Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 MVS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 MVS
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 MVS
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2023nieuwe regeling

11-10-2023

gmb-2023-447289

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 MVS

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts, namens de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, gelet op:

 

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag 2023;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 MVS

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;

 • b.

  huishouden: alleenstaande of gezin zoals bedoeld in de wet;

 • c.

  peildatum: bij artikel 5 en artikel 6 eerste lid van deze beleidsregels 1 oktober 2023 en bij de overige artikelen de aanvraagdatum;

 • d.

  wet: Participatiewet;

 • e.

  zelfstandige woonruimte: woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300,- is bedoeld voor huishoudens waarvan het in aanmerking te nemen inkomen van de aanvrager en eventuele partner niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 500,- is bedoeld voor huishoudens ingeschreven in de gemeente Maassluis waarvan het in aanmerking te nemen inkomen van de aanvrager en eventuele partner hoger is dan 120% en niet hoger is dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm is.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 van dit artikel is de eenmalige energietoeslag 2023 van € 900,- bedoeld voor huishoudens waarvan het in aanmerking te nemen inkomen van de aanvrager en eventuele partner niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en waarvan de aanvrager of eventuele partner aanspraak maakt op studiefinanciering en een zelfstandige woonruimte in de gemeente Schiedam en een energiecontract op naam heeft.

 • 4.

  De eenmalige energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • 5.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 6.

  Tot de doelgroep van de eenmalige energietoeslag 2023 wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   als kostendeler is aangemerkt en geen contract bij een energieleverancier op zijn naam heeft staan;

  • b.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet en niet kan aantonen dat de energiekosten door de persoon worden voldaan;

  • c.

   woonachtig is in Maassluis of Vlaardingen en jonger is dan 21 jaar;

  • d.

   woonachtig is in Schiedam en jonger is dan 21 jaar en geen zelfstandige woonruimte en energiecontract op naam heeft;

  • e.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of WTOS en woonachtig is in Maassluis of Vlaardingen;

  • f.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of WTOS en geen zelfstandige woonruimte en energiecontract op naam in Schiedam heeft; of

  • g.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene op een briefadres.

Artikel 3: Inkomen

 • 1.

  Onder inkomen wordt verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid van de aanvrager en eventuele partner;

  • b.

   inkomen uit de zelfstandige onderneming van de aanvrager en eventuele partner;

  • c.

   inkomen uit een uitkering van de aanvrager en eventuele partner;

  • d.

   inkomen uit pensioen van de aanvrager en eventuele partner;

  • e.

   inkomen uit WSF2000 of WTOS van de aanvrager en eventuele partner;

  • f.

   inkomen uit verhuur van de aanvrager en eventuele partner; en,

  • g.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie van de aanvrager en eventuele partner.

 • 2.

  Onder d van het eerste lid van dit artikel geldt voor een AOW-gerechtigde dat de in artikel 31 tweede lid 2 onder x van de wet en artikel 33 vijfde lid van de wet genoemde bedragen niet als inkomen wordt aangemerkt.

 • 3.

  Onder e van het eerste lid van dit artikel geldt dat toepassing wordt gegeven aan artikel 33 tweede en derde lid van de wet.

Artikel 4: Inkomen in bijzondere situaties

Het inkomen wordt vastgesteld op de toepasselijke bijstandsnorm in het geval dat één of meer van de volgende situaties van toepassing is;

 • a.

  Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen;

 • b.

  Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen;

 • c.

  inhouding inzake een bestuursrechtelijke premie;

 • d.

  beslaglegging.

Artikel 5: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand zonder kostendelersnorm op grond van de wet ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ zonder kostendelersnorm;

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004;

  • d.

   op de peildatum geen uitkering op grond van de wet, IOAW, IOAZ of BBZ 2004 ontvingen en 12 maanden voorafgaand op de peildatum Individuele Inkomenstoeslag toegekend hebben gekregen;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 oktober 2023.

   

 • 2.

  De ambtshalve toekenning in het eerste lid van dit artikel heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  Huishoudens:

  • a.

   op aanvraag de eenmalige energietoeslag 2022 van de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam hebben ontvangen en op de peildatum nog woonachtig zijn in deze gemeenten; en

  • b.

   waarvan de aanvrager of eventuele partner niet jonger is dan 21 jaar; en

  • c.

   waarvan de aanvrager of eventuele partner geen studiefinanciering ontvangt; en

  • d.

   die op grond van een controle door Stichting Inlichtingenbureau voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 30 november 2023.

Artikel 6: Aanvraag kostendelers met contract bij energieleverancier

 • 1.

  Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand op grond van de wet, IOAW of IOAZ met kostendelersnorm ontvangen; en

  • b.

   een contract bij een energieleverancier op naam hebben staan;

  kunnen de eenmalige energietoeslag 2023 aanvragen met een door Stroomopwaarts verstrekt aanvraagformulier.

   

 • 2.

  Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand of Aio op grond van de wet, IOAW, IOAZ, ANW of Toeslagenwet met kostendelersnorm ontvangen; en

  • b.

   een contract bij een energieleverancier op naam hebben staan;

  kunnen de eenmalige energietoeslag 2023 aanvragen met het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Stroomopwaarts.

   

 • 3.

  Een aanvraag volgens dit artikel kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 7: Aanvraag overige doelgroepen

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023 volgens artikel 5 en artikel 6 eerste lid van deze beleidsregels kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen.

 • 2.

  De hoogte van het inkomen wordt vastgesteld op het inkomen van de kalendermaand voorafgaand aan de peildatum.

 • 3.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt met behulp van de DigiD digitaal ingediend via website van Stroomopwaarts.

 • 4.

  In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 5.

  Een aanvraag volgens dit artikel kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 8: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 10: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 MVS

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur Stroomopwaarts van 11 oktober 2023

de voorzitter,

A.J. Proos

de secretaris,

N.C. van der Wekken

Toelichting

Op 21 september 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023” vastgesteld. Op 3 oktober 2023 deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als een hamerstuk af. Met dit besluit van de Staten-Generaal wordt artikel 35 Individuele en Categoriale Bijzonder Bijstand van de Participatiewet gewijzigd. Door deze wijziging wordt het gemeenten mogelijk gemaakt de eenmalige energietoeslag 2023 te verstrekken. Met deze beleidsregels legt het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts namens de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vast hoe en onder welke voorwaarden zij de eenmalige energietoeslag 2023 wordt verstrekt.

 

Artikel 1

De eenmalige energietoeslag wordt verstrekt aan de doelgroep genoemd in artikel 2 wanneer zij op de peildatum aan de voorwaarden voldoen. De peildatum in artikel 5 en artikel 6 eerste lid is vastgesteld op 1 oktober 2023. De reden daarvoor is dat deze eerste van de maand het dichtstbij de inwerkingtreding van de wetswijziging, die de eenmalige energietoeslag 2023 mogelijk maakt, ligt.

 

Artikel 2

De doelgroepen worden in dit artikel nader omschreven. In afwijking van het eerste lid van dit artikel gelden in het tweede en derde lid afwijkende bedragen voor specifieke doelgroepen in de BRP van Maassluis en Schiedam. De gemeente Maassluis verstrekt € 500,00 aan huishoudens met een inkomen dat hoger is dan 120% en niet hoger is dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm. De gemeente Schiedam verstrekt € 900,- aan studenten met een zelfstandige woning en een energiecontract op naam. Dit is een buitenwettelijke doelgroep. Het college van B&W van de gemeente Schiedam heeft het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts de opdracht gegeven deze doelgroep op te nemen in de beleidsregels. Dit geldt ook voor jongeren tot 21 jaar met een zelfstandige woonruimte ingeschreven in de BRP van de gemeente Schiedam. Zij ontvangen op basis van het eerste lid van dit artikel € 1.300,- als zij aan de gebruikelijke voorwaarden van de eenmalige energietoeslag voldoen en een zelfstandige woonruimte en energiecontract op naam hebben staan. Dit is op te maken uit het zesde lid onder d van dit artikel. De gemeenten Maassluis en Vlaardingen hebben geen opdracht gegeven buitenwettelijke doelgroepen op te nemen in deze beleidsregels. Anders dan bij de eenmalige energietoeslag 2022 heeft de wetgever geadviseerd huishoudens wonend in een inrichting niet volledig uit te sluiten voor de eenmalige energietoeslag 2023. Huishoudens wonend in een inrichting hebben recht indien zij middels bewijsstukken kunnen aantonen dat zijzelf de energiekosten moeten voldoen. Met het uitsluiten van de kostendeler zonder energiecontract voorkomen de colleges dat er op één adres een opeenstapeling van de toeslag kan plaatsvinden. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Indien een persoon die uitgesloten is van het recht op de eenmalige energietoeslag meent de kosten van het levensonderhoud door de gestegen energieprijzen niet meer kunnen te dragen, kan deze persoon een beroep doen op de Individuele Bijzondere Bijstand of de Tijdelijke Beleidsregels Bijzondere Bijstand Energiekosten 2023 MVS.

 

Artikel 3

In deze beleidsregels wordt aangesloten bij het inkomensbegrip uit de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag 2022. Dit is van belang om een zo zuiver mogelijke controle door het Inlichtingenbureau zoals beschreven in artikel 5 uit te laten voeren.

 

Voor zelfstandigen wordt het inkomen berekend conform de regels van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Het inkomen uit de onderneming of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage van 18% als bedoeld in artikel 6 lid 2 Tozo.

 

Artikel 4

Huishoudens met hogere uitgaven hebben een hoger VTLB dan de bijstandsnorm en dus een hoger feitelijk besteedbaar inkomen. In de benoemde situaties is dat inkomen niet vrij te besteden, maar bedoelt voor specifieke daadwerkelijk te maken kosten. Door dit artikel wordt het inkomen in deze situaties gelijk gesteld aan de toepasselijke bijstandsnorm. Huishoudens met problematische schulden komen daarmee ondanks een hoger inkomen wel in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2023. Een betalingsachterstand bij het CAK wordt niet gelijk gesteld aan de bijstandsnorm.

 

Artikel 5

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden op de peildatum recht heeft. Dit hangt af van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet. Voor de personen genoemd in artikel 4 is dit van toepassing.

 

De ambtshalve toekenning zal plaats vinden in twee delen. De eerste verstrekking wordt gedaan aan alle huishoudens die op 1 oktober 2023 Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 bij Stroomopwaarts ontvangen. In deze ambtshalve verstrekking zijn ook huishoudens opgenomen die geen Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 ontvangen maar wel in de twaalf maanden voorafgaand aan 1 oktober 2023 de IIT hebben toegekend gekregen. Deze toekenning wordt gedaan voor 31 oktober 2023. De tweede toekenning wordt gedaan aan de ontvangers van de eenmalige energietoeslag 2022 op aanvraag. Indien zij volgens het Inlichtingbureau voldoen aan de voorwaarden van de eenmalige energietoeslag 2023 ontvangen zij de toekenning voor 30 november 2023. Voor de controle door het Inlichtingbureau stelt Stroomopwaarts lijstwerk van alle ontvangers eenmalige energietoeslag 2022 op aanvraag op. Daaruit wordt eerst iedereen gefilterd die op 1 oktober 2023 20 jaar of jonger is. Uit het lijstwerk worden ook de studenten gefilterd. Studenten en 21-minners met een zelfstandige woonruimte en energiecontract op naam ingeschreven in de BRP van de gemeente Schiedam moeten een aanvraag volgens het tweede lid van dit artikel doen vanwege het afwijkende bedrag in de eenmalige energietoeslag 2023 en afwijkende voorwaarden ten opzichte van de eenmalige energietoeslag 2022, namelijk het energiecontract op naam. Het lijstwerk wordt na filtering aangeboden bij het Inlichtingenbureau. Zij hebben na aanlevering uiterlijk vier weken nodig voor de beoordeling of de aangeboden huishoudens op de peildatum voldoen aan de voorwaarden van de eenmalige energietoeslag. De huishoudens met een positief advies ontvangen de ambtshalve toekenning uiterlijk 30 november 2023. Huishoudens met een negatief advies worden aangeschreven. In deze brief worden zij aangemoedigd de eenmalige energietoeslag 2023 aan te vragen indien zij van mening zijn er toch recht op te hebben.

 

Artikel 6

Kostendelers in artikel 5 eerste lid zijn bij Stroomopwaarts bekend. Van hen is bekend dat zij op 1 oktober 2023 een laag inkomen hadden. Zij ontvangen van Stroomopwaarts automatisch een verkort aanvraagformulier met uitleg. Kostendelers in artikel 5 tweede lid waren op 1 oktober 2023 niet of nog niet bekend bij Stroomopwaarts. Het is om deze reden niet mogelijk om een aanvraagformulier automatisch per post toe te zenden. Kostendelers met algemene bijstand op grond van de wet, IOAW en IOAZ hoeven voor de aanvraag van de energietoeslag geen inkomensgegevens aan te leveren. Deze zijn reeds bekend bij Stroomopwaarts. Voor zowel het eerste als tweede lid geldt wel dat een energiecontract op naam van de aanvrager noodzakelijk is. Met dit artikel wordt voorkomen dat op één adres met meerdere kostendelers de eenmalige energietoeslag veelvuldig wordt verstrekt. De energietoeslag 2023 kan tot en met 30 juni 2024 worden aangevraagd. Het Rijk heeft namelijk vooralsnog vastgelegd dat de energietoeslag voor 1 september 2024 moet zijn uitgekeerd.

 

Artikel 7

Artikel 4 en artikel 5 voorzien niet in alle huishoudens die recht hebben op de eenmalige energietoeslag 2023. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen voor de eenmalige energietoeslag 2023. De aanvraag wordt digitaal ingediend bij Stroomopwaarts. Hiervoor dienen de aanvrager en eventuele partner in te loggen met hun DigiD. Indien een aanvrager niet in staat is om de aanvraag zelfstandig in te dienen, kan de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts hierbij ondersteunen. Indien er naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden zijn waardoor een digitale aanvraag niet mogelijk is, kan een aanvraag schriftelijk worden ingediend. De aanvrager dient dan wel gegevens aan te leveren waarmee de identiteit, de woonsituatie en het inkomen kunnen worden vastgesteld. De eenmalige energietoeslag 2023 kan tot en met 30 juni 2024 worden aangevraagd. Het Rijk heeft namelijk vooralsnog vastgelegd dat de energietoeslag voor 1 september 2024 moet zijn uitgekeerd.

 

Artikel 8

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het college kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.