Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit Locals4Locals voor textielinzameling voor gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Locals4Locals voor textielinzameling voor gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelAanwijzingsbesluit Locals4Locals voor textielinzameling voor gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-436256

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Locals4Locals voor textielinzameling voor gemeente Gemert-Bakel

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is een inzamelaar aan te wijzen, die belast is met het afzonderlijk inzamelen van textiel aan de bij dit besluit aan te wijzen inzamelaar, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Gemert-Bakel,

 

gelet op de Afvalstoffenverordening Gemert-Bakel,

 

Besluit :

 

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1  

Aanwijzing inzamelaar

 

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Afvalstoffenverordening Gemert-Bakel wordt de Stichting Locals4Locals Gemert, kantoorhoudende aan Molenrand 9, 5421 VZ te Gemert, gedurende een periode van 4 jaar, ingaande op 1 januari 2023, aangewezen als inzamelaar van textiel, zijnde een huishoudelijke afvalstof zoals bepaald in artikel 3 lid 1 onder f van de Afvalstoffenverordening Gemert-Bakel.

Artikel 2  

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Artikel 3  

Citeerbepaling

 

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Locals4Locals voor textielinzameling voor gemeente Gemert-Bakel.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023

Bekendgemaakt d.d. 2 oktober 2023

het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

G Wouters

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

Rechtsmiddel

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.