Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen
CiteertitelGemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023 gemeente De Ronde Venen, vastgesteld op 27 juni 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 14 van de Huisvestingswet 2014
 2. Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2023nieuwe regeling

03-10-2023

gmb-2023-432905

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelet op artikel 14 van de Huisvestingswet en de artikelen 4, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 35 en 72 van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023, Gemeente De Ronde Venen;

 

Overwegende dat in de gemeente De Ronde Venen sprake is van schaarste van goedkope huurwoningen;

 

Overwegende dat het voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse goedkope huurwoningen wenselijk is nadere regels en voorwaarden te stellen;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen.

Artikel 1 Voorrang in verband met de aard van de woonruimte

Doorschuifcomplex [art. 22 lid 3 Huisvestingsverordening]

Burgemeester en wethouders geven de mogelijkheid om door te schuiven binnen één portiek, flat, wooncomplex of galerij.

Artikel 2 Voorrang in verband met de grootte van de woonruimte

Toewijzing op grond van de regeling Van Groot naar Beter [art. 23 lid 4 Huisvestingsverordening]

Burgemeester en wethouders bepalen dat de voorrang voor doorstromers niet geldt voor eengezinswoningen met drie kamers en een gebruiksoppervlakte van tenminste 75m2.

Artikel 3 Voorrang in verband met de prijs van de woonruimte

Toewijzing aan de primaire doelgroep [art. 24 lid 2 Huisvestingsverordening]

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de mogelijkheid om tabel 1, artikel 24 van de verordening, incidenteel niet toe te passen. Het niet toepassen van tabel 1 kan alleen wanneer de toewijzing aan de primaire doelgroep boven de te verwachten trend van zeventig procent ligt.

Artikel 4 Voorrang in verband met economische en maatschappelijke binding

Maatschappelijke binding [art. 25 lid 1 en lid 2 Huisvestingsverordening]

 • 1.

  De Bindingsregel als bedoeld in artikel 25 van de verordening is van toepassing op woningen in de gebieden in tabel 1, voor zover deze woningen behoren tot de categorieën in deze tabel.

 • Tabel 1

  Deelgebied

  Categorieën woningen waarbij de voorrang geldt

  Voorrang voor lokale woningzoekenden die wonen in

  • a.

   Geheel Gemeente De Ronde Venen

  Woningen in de volgende nieuwbouwprojecten van Cazas, voor zover de woningen voor de eerste keer na oplevering worden verhuurd

  • Twistvlied te Mijdrecht

  Geheel gemeente De Ronde Venen

  • b.

   Abcoude

  Alle woningen

  Abcoude

  • c.

   Amstelhoek

  Alle woningen

  Amstelhoek

  • d.

   Baambrugge

  Alle woningen

  Baambrugge

  • e.

   De Hoef

  Alle woningen

  De Hoef

  • f.

   Vinkeveen

  Alle woningen

  Vinkeveen

  • g.

   Waverveen

  Alle woningen

  Waverveen

  • h.

   Wilnis

  Alle woningen

  Wilnis

 • 2.

  Het aantal huisvestingsvergunningen waarbij in een kalenderjaar voorrang voor lokale woningzoekenden geldt, is ten hoogste 25% van aantal huisvestingsvergunningen dat in het voorafgaande kalenderjaar is verleend voor huurwoningen met een huur tot aan de liberalisatiegrens. Wanneer dit maximum is bereikt, wordt tot het einde van het jaar geen voorrang verleend aan lokale woningzoekenden.

Artikel 5 Voorrang in verband met economische en maatschappelijke binding

Economische binding [art. 25 lid 3 Huisvestingsverordening]

 • 1.

  De volgende groep woningzoekenden komt in aanmerking voor voorrang voor bijzondere doelgroepen zoals bedoeld in artikel 25 van de verordening en voor directe bemiddeling door middel van eenmalig aanbod voor bijzondere categorieën woningzoekenden:

 • Vrijwillige brandweer.

 • 2.

  Om tot één van de bijzondere doelgroepen gerekend te worden, moet een woningzoekende voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voorwaarden bijzondere doelgroep vrijwillige brandweer:

  • i.

   woningzoekende heeft de opleiding tot brandweermanschap met goed gevolg afgerond;

  • ii.

   woningzoekende is ten minste twee werkdagen per week beschikbaar voor de brandweer in het dorp waar hij/zij woont;

  • iii.

   woningzoekende heeft een aanstelling bij de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) als vrijwilliger bij één van de vrijwilligerskorpsen in de gemeente De Ronde Venen en had deze aanstelling gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag;

  • iv.

   de postcommandant van het korps bevestigt schriftelijk dat aanvrager voldoet aan voorwaarden i, ii en iii;

  • v.

   woningzoekende is woonachtig in de gemeente De Ronde Venen;

  • vi.

   woningzoekende staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet.

  • vii.

   woningzoekende voldoet aan de eisen voor verlening huisvestingsvergunning in artikel 4 van de verordening;

  • viii.

   woningzoekende is geen eigenaar of huurder van een zelfstandige woning.

 • 3.

  De aanvraag voorrang voor de bijzondere doelgroep vrijwillige brandweer kan uitsluitend worden ingediend door de woningzoekende bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in deze regeling afwijken voor zover de toepassing daarvan gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

Artikel 7 Inwerkingtreding nieuwe regeling en intrekking vorige beleidsregel

 • 1.

  De gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023 gemeente De Ronde Venen, vastgesteld op 27 juni 2023, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 3 oktober 2023

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2023, gemeente De Ronde Venen.

Aldus vastgesteld op 3 oktober 2023 te Mijdrecht.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de gemeentesecretaris, Marco Vonk

de burgemeester, Maarten Divendal