Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Alcoholverordening Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlcoholverordening Dordrecht
CiteertitelAlcoholverordening Dordrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
 4. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 25a van de Alcoholwet
 7. artikel 25d van de Alcoholwet
 8. artikel 25e van de Alcoholwet
 9. artikel 25f van de Alcoholwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2023nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-447451

Tekst van de regeling

Intitulé

Alcoholverordening Dordrecht

 

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 29 augustus 2023 inzake het vaststellen van Alcoholverordening Dordrecht;

 

overwegende dat de concepttekst van de Alcoholverordening gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen er één zienswijze is binnengekomen die niet tot aanpassing van de tekst van de verordening heeft geleid;

 

gelet op artikelen 108, tweede lid, 147 en 149 van de Gemeentewet en 3, 4, 25a en 25d, 25 e en 25f van de Alcoholwet

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Alcoholverordening Dordrecht

Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Alcoholwet;

  • b.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

 

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR HORECABEDRIJVEN

§ 2.1 BEPALINGEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HORECABEDRIJF

Artikel 2 Voorschriften horecabedrijven

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  in het belang van de openbare orde.

 

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 

Artikel 4 Verbod verstrekken van sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting die:

  • a.

   deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor het geven van onderwijs;

  • b.

   deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of –instellingen, dan wel uitsluitend of in hoofdzaak bezocht wordt door personen jonger dan 18 jaar;

  • c.

   deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of -instellingen.

 • 2.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a en c bepaalde, geldt niet voor inrichtingen die niet bezocht mogen worden door personen jonger dan 18 jaar.

 

§ 2.2 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE RECHTSPERSONEN

Artikel 5 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Het is paracommerciële rechtspersonen uitsluitend toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijden dat het de inrichting bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht is toegestaan geopend te zijn voor bezoekers.

 

Artikel 6 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard;

 • 2.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn;

 • 3.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten als bedoeld onder het eerste en tweede lid openlijk aan te prijzen.

 

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 7 Voorschriften slijtersbedrijf

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  in het belang van de openbare orde.

 

Artikel 8 Proeverijen in slijtersbedrijven

 • 1.

  Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtersbedrijf.

 • 2.

  De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat het slijtersbedrijf bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.

 

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt Drank- en Horecaverordening Dordrecht ingetrokken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ''Alcoholverordening Dordrecht''

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 oktober 2023.

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster, A.W. Kolff