Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 voorwerpen op of aan de weg 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2:10 voorwerpen op of aan de weg 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2:10 voorwerpen op of aan de weg 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2023nieuwe regeling

26-09-2023

gmb-2023-433821

872655

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 voorwerpen op of aan de weg 2023

Het college van de gemeente Barendrecht:

 

Gelet op:

 • Artikel 160 van de Gemeentewet.

 • Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020.

Overwegende dat:

 • Het op grond van artikel 2:10, lid 1 van de APV verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • o

   schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

  • o

   niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • Het college ontheffing kan verlenen op grond van lid 3.

 • Het college op grond van lid 5 categorieën van voorwerpen kan aanwijzen waarop het verbod niet van toepassing is.

Besluit:

De volgende voorwerpen aan te wijzen als categorieën waarvoor een ontheffing van het verbod in artikel 2:10 van de APV niet nodig is:

Artikel 1

1. Winkeluitstalling

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder winkeluitstalling verstaan: voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel; uitstallingsmaterialen, zoals rekken, manden, bakken en stellingen; kleine apparaten zoals een vrieskist en een kippengrill; reclame- of prijsaanduidingsborden ten behoeve van de verkoop van het winkelassortiment.

 

 • De winkeluitstalling wordt geplaatst op de stoep in een zone gemeten vanaf de gevel maximaal 1,00 meter diep en maximaal de breedte van de (zij)gevel van het gebouw.

 • De maximale hoogte van de winkeluitstalling is 1,50 meter.

 • Op de stoep moet een onbelemmerde vrije doorgang, in een rechtdoorgaande lijn, zijn.

 • De winkeluitstalling mag alleen tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep staan.

 • De zone voor de winkeluitstalling mag niet worden gebruikt als opslagruimte.

 • De zone van de winkeluitstalling en de onmiddellijke omgeving daarvan moeten na sluitingstijd van de winkel veegschoon zijn.

2. Containers

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder containers verstaan: puincontainers en big bags. De overige containers vallen niet binnen het bereik van dit aanwijzingsbesluit.

 

 • Containers mogen geen hinder veroorzaken voor overige weggebruikers.

 • Containers die korter dan 30 dagen staan.

 • De volgende algemene regels voor containers zijn in alle situaties van toepassing:

  • o

   Mocht er ruimte zijn om de container op eigen grond te plaatsen, dan moet de container daarop geplaatst worden.

  • o

   Gemeente eigendommen mogen niet beschadigd raken door plaatsing van de container. Als dit het geval is moet dit gemeld worden bij de gemeente.

  • o

   De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van de container.

  • o

   Brandkranen, bluswatervoorzieningen, rioolputten, calamiteitenroutes en nooduitgangen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Containers mogen niet binnen een bereik van 2 meter geplaatst worden.

3. Spandoeken

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder spandoeken verstaan: een doek van kunststof of ander materiaal waarop o.a. leuzen of aankondigingen worden gedaan. Handelsreclame en verkiezingsuitingen vallen niet onder het bereik van dit aanwijzingsbesluit.

 

 • Spandoeken moeten op een deugdelijke wijze worden bevestigd zodat ze niet losraken.

 • Spandoeken mogen alleen aan een boom worden vastgemaakt als deze niet beschadigd.

 • Spandoeken mogen geen belemmering voor het verkeer en voor het beheer en onderhoud van de weg veroorzaken.

 • Spandoeken mogen alleen op de vergunde locaties worden aangebracht. (zie voor de locaties bijlage 1 bij dit besluit)

 • Spandoeken dienen direct na de vergunde datum verwijderd te worden en de locatie dient schoon achtergelaten te worden.

 • Gemeente eigendommen mogen niet beschadigd raken door plaatsing van de spandoeken. Als dit het geval is moet dit direct gemeld worden via de gemeentelijke website.

 • Indien spandoeken boven de openbare weg worden aangebracht, dienen de onderkanten daarvan zich tenminste 4,50 meter boven het wegdek te bevinden.

 • De maximale grootte voor een spandoek bedraagt 400 cm bij 85 cm.

 • De door politie, buitengewoon opsporingsambtenaar of toezichthouder in het belang van de openbare orde en/of veiligheid gegeven bevelen dienen direct opgevolgd te worden.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 voorwerpen op of aan de weg 2023.

Barendrecht, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

de secretaris,

G.J. Bravenboer

de burgemeester,

R. Schneider

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.barendrecht.nl. Hiervoor is wel een DigiD, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Wanneer sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op een beslissing op bezwaar, kan gemotiveerd een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Bijlage 1 – locaties spandoeken

 

De spandoeken mogen uitsluitend op de volgende locaties worden geplaatst:

 

 • ’t Vlak

 • Kruispunt 2e Barendrechtseweg/ Jaagpad

 • Rotonde Kilweg/ Portlandse Baan/ Carnisserbaan

 • Onderdoorgang A29

 • Henry Dunantlaan

 • Carnisserbaan

 • Smitshoeksebaan