participatiewet.

 • 5.

  Er wordt per uniek adres, of onzelfstandige wooneenheid, (bij gelijktijdige bewoning) maximaal één keer energietoeslag verstrekt. Bij meerdere aanvragers op één uniek adres, wordt de energietoeslag aan de langst wonende bewoner toegekend op dat adres. Dit op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP);

Artikel 3. Ambtshalve toekenningen en Inlichtingenbureau

 • 1.

  Aanvragers die, op of na peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen of;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ of;

  • c.

   ondernemer is met een Bbz- uitkering voor levensonderhoud of;

  • d.

   dit kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 • 2.

  Het Inlichtingenbureau toetst of huishoudens die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, hier in 2023 nog steeds voor in aanmerking komen. Zij ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 4. Aanvraag niet ambtshalve toekenningen

 • 1.

  Aanvragers die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier zoals gepubliceerd op de website van Baanbrekers: www.baanbrekers.org.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via info@baanbrekers.org. In afwijking van deze digitale aanvraag is een aanvraag per post mogelijk indien naar het oordeel van Baanbrekers bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag de bewijzen van het inkomen zoals gesteld in artikel 2 en 3 van deze beleidsregels;

 • 4.

  De hoogte van het inkomen bij een aanvraag word gebaseerd op het inkomen voorafgaand aan de aanvraagdatum door:

  • a.

   bij een vast inkomen uit te gaan van het inkomen van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraag;

  • b.

   bij een onregelmatig inkomen uit te gaan van het gemiddelde inkomen over de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;

  • c.

   bij inkomen uit een zelfstandig bedrijf of beroep uit te gaan van het inkomen exclusief vakantietoeslag. Basis hiervoor is de aangifte inkomstenbelasting over het voorafgaande kalenderjaar 2023.

 • 5.

  Een aanvraag energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald tot en met 31 augustus 2024. Dit houdt in, dat de aanvragen uiterlijk 30 juni 2024 ingediend kunnen worden.

Artikel 5. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Energietoeslag 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 oktober 2023 en vervallen op 31 augustus 2024.

 

 

Aldus vastgesteld op 13 oktober 2023

Het dagelijks bestuur van uitvoeringsorganisatie Baanbrekers,

de voorzitter,

Dhr. T. Blankers

de secretaris

Dhr. A. van Oudheusden