Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Uitvoeringsregeling Bewonersparticipatie 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Bewonersparticipatie 2024
CiteertitelUitvoeringsregeling Bewonersparticipatie 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427498

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Bewonersparticipatie 2024

 

 

Grondslag voor subsidie

Welzijn

Subsidievorm

jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Stimuleren en bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij leefbaarheid en veiligheid, integratie en sociale cohesie in hun eigen leefomgeving.

Te subsidiëren activiteiten

Basissubsidie:

 • 1.

  Erkende bewonersorganisaties krijgen een basisbedrag van € 800,- (bijlage 1)

 • 2.

  Het basisbedrag wordt naar rato aangevuld met een bedrag per inwoner in het werkgebied.

Bestedingsdoel basissubsidie:

 • -

  communicatiekosten,

 • -

  vergaderkosten,

 • -

  administratiekosten,

 • -

  onkostenvergoedingen, niet zijnde vrijwilligersvergoedingen,

 • -

  maximaal één bestuursactiviteit.

Voorwaarden basissubsidie

 • -

  Niet besteed budget mag in het lopende subsidiejaar worden toegevoegd aan het budget activiteitensubsidies van de bewonersorganisatie (zie activiteiten subsidies).

 • -

  In geval van dreigende overbesteding op de basissubsidie treedt de bewonersorganisatie in overleg met de gemeente om te bezien of niet besteed budget voor wijkbrede activiteiten kan worden toegevoegd aan het budget basissubsidie.

Wijkbrede activiteiten: Budget voor bewonersorganisaties

 • -

  Het budget mag worden aangewend voor kosten die direct verband houden met het uitvoeren van activiteiten (waaronder begrepen projecten) die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het werkgebied.

 • -

  De activiteit mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid.

 • -

  De activiteit moet starten en eindigen in het jaar van aanvraag.

 • -

  Er kunnen geen bestedingen worden gedaan met een op voorhand structureel/meerjarig karakter.

 • -

  De activiteiten zijn voor iedereen in het werkgebied van de bewonersorganisatie toegankelijk.

Buurtbonnen: activiteitenbudget voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)

 • 1.

  Een buurtbon kan worden aangewend voor kosten die direct verband houden met het uitvoeren van activiteiten (waaronder begrepen projecten) die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van straat, buurt of wijk.

 • 2.

  Het idee moet in het werkgebied van de betreffende bewonersorganisatie worden uitgevoerd.

 • 3.

  De activiteiten starten en eindigen in het jaar van aanvraag. Het budget is eenmalig ter beschikking gesteld en kan dus uitsluitend worden aangewend voor activiteiten en projecten die binnen de looptijd van deze regeling gerealiseerd kunnen worden.

 • 4.

  Het idee moet aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt hebben (desgewenst aantonen door initiatiefnemer bijv. met handtekeningen).

 • 5.

  Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het idee.

 • 6.

  Er geldt een maximum van één aanvraag per adres.

 • 7.

  Het idee mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid.

 • 8.

  Het idee dient (waar mogelijk binnen de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften) door de aanvragers zelf te worden uitgevoerd.

 • 9.

  Materialen dienen waar mogelijk te worden gehuurd.

 • 10.

  Over beheer en onderhoud moeten indien van toepassing afspraken zijn gemaakt, inclusief beheerkosten.

 • 11.

  Een bewonersorganisatie kan aanvullende criteria stellen. Deze zijn terug te vinden op www.hengelo.nl/buurtbonnen

 • 12.

  Een idee dat in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties wordt uitgevoerd, kan middels één gecombineerde aanvraag worden ingediend

 • 13.

  Er mag geen buurtbon worden toegekend voor:

  • Vrijwilligersvergoedingen.

  • Onvoorziene kosten.

  • Ideeën met een privébelang.

  • activiteiten te organiseren door de bewonersorganisatie die adviseert over de toekenning van buurtbonnen in het gebied.

  • Het bijdragen in investeringen die tot meerjarige lasten leiden (zoals bijv. een speelvoorziening of openbare verlichting), is niet mogelijk.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

 

In het geval van basissubsidie en wijkbrede activiteiten:

 • 1.

  Bewonersorganisaties opgenomen op de lijst van erkende bewonersorganisaties (bijlage 1) kunnen een basissubsidie aanvragen en/of een aanvraag indienen voor wijkbrede activiteiten.

 • 2.

  Aanvragen kunnen tot 1 mei 2024 worden ingediend met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

In het geval van buurtbonnen:

 • 1.

  Een buurtbon kan uitsluitend worden aangevraagd door ongeorganiseerde bewoners(groepen) zonder rechtspersoonlijkheid gevestigd in het werkgebied van de betreffende bewonersorganisatie.

 • 2.

  Aanvragen kunnen van 14 februari 2024 tot en met 15 december 2024 worden ingediend met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Aanvraagprocedure buurtbonnen:

 • 1.

