Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van de raad van Oudewater inzake aanwijzing BOPA's waarop bindend adviesrecht van toepassing wordt verklaard in het kader van de Omgevingswet (Aanwijzing BOPA’s bindend adviesrecht Omgevingswet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van Oudewater inzake aanwijzing BOPA's waarop bindend adviesrecht van toepassing wordt verklaard in het kader van de Omgevingswet (Aanwijzing BOPA’s bindend adviesrecht Omgevingswet)
CiteertitelAanwijzing BOPA’s bindend adviesrecht Omgevingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

grondslag: artikel 16.15a, lid 1, onder b. onder 1 van de Omgevingswet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

28-09-2023

gmb-2023-435240

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van Oudewater inzake aanwijzing BOPA's waarop bindend adviesrecht van toepassing wordt verklaard in het kader van de Omgevingswet (Aanwijzing BOPA’s bindend adviesrecht Omgevingswet)

 

De raad van de gemeente Oudewater;

 

gelezen het voorstel d.d. 4 juli 2023 van:

- burgemeester en wethouders

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

adviesrecht

Voor bindend adviesrecht aan de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 16.15a, lid 1, onder b, onder 1 van de Omgevingswet, voor te leggen:

 

 • a.

  Aanvragen omgevingsvergunning, die afwijken van het Omgevingsplan en niet passen binnen de kaders van de Omgevingsvisie en -programma's alsmede door de gemeenteraad vastgestelde sectorale beleidsnota's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

 • b.

  Uitgezonderd hiervan zijn:

  • 1.

   Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels van de voormalige kruimelgevallenregeling als bedoeld in artikel 4 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht, zoals weergegeven in bijlage 1 (D/23/113224) behorende bij dit raadsbesluit;

  • 2.

   Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de afwijkingsregels van de geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in het per 1 juli 2022 van rechtswege ontstane Omgevingsplan;

  • 3.

   Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels, die aan wijzigingsbevoegdheden zijn verbonden in de geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in het per 1 juli 2022 van rechtswege ontstane Omgevingsplan.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering, gehouden op 28 september 2023,

mr. M.W. Bosma drs. D.C. de Vries

griffier voorzitter