Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mandaatregeling van het dagelijks bestuur aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling van het dagelijks bestuur aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020
CiteertitelMandaat- en volmachtregeling dagelijks bestuur aan directeur ODRN 2020 wijziging I
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMandaat- en volmachtregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-202301-01-2023verkeerd format

28-09-2023

bgr-2023-1014

DB 28092023.6
20-10-202301-01-202327-10-2023wijziging regelgeving

28-09-2023

bgr-2023-991

DB20230928.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling van het dagelijks bestuur aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020

Het Dagelijks Bestuur voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

gelet op:

 

• Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

• Wet gemeenschappelijke regeling;

• De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Besluit te wijzigen:

 

‘De regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020’

 

Zodat deze komt te luiden alsvolgt:

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ambtelijke organisatie: de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst;

b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

c. directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (tevens secretaris van het bestuur van de Omgevingsdienst);

d. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bedoeld in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 

Artikel 3 Mandaat en volmacht

1. Het Dagelijks Bestuur verleent mandaat aan de directeur voor de bevoegdheid tot:

a. het nemen van besluiten op grond van Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 10, de cao SGO, het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten en de overige personele regelingen ODRN inzake medewerkers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

b. het aangaan van detacheringsovereenkomsten of overeenkomst van opdracht;

c. het aanmerken van een ongeval als bedrijfsongeval;

d. het nemen van besluiten op grond van de Wet verbetering poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet;

e. het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot het drempelbedrag Europese aanbestedingen, exclusief BTW, ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst; Dit bedrag kan worden verhoogd tot maximaal €500.000 exclusief BTW indien en nadat een voorstel daartoe door de directeur is voorgelegd aan de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder P&O en door beiden met het voorstel is ingestemd;

f. het nemen van besluiten op bezwaar, beroep en hoger beroep en eventuele voorlopige voorzieningszaken, inzake verzoeken om toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover het zijn autonome bevoegdheden betreft;

g. het wijzigen van een functiebeschrijving zoals opgenomen in het Gelders Functieboek of het anders koppelen van een functiebeschrijving aan een HR-21 functienorm van eerder ingedeelde functies, nadat nieuwe of gewijzigde taken zijn opgedragen aan een functiehouder;

h. het besluiten op bezwaar, beroep en hoger beroep en eventuele voorlopige voorzieningzaken inzake aanvragen als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming;

i. om namens het dagelijks bestuur in het CLO overleg te voeren en besluiten te nemen over de in artikel 12.2 Cao SGO genoemde onderwerpen. Dit mandaat wordt begrensd door de bestaande financiële kaders.

2. Het Dagelijks Bestuur verleent volmacht om de omgevingsdienst te vertegenwoordigen bij het aangaan van een overeenkomst tot levering, werk of dienst tot het drempelbedrag van Europese aanbestedingen, exclusief BTW, met inachtneming van de budgethoudersregeling en binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders alsmede het door het dagelijks bestuur uitgeschreven beleid, indien en voor zover dit het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreft waartoe door of namens het dagelijks bestuur is besloten. Dit bedrag kan worden verhoogd tot maximaal €500.000, exclusief BTW indien en nadat een voorstel daartoe door de directeur is voorgelegd aan de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder P&O en door beiden met het voorstel is ingestemd;

 

Artikel 4 Reikwijdte mandaat, volmacht- of machtigingsverstrekking

1. Indien het dagelijks bestuur mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords voor zover direct te maken hebbend met de opgedragen taken en onverminderd het bepaalde in artikel 2.

2. De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake schriftelijk vastgelegde instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur overeenkomstig het mandaatregister.

3. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een gevolmachtigde wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing tot het voeren van een rechtsgeding.

 

Artikel 5 Kaders uitoefening bevoegdheden

Een in mandaat te nemen besluit mag niet worden genomen indien:

a. het besluit genomen moet worden met toepassing van de in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte inherente afwijkingsbevoegdheid;

b. de financiële consequenties van het besluit naar verwachting het daartoe in de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting bestemde budget overschrijden;

c. er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde bij het te nemen besluit bestaat;

d. de uitoefening van de bevoegdheden ingrijpende gevolgen voor de Omgevingsdienst kan hebben, of indien het algemeen bestuur vooraf om inlichtingen verzoekt.

 

Artikel 6 Informatieplicht

1. De directeur verschaft het dagelijks bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

2. De directeur informeert het dagelijks bestuur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 7 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en

b. de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 8 Ondermandaat

1. De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 3 onder a. tot en met e. in ondermandaat verlenen aan het afdelingshoofd Interne Dienstverlening in dienst bij of werkzaam bij de Omgevingsdienst.

2. De directeur kan de bevoegdheid genoemd in artikel 3 onder b. tot en met e. in ondermandaat verlenen aan de overige afdelingshoofden in dienst bij of werkzaam bij de Omgevingsdienst.

 

Artikel 8a Ondermandaat taken Gelders Stelsel

1. De directeur kan de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 onder e. in ondermandaat verlenen aan de directeur van een andere omgevingsdienst binnen de provincie Gelderland.

2. Het ondermandaat wordt mede verleend aan de persoon die door het daartoe bevoegde Dagelijks Bestuur is aangewezen als plaatsvervanger van de mandataris.

3. Het ondermandaat wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van het inkoop-en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden van de omgevingsdienst waarvan de ondermandataris directeur is.

4. Ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat het directeurenoverleg Gelders Stelsel positief heeft besloten over het voorstel en valt binnen de bevoegdheid van artikel 3 onder e.

 

Artikel 8b Ondermandaat Gelders stelsel CLO

1. De directeur kan de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 onder i in ondermandaat verlenen aan de directeur van een andere omgevingsdienst binnen de provincie Gelderland.

2. Ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde genoemd in artikel 3 onder i.

 

Artikel 9 Ondertekening

In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat of volmacht. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

“Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

namens deze:”

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaat- en volmachtregeling dagelijks bestuur directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020 wijziging 1’

 

Nijmegen, 28 september 2023

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen