Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Projectplan voor vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingProjectplan voor vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp
CiteertitelProjectplan voor Vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet
 2. artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet
 3. artikel 1.1, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet
 4. bijlage I van de Crisis- en herstelwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2023nieuwe regeling

28-08-2023

wsb-2023-12777

Tekst van de regeling

Intitulé

Projectplan voor vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 28 augustus 2023 het ‘Projectplan voor vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp’ vastgesteld.

 

Projectplan

Het projectplan voorziet in het vervangen van twee duikers onder de Groeneweg te Ouddorp. De duikers verkeren in een slechte staat van onderhoud en dienen daarom aangepakt te worden. Nabij de duikers bevindt zich stuw Helmhoogte. In het kader van goed waterbeheer zullen er aanpassingen aan deze stuw worden uitgevoerd om aan de huidige normen voor het watersysteem te kunnen voldoen.

 

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag na die van het verschijnen van deze publicatie.

 

Inzage

Het projectplan ligt van 19 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 (6 weken) ter inzage bij het Waterschap, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak gemaakt te worden via het telefoonnummer vermeld onder het kopje ‘contact’. U kunt het projectplan ook inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlagen te openen.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, vanaf de dag na het verschijnen van deze elektronische bekendmaking gedurende een periode van zes weken bezwaar maken tegen het projectplan.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en ten minste de volgende gegevens bevatten:

 

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. In het geval van een spoedeisende situatie kan de indiener van een bezwaarschrift daarom de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

 

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer (088) 36 11 932.

 

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Contact

Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij dhr. V. Breen, te bereiken via het Waterschapsloket. U kunt tijdens kantooruren bellen naar (0900) 2005005 (lokaal tarief) of een e mail sturen naar: 2005005@wshd.nl onder vermelding van de naam van het projectplan.

 

Ridderkerk, 28 augustus 2023

 

Dijkgraaf en heemraden,

 

Namens dezen,

 

Hans Kooijman

Afdelingshoofd Regie en Assetmanagement

 

PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot Vervanging van duikers 07443DU en 02930DU en aanpassingen aan stuw Helmhoogte (02877ST) bij de Groeneweg te Ouddorp vast te stellen.

 

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.

 

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan ten minste een beschrijving dient te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

 

Op dit besluit tot vaststelling van het projectplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing, artikel 1.1 lid 1 onder a in samenhang met categorie 7.3 van bijlage I van de Crisis- en Herstelwet. Dit betekent onder meer dat bij het instellen van beroep tegen het projectplan meteen ook de gronden voor dat beroep moeten worden ingediend en dat het beroep versneld wordt behandeld.

 

1. Projectbeschrijving

Beschrijving betrokken werk

 

Uit een duikerinspectie is gebleken dat de duikers 07443DU en 02930DU in zeer slechte staat verkeren. Aanpak van de duikers is noodzakelijk om de afvoer van water uit de Springertpolder (peilgebieden G11.001 en G11.002) te kunnen blijven garanderen. Tevens geeft de slechte staat van de duikers een risico op instorting van de duikers met alle gevolgen van dien voor het verkeer op de Groeneweg.

 

Duiker 02930DU betreft een betonnen duiker van 1,60 m breed bij 1,70 m hoog en een lengte van circa 10 m (zie Figuur 1). Over de duiker is een fietspad gelegen in beheer en onderhoud van het waterschap. De duiker ligt in zijn geheel op kadastrale percelen in eigendom van waterschap Hollandse Delta.

 

Duiker 07443DU betreft een spirosolduiker van gegolft plaatstaal (zie Figuur 2). De duiker heeft een diameter van Ø 1,0 m en een lengte van circa 30 m. Over de duiker ligt de Groeneweg. De Groeneweg is een belangrijke ontsluitingsweg en geeft toegang tot diverse stranden en recreatieterreinen. De Groeneweg is in beheer en onderhoud bij het waterschap. De duiker ligt in zijn geheel op kadastrale percelen in eigendom van het waterschap Hollandse Delta.

 

 

Figuur 1: Duiker 02930DU

 

 

Figuur 2: Duiker 07443DU

 

Duiker 07443DU wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe duiker van beton met een diameter van Ø 1,50 m. De nieuwe duiker heeft een grotere diameter dan de huidige duiker om aan de huidige normen voor het watersysteem te kunnen voldoen.

