Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van de raad van Oudewater inzake de delegatie vaststelling Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet (Delegatie vaststelling Omgevingsplan aan college in kader Omgevingswet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van Oudewater inzake de delegatie vaststelling Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet (Delegatie vaststelling Omgevingsplan aan college in kader Omgevingswet)
CiteertitelDelegatie vaststelling Omgevingsplan aan college in kader Omgevingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Grondslag is art. 2.8 en 4.14, lid 5, van de Omgevingswet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

28-09-2023

gmb-2023-435332

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van Oudewater inzake de delegatie vaststelling Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet (Delegatie vaststelling Omgevingsplan aan college in kader Omgevingswet)

 

De raad van de gemeente Oudewater;

 

gelezen het voorstel d.d. 22 augustus 2023 van:

- burgemeester en wethouders

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

en artikelen 2.8 en 4.14 lid 5 van de Omgevingswet

 

b e s l u i t:

 

zodra de Omgevingswet in werking is getreden:

aan het college op grond van de artikelen 2.8 en 4.14, lid 5 van de Omgevingswet te delegeren:

 

1.  

de bevoegdheid tot het vertalen van in afwijking van het omgevingsplan verleende omgevingsvergunningen naar het omgevingsplan. De Omgevingswet bepaalt dat na de transitieperiode (2032) verleende vergunningen binnen vijf jaar verwerkt moeten worden in het omgevingsplan;

2.  

de bevoegdheid tot het vertalen van door de raad vastgesteld beleid in regels in het nieuwe Omgevingsplan onder voorwaarde dat:

  • a.

    de raad bij het vaststellen van het beleid heeft aangegeven dat het college het beleid moet vertalen in regels in het Omgevingsplan, en

  • b.

    het college de raad informeert via een raadsinformatiebrief – tegelijk bij het besluit tot terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan – over de wijze van verwerking van het beleid in het Omgevingsplan;

3.  

de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit, onder voorwaarde dat het besluit van het college in een eerstvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering, gehouden op 28 september 2023,

mr. M.W. Bosma drs. D.C. de Vries

griffier voorzitter