Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Aanwijzingsbesluit inzet tijdelijk cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzet tijdelijk cameratoezicht
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzet tijdelijk cameratoezicht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Cranendonck 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2023nieuwe regeling

17-10-2023

gmb-2023-459017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzet tijdelijk cameratoezicht

De burgemeester van de gemeente Cranendonck,

 

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cranendonck 2022 (hierna: APV),

 

Overwegende dat:

 • De afgelopen periode op de volgende locaties: Klein-Schoot in Budel-Schoot, de Poelderstraat in Budel, de Zitterd in Soerendonk en de Hoortweg in Budel-Dorplein, structureel gemeentelijke eigendommen, waaronder straatmeubilair, worden vernield dan wel gestolen;

 • De kosten voor de gemeente Cranendonck voor herhaaldelijk herstel en vervanging van de beschadigde dan wel gestolen eigendommen enorm hoog zijn en daarmee buitenproportioneel;

 • In het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bescherming van de gemeentelijke eigendommen, de gemeente kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • De belangen van openbare veiligheid en het beschermen van de gemeentelijke eigendommen zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 • Het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • De duur van het cameratoezicht en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • Het aanwijzen van een deel van de hierboven bedoelde omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • De camera slechts beelden vastlegt indien het beweging detecteert en de camera zoveel als mogelijk gericht is op de te bewaken eigendommen;

 • De camerabeelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maximaal vier weken;

 • De politie bij een aangifte en/of strafrechtelijk onderzoek ook bevoegd is de camerabeelden te bekijken, te gebruiken en eventueel langer te bewaren dan vier weken.

Besluit

 • 1.

  De gebieden zoals aangegeven op onderstaande kaarten, zijnde de directe omgeving van de gemeentelijke eigendommen op voornoemde straten, aangegeven met het rode kruis, aan te wijzen als gebied waar tijdelijk cameratoezicht zal plaatsvinden;

 • 2.

  Deze aanwijzing geldt voor de duur van twee weken per locatie;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit inzet tijdelijk cameratoezicht.

Aldus besloten op 17 oktober 2023 te Budel,

De burgemeester van de gemeente Cranendonck,

F.A.P. van Kessel

1. Klein-Schoot in Budel-Schoot

 

 

2. De Poelderstraat in Budel

 

 

3. De Zitterd in Soerendonk

 

 

4. Hoortweg Budel-Dorplein

 

Bezwaarclausule

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, uw adres, uw handtekening, een kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan verzocht worden om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA in ’s-Hertogenbosch.