 

Door duiker 02930DU wordt een nieuwe glasvezelversterkte kunststof duiker gelegd met een doorsnede van Ø 1,50 m. Hierdoor wordt het doorstroomprofiel van de huidige duiker verkleind. Met een doorsnede van Ø 1,50 m wordt wel voldaan aan de huidige normen voor het watersysteem. Het plaatsen van een nieuwe duiker door de bestaande duiker heeft als voordeel dat de huidige duiker niet verwijderd hoeft te worden en het bovenliggende fietspad niet hoeft te worden open gebroken. De ruimte die overblijft tussen de nieuwe duiker en de oude duiker wordt opgevuld met cement (Dämmer).

 

 

Figuur 3: Stuw Helmhoogte (02877ST) waarvan de klep wordt verbreed.

 

Binnen het project wordt de stuwklep van huidige stuw Helmhoogte (02877ST) vergroot om aan de vigerende normen voor het watersysteem te voldoen. De doorstroombreedte van de stuw wordt vergroot van 1,0 m naar 1,2 m. De maximale klepstand wordt NAP +1,07 m en de minimale klepstand NAP -0,30 m.

 

Het stuk open watergang (H42623) blijft behouden.

 

Tabel 1: Kadastrale percelen en duikers

 

Duiker

Kadastrale percelen waarop de duiker is gelegen

07447DU

 • ODP01H246

 • ODP01H240

 • ODP01H247

02930DU

 • ODP01H239

 • ODP01H248

 

 

Figuur 4: Locatie duikers 07443DU en 02930DU en stuw Helmhoogte bij de Groeneweg te Ouddorp.

 

 

Figuur 5: Kadastrale situatie en detailoverzicht locatie duikers en stuw.

 

Wijze van uitvoering

 

Duiker 07443DU wordt vervangen middels een open ontgraving. Duiker 02930DU wordt gerelined. Hierbij wordt een nieuwe duiker door de bestaande duiker gelegd. Tijdens de werkzaamheden worden de huidige duikers droog gezet middels damwanden in de watergang. Door het toepassen van bronbemaling wordt geborgd dat ‘in den droge’ gewerkt kan worden. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met een 25 tons hydraulische kraan. Met deze kraan worden ook de duikers gelegd. De damwand van de huidige stuw wordt aangepast om een bredere stuwklep te monteren.

 

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het opengebroken wegdek hersteld door eerst een tijdelijke goed sluitende elementenverharding aan te brengen welke afhankelijk van de situatie licht bollend of vlak wordt aangebracht. De tijdelijke verharding mag geen trillingen of geluidsoverlast veroorzaken. Na voldoende inklinking wordt de wegopbreking definitief hersteld met asfalt.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet

gericht op:

 • a.

  voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

 • b.

  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

 • c.

  vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

 

De huidige duikers worden aangepakt om de waterafvoer uit de Springertpolder in de toekomst te kunnen borgen. Een goede waterafvoer die voldoet aan de afvoernorm beperkt wateroverlastproblemen. De nieuw aan te leggen duikers voldoen aan de normen zoals gesteld in de ‘Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem (2014)’. De stuwklep van stuw Helmhoogte wordt verbreed om aan de hydrologische normen voor stuwen te voldoen.

 

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

 

Het vervangen van de huidige duikers en verbreden van de stuwklep heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Tijdens de realisatie van de duikers en de stuw mag er geen grond, vuil of dammer in het water terecht komen. Tevens dient voorkomen te worden dat toegepaste materialen uitlogen in het oppervlaktewater.

 

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

 

Het vervangen van de huidige duikers en de stuw heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke functies van het watersysteem.

 

Conclusie

 

Het vervangen van de huidige duikers en verbreden van de stuwklep borgt in de toekomst de afvoer van water uit de Springertpolder. Het risico op wateroverlastproblemen door een ingestorte duiker wordt beperkt. Tevens worden duiker 07343DU vervangen door een ruimer exemplaar om aan de waterafvoernorm te kunnen voldoen. Hiermee wordt voldaan aan de doelstellingen uit artikel 2.1, lid 1 van de Waterwet.

3. Uitvoerbaarheid

In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de vergunbaarheid op grond van andere wetgeving een belangrijke rol.

 

3a. Planologische inpassing

 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd op 4 september 2014 het bestemmingsplan Landelijk Gebied Goedereede vastgesteld. Het project past wel binnen het geldende bestemmingsplan.

 

De bestemming van het plangebied hoeft niet te worden gewijzigd. Het betreft hier een vervangingsopgave van reeds aanwezige duikers en stuw. De huidige bestemming blijft ongewijzigd.

 

 

Figuur 6: Bestemmingsplan Landelijk Gebied Goedereede (2014)

 

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

 

 • Omgevingsvergunning

  Duiker 07443DU wordt vervangen door een nieuwe duiker. Dit betreft een vervangingsopgave van een reeds bestaande duiker. Hierbij wordt gewerkt in reeds eerder geroerde grond.

   

  Voor de locatie geld een dubbelbestemming voor ‘archeologie’. Op basis van artikel 33.3.1 uit het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Goedereede’ kan worden geconcludeerd dat gezien de oppervlakte van de te vervangen duiker kleiner is dan 500 m2, er geen omgevingsvergunning nodig is.

 • Wet natuurbescherming

  Duiker 07443DU wordt geheel vernieuwd. Voor aanvang van deze werkzaamheden zal een ecologische quickscan worden uitgevoerd voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Afhankelijk van de resultaten van deze quickscan zijn mogelijk aanvullende maatregelen of onderzoeken nodig. Na uitvoering van de quickscan is duidelijk of er wel of niet een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig is.

   

  Het relinen van duiker 02930DU en het vervangen van de stuwklep zijn werkzaamheden die vallen onder ‘Bestendig beheer en onderhoud’. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder de ‘Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen (22 januari 2019)’. Hiervoor wordt een ecologisch werkprotocol opgezet.

 • Stikstofdepositie

  De te vervangen duikers liggen nabij een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied (Grevelingen). Gekeken dient te worden naar de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase en de gebruiksfase. De stikstofuitstoot zal tijdens de gebruiksfase echter niet anders zijn dan in de huidige situatie gezien het een onderhoudsopgave betreft. Gezien de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van onderhoud aan de kunstwerken is een AERIUS berekening niet benodigd.

3c. Te treffen voorzieningen

 

De uitvoering van het project heeft naar verwachting geen nadelige gevolgen voor de omgeving. Er worden daarom geen voorzieningen getroffen om nadelige gevolgen te beperken of te voorkomen.

 

Indien er onvoorzien toch nadelige gevolgen optreden kan op grond van artikel 7.14 Waterwet en de Verordening schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 2018 van WSHD een verzoek om schadevergoeding worden ingediend.

 

3d. Overige uitvoeringsaspecten

 

 • Archeologie en Cultureel Erfgoed

  De Beleidskaart Archeologie Goeree Overflakkee uit 2010 geeft aan dat het plangebied geen archeologische waarde heeft. Een archeologisch vooronderzoek wordt daarom niet nodig geacht. Daar komt bij dat de bodem reeds eerder is geroerd tijdens de aanleg van de huidige duikers.

 • Bodem (incl. PFAS)

  De grond die vrij komt bij het vervangen van de duikers wordt binnen het werk weer terug geplaatst en dus niet afgevoerd naar elders. Een verkennend bodemonderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem wordt daarom niet nodig geacht. Indien tijdens de werkzaamheden verdachte zaken worden aangetroffen wordt alsnog een bodemonderzoek uitgevoerd.

 • Explosieven onderzoek

  De hoeveelheid grondverzet en graafwerkzaamheden zijn beperkt en worden uitgevoerd in reeds eerder geroerde grond. Het valt niet te verwachten dat er tijdens de werkzaamheden niet gesprongen explosieven worden aangetroffen ter plaatse van de duikers. Een onderzoek naar niet gesprongen explosieven wordt daarom niet nodig geacht.

 • Functionaliteit watersysteem

  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de duikers droog gezet door tijdelijk de watergang af te sluiten. Tijdens deze droogzetting wordt een noodpompinstallatie stand-by gehouden om de waterafvoer uit de Springertpolder tijdens nat weer te kunnen borgen.

 • Geotechnisch onderzoek

  Voor aanleg van de nieuwe duikers wordt een sondering uitgevoerd om te bepalen hoe de nieuwe duikers gefundeerd dienen te worden en om een bemalingsadvies op te stellen voor de bouwput.

 • Kabels en leidingen

  Voor het project is een KLIC melding gedaan. Nabij de duikers bevindt zich een gasleiding. Deze vormt echter geen belemmering voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op basis van deze KLIC melding worden proefsleuven gegraven. Voor aanvang van de werkzaamheden worden de belanghebbende leidingbeheerders in kennis gesteld van de voorgenomen graafwerkzaamheden.

 • Verkeersplan

  In de realisatiefase van het project worden maatregelen genomen om het verkeer op de Groeneweg en het naastgelegen fietspad continue doorgang te kunnen verlenen. De maatregelen worden opgenomen in een verkeersplan.

3e Planning

 

Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het laatste kwartaal van 2023.

4. Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, vanaf de dag na het verschijnen van deze elektronische bekendmaking gedurende een periode van zes weken bezwaar maken tegen het projectplan.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van bezwaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarom kan in het geval van een spoedeisende situatie de indiener van een bezwaarschrift de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

 

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932.

 

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

5. Ondertekening

 

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,

Afdelingshoofd Regie en Assetmanagement,

H. Kooijman