Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Inspraakverordening Gulpen-Wittem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening Gulpen-Wittem
CiteertitelInspraakverordening Gulpen-Wittem 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening Gulpen-Wittem 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2010nieuwe regeling

18-11-2010

Heuvelland Actueel, 01-12-2010

ID-108

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Gulpen-Wittem

 

De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010

Gelet op het bepaalde in de artikel 150 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de inspraakverordening Gulpen-Wittem.

Inspraakverordening Gulpen-Wittem

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • 2.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • 3.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;

 • 4.

  bestuursorgaan: hetgeen de Algemene wet bestuursrecht daaronder verstaat;

 • 5.

  ingezetenen: personen die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben;

 • 6.

  belanghebbende: hetgeen de Algemene wet bestuursrecht daaronder verstaat.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend, indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  In het kader van de ruimtelijke regelgeving wordt inspraak in ieder geval verleend ten aanzien van de voorbereiding van:

  • a.

   structuurvisies als bedoeld in artikel 2.1 Wro;

  • b.

   beheersverordeningen als bedoeld 3.38 Wro;

  • c.

   bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.1 Wro met uitzondering van de besluiten als bedoeld in artikel 4 onder g van dit artikel.

 • 4.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.;

  • g.

   inzake de voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 Wro (bestemmingsplan) indien deze besluiten betrekking hebben op bestemmingsplannen met een geringe planologische betekenis. (postzegelbestemmingsplannen)

  • h.

   inzake de voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub 30 Wabo, indien deze besluiten betrekking hebben op projecten van geringe planologische betekenis.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens of ruimtelijke ontwikkelingen een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

1.De “Inspraakverordening gemeente Gulpen-Wittem 2004” zoals vastgesteld op 27 september 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening Gulpen-Wittem 2010.

 

Vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 18 november 2010

 

De griffier,

Mw. F.G.J.M. van der Walle

 

De voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar