Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

TOEWIJZINGSVERORDENING WOONWAGENSTANDPLAATSEN GEMEENTE MONTFOORT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTOEWIJZINGSVERORDENING WOONWAGENSTANDPLAATSEN GEMEENTE MONTFOORT
CiteertitelToewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpToewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2023Nieuwe regeling

25-09-2023

gmb-2023-429281

Tekst van de regeling

Intitulé

TOEWIJZINGSVERORDENING WOONWAGENSTANDPLAATSEN GEMEENTE MONTFOORT

 

Artikel 1  

De raad van de gemeente Montfoort;

 

Gezien het voorstel van het college d.d.22 augustus 2023

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Huisvestingswet 2014;

 

Gelet op artikel 19, lid 5 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, gemeente Montfoort;

 

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Standplaats: een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten, zoals omschreven in artikel 1, laatste gedachtestreep, sub C van de Woningwet.

b. Woonwagen: zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, zoals omschreven in artikel 1, laatste gedachtestreep, sub B van de Woningwet. Een prefabwoning, chalet of houtskeletbouwwoning wordt in deze verordening ook gezien als woonwagen. Een versteende woonvorm geplaatst op een woonwagenstandplaats wordt in deze verordening ook gezien als woonwagen.

c. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de standplaats (en eventuele huurwoonwagen), waarin de huurbepalingen zijn geregeld;

d. Hoofdbewoner: het hoofd van de standplaatszoekende dan wel standplaatsinnemende huishouding.

e. Huishouden/huishouding: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

f. Inkomensgrens: het jaarlijks door het ministerie van Binnenlandse Zaken vastgestelde inkomens- en huurprijsgrenzen voor sociale huurwoningen (waaronder standplaatsen en woonwagens).

g. Standplaatszoekende: huishouden dat in het toewijzingssysteem (wachtlijst) is ingeschreven en in aanmerking wenst te komen voor een standplaats (en eventuele woonwagen).

h. Wachtlijst: een lijst met standplaatszoekenden, waarin per standplaatszoekende de op enig moment opgebouwde punten wordt bijgehouden. De toewijzing van een vrijgekomen woonwagenstandplaats (en woonwagen) geschiedt aan de hand van de wachtlijst.

i. Spijtoptant: een standplaatszoekende die in het verleden vanuit een woonwagenstandstandplaats in Montfoort is verhuisd naar een reguliere woning, maar graag opnieuw een woonwagen wenst te betrekken.

j. Afstammingsbeginsel: het beginsel dat inhoudt dat de standplaatszoekende, diens ouders dan wel grootouders in een woonwagen wonen dan wel moeten hebben gewoond, waarbij sprake moet zijn van een generatie op generatie doorlopende en intensieve beleving van de woonwagencultuur, wat kan worden vastgesteld doordat de inschrijver de adresgegevens van hemzelf, diens ouders of grootouders op het inschrijfformulier vermeldt, waarna burgemeester en wethouders met behulp van de BRP toetsen of het genoemde adres van standplaatszoekende, ouders of grootouders een woonwagenlocatie betrof.

k. Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoondochters- en schoonzonen.

l. Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's.

Artikel 2 Afwijking Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019

Lid 1

De gemeente Montfoort wijkt af van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, enkel voor de bepalingen die betrekking hebben op de inschrijving en toewijzing van (woonwagen)standplaatsen. Voor de inschrijving en toewijzing voor (woonwagen)standplaatsen hanteert de gemeente Montfoort afwijkende inschrijvings- en toewijzingsregels, zoals in deze verordening is vastgelegd.

 

Artikel 3 Inschrijving wachtlijst

Lid 1

Burgemeester en Wethouders stellen een wachtlijst vast van kandidaten die voor een standplaats in de gemeente in aanmerking wensen te komen. Burgemeester en Wethouders houden de wachtlijst actueel op basis van toewijzingen, nieuwe inschrijvingen en uitschrijvingen.

 

Lid 2

Standplaatszoekenden die voor een standplaats in aanmerking wensen te komen kunnen zich laten inschrijven op de in het eerste lid bedoelde wachtlijst, mits zij:

- voldoen aan het afstammingsbeginsel;

- de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en;

- de Nederlandse nationaliteit bezitten of anderszins rechtmatig in Nederland verblijven, en;

- eerste- of tweedegraads familie hebben die op een woonwagenlocatie in de gemeente Montfoort wonen, en;

- zelf, zijn/haar ouders of grootouders op een woonwagenlocatie in de gemeente Montfoort woont of eerder heeft gewoond, en

- een aantoonbare band met de gemeente Montfoort heeft. Dit betekent dat de inschrijver minimaal 2 jaar inkomen heeft uit Montfoort of dat zijn/haar kinderen, ouders of grootouders in de gemeente Montfoort wonen.

 

Lid 3

Voor inschrijving wordt gebruikgemaakt van een vastgesteld inschrijfformulier. Op het formulier is aangegeven welke stukken de standplaatszoekende bij indiening van het formulier dient mee te sturen en hoe de betaling van inschrijving dient te geschieden. De standplaatszoekende ontvangt een bevestiging van de inschrijving.

 

Lid 4

De bevestiging van de inschrijving bevat het volgende:

a. het feit dat de aanvraag compleet is, dan wel de nog ontbrekende gegevens, alsook dat deze binnen twee weken na ontvangst dienen te worden ingezonden door de standplaatszoekende; en

b. de door burgemeester en wethouders getoetste en aan de standplaatszoekende toegekende eenmalige punten, als genoemd in artikel 6 lid 1 en 2.

 

Lid 5

De inschrijving van de standplaatszoekende is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens in het geval de ingeschreven standplaatszoekende overlijdt en hij/zij een partner heeft die voldoet aan het afstammingsbeginsel en zelf niet op de wachtlijst ingeschreven staat en minimaal 3 jaar ingeschreven staat op hetzelfde woonadres al de standplaatszoekende, in welk geval de opgebouwde punten overgedragen worden aan de desbetreffende partner.

 

Lid 6

Standplaatszoekenden die al een standplaats huren of in eigendom hebben, kunnen zich ook inschrijven voor de wachtlijst.

 

Lid 7

Een briefadres geldt in deze verordening niet als woonadres.

 

Artikel 4 Kosten/leges inschrijving en verlenging

Lid 1

De standplaatszoekende is leges verschuldigd voor de betaling van inschrijving en jaarlijkse verlenging van de inschrijving. De hoogte van deze kosten bedraagt eenmalig €35,00 inschrijfkosten en €17,50 voor jaarlijkse verlengingskosten. De hoogte van de kosten wordt jaarlijks -geïndexeerd- in de legesverordening vastgesteld.

 

Lid 2

Het door de standplaatszoekende medegedeelde correspondentieadres wordt door burgemeester en wethouders gebruikt voor de jaarlijkse facturering van de verlengingskosten. De standplaatszoekende is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actuele correspondentieadres en dient burgemeester en wethouders schriftelijk te informeren bij een wijziging van het correspondentieadres.

 

Artikel 5 Vervallen van de inschrijving

Lid 1

Burgemeester en wethouders kunnen de inschrijving laten vervallen:

a. op eigen verzoek van de standplaatszoekende;

b. als de standplaatszoekende een aangeboden woonwagenstandplaats accepteert en een overeenkomst aangaat;

c. in geval de standplaatszoekende onjuiste gegevens voor plaatsing op de wachtlijst heeft verstrekt;

d. als de standplaatszoekende de inschrijf- of verlengingskosten niet tijdig voldoet (na eenmalige herinnering);

e. als de standplaatszoekende is overleden.

 

Lid 2

Een standplaatszoekende die verwijderd is van de wachtlijst, verliest daarmee de tot dan toe opgebouwde inschrijftijd en puntenaantal.

 

Artikel 6 Puntenopbouwsysteem

Lid 1

Het puntenopbouwsysteem gaat uit van een eenmalige puntentoekenning bij inschrijving én een jaarlijks op te bouwen puntenaantal. Het totaal opgebouwde puntenaantal (eenmalig toegekende en periodiek opgebouwde) is beslissend voor de rang op de wachtlijst op het moment dat een standplaats vrijkomt.

 

Lid 2 Eenmalige toekenning van punten bij inschrijving

a. De inschrijver die minimaal 3 jaar op een standplaats binnen de gemeente Montfoort woont, ontvangt eenmalig 100 punten bij inschrijving.

b. De inschrijver die korter 3 jaar op een standplaats binnen de gemeente Montfoort woont of in een reguliere woning in de gemeente Montfoort woont, ontvangt eenmalig 50 punten bij inschrijving.

c. De inschrijver die buiten de gemeente Montfoort woont, ontvangt eenmalig 1 punt bij inschrijving.

 

Lid 3 Periodieke opbouw punten

De standplaatszoekende die ingevolge lid 2 een eenmalig puntenaantal toegekend heeft gekregen, ontvangt gedurende elk jaar dat hij of zij ingeschreven staat, 12 punten boven op de opgebouwde punten.

 

Lid 4 Gelijke punten

Met in achtneming van het in het eerste tot en met derde lid bepaalde wordt bij gelijke puntentotaal eerst voorrang verleend aan degene met de langste inschrijfduur en, indien beide een gelijke inschrijfduur hebben, vindt toewijzing plaats aan degene met de hoogste leeftijd, en indien beide een gelijke leeftijd hebben, vindt toewijzing plaats door middel van loting.

 

Artikel 7 Toewijzing

Lid 1

Burgemeester en wethouders wijzen de standplaatszoekende een vrijgekomen standplaats toe volgens het puntensysteem en de opgebouwde punten van artikel 6 en eventueel met inachtneming van de hardheidsclausule van artikel 9. De rangorde van de standplaatszoekende op de wachtlijst wordt gebaseerd op het aantal eenmalig toegekende en op enig moment totaal opgebouwde punten.

 

Lid 2

Degene met het hoogst aantal punten wordt als eerste benaderd om zijn of haar belangstelling kenbaar te maken. De standplaatszoekende heeft het recht te weigeren zonder verlies van het aantal punten. Bij weigering wordt de eerstvolgende van de wachtlijst benaderd voor toewijzing van de vrijgekomen standplaats.

 

Artikel 8 huurstandplaats met huurwoonwagens

Lid 1

De vrijgekomen standplaats met huurwoonwagen wordt door de corporatie aan de betreffende standplaatszoekende in huur aangeboden.

 

Alleen standplaatszoekenden van 23 jaar en ouder komen in aanmerking voor een huurstandplaats met huurwoonwagen.

 

Artikel 9 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

Lid 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd naar eigen inzicht in de geest van deze verordening te beslissen in de gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

 

Lid 2

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om in situaties waarin toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leiden, af te wijken van deze verordening.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montfoort, gehouden op 25 september 2023.

 

de griffier, Mr. S.G. Meijer

 

de voorzitter, Mr. P.J. van Hartskamp-de Jong