Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Voornemen tot verkoop gronden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoornemen tot verkoop gronden
CiteertitelVoornemen tot verkoop gronden Didam- Park Rapijnen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2023Nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-439700

Tekst van de regeling

Intitulé

Voornemen tot verkoop gronden

 

De gemeente Montfoort geeft hierbij kennis van haar voornemen om een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfoort, sectie B, nummer 2938 PM, in totaal groot circa 3.132 m2 te verkopen.

 

De beoogd koper komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de aankoop aangezien:

- Grondeigendom: Het stedenbouwkundig plan geprojecteerd is op onroerende zaken die grotendeels in eigendom zijn van de beoogd koper;

- Integrale planontwikkeling/doelmatig gebruik van de grond: De beoogd koper tevens bereid en in staat is om het stedenbouwkundige plan te realiseren in overeenstemming met de door de gemeente gewenste wijze van planuitvoering.

 

Een deel van de grond wordt doorverkocht aan woningcorporatie:

De beoogd koper komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de aankoop aangezien:

- De gemeente middels haar woonbeleid wil voorzien in de behoefte aan sociale woningen;

- De gemeente sociale woningen door een toegelaten instelling wenst te realiseren vanwege de waarborgen die voortvloeien uit de Woningwet, waaraan beoogd koper is gebonden;

- De gemeente prestatieafspraken heeft met woningcorporaties (waaronder beoogd koper) inzake het aantal te realiseren sociale woningen;

- De beoogd koper de 29 bouwkavels wenst te (laten) bebouwen met sociale woningen, waardoor zij bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen;

 

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop omdat u van mening bent ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop hiervan, dan dient u dit kenbaar te maken door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

 

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dit betekent dat indien een serieuze gegadigde binnen deze termijn géén kort geding is gestart, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop. De gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren.

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de thans gestelde termijnen uiterlijke termijnen zijn en dat een nadere verlenging van deze termijnen niet aan de orde is.