  De ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  De gemeente registreert / administreert de aanvragen.

 • 3.

  Aanvragen worden, voorzien van een gemeentelijke toetsing, ter advisering doorgestuurd naar de in artikel 1 van dit onderdeel bedoelde bewonersorganisatie.

 • 4.

  De bewonersorganisatie adviseert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het adviesverzoek. Wordt binnen 4 weken geen advies uitgebracht, dan wordt dit gezien als een positief advies.

 • 5.

  Bewonersorganisaties zijn verplicht hun advies gemotiveerd uit te brengen.

 • 6.

  Het college neemt het gemotiveerde advies van de bewonersorganisatie over, tenzij dit strijdig is met enig onderdeel van deze subsidieregel.

 • 7.

  De aanvrager ontvangt een subsidiebeschikking van het college.

Subsidieverlening/

verantwoording

In het geval van basissubsidie en wijkbrede activiteiten:

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

De aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk 1 april 2025 te worden ingediend bij het college. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Vaststelling subsidie bewonersparticipatie 2024’ (bijlage 2).

 

In het geval van buurtbonnen:

 • 1.

  Aanvragers die een buurtbon beschikking hebben ontvangen kunnen via offertes betalingen door de gemeente laten verrichten en/of facturen indienen bij de gemeente tot een maximum van het toegekende bedrag.

 • 2.

  De offertes en/of rekeningen hebben betrekking op het lopende subsidiejaar. Dat wil zeggen de offerte- en of factuurdatum betreft 2024.

 • 3.

  Rekeningen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 10 januari 2025. Daarna worden rekeningen niet meer uitbetaald.

 • 4.

  De gemeente beheert het budget buurtbonnen en verzorgt de financiële afhandeling.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €205.464. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

 • -

  Basissubsidie: per erkende bewonersorganisatie een basisbedrag van € 800,- aangevuld met een bedrag op basis van inwonertal van het werkgebied.

 • -

  Wijkbrede activiteiten en buurtbonnen: op basis van inwonertal werkgebied.

Overige informatie

In het geval van basissubsidie en wijkbrede activiteiten:

 • 1.

  Een organisatie mag niet besteed budget meenemen naar het volgende jaar, op voorwaarde dat een concreet bestedingsdoel, passend binnen de criteria van deze regeling wordt aangegeven. Het overig niet besteed budget gaat terug naar de gemeente,

 • 2.

  Een verzoek om niet besteed budget mee te nemen dient uiterlijk 15 december 2024 bij het college ingediend te worden.

 • 3.

  Als uit de verantwoording over het subsidiejaar 2024 blijkt dat de reservering niet besteed is, dan gaat deze terug naar de gemeente.

 • 4.

  De middelen die teruggaan naar de gemeente op grond van het bepaalde in lid 1 en 3 worden meegenomen in de verdeling van de budgetten waar deze oorspronkelijk uit komen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de kleinere organisaties. Dit zijn de organisaties in het buitengebied (wijk 9) en de organisaties met minder dan 1.000 inwoners in hun werkgebied.

In het geval van buurtbonnen:

Er mag geen buurtbon worden aangevraagd door of toegekend aan:

 • 1.

  Bedrijven of organisaties met een commerciële doelstelling.

 • 2.

  Aanvragers met een privébelang of winstoogmerk.

 • 3.

  Organisaties die in het subsidiejaar al door de gemeente worden gesubsidieerd in het kader van een andere regeling.

 • 4.

  De bewonersorganisatie die adviseert over de toekenning van buurtbonnen in het gebied.

 • 5.

  Leden van het bestuur en van werkgroepen van de adviserende bewonersorganisatie.

 • 6.

  Aanvragers jonger dan 18 jaar.

 

Bijlage 1 bij uitvoeringsregeling bewonersparticipatie

 

Lijst van erkende bewonersorganisaties en criteria erkenning

 

Op 1 januari 2024 zijn de volgende bewonersorganisaties erkend:

 

Wijk 

Organisatie

0. Binnenstad

Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt

1. Hengelose Es

Bewonersorganisatie Hengelo Midden

2. Noord

-Geen erkende bewonersorganisatie-

3. Hasseler Es  

Wijkraad Hasseler Es

4. Groot Driene

-Geen erkende bewonersorganisatie-

5. Berflo Es

-Geen erkende bewonersorganisatie-

6. Wilderinkshoek

Bewonersoverleg De Nijverheid

Stichting Tuindorp

Wijkcomité ’t Genseler

7. Woolde

Bewonersbelangen Weidedorp Thiemsland

Het Woolde

8. Slangenbeek

Wijkraad Slangenbeek

9. Buitengebied

Stichting de Schole

Dorpsraad Beckum

Vereniging Buurtkring Driene

 

Criteria voor erkenning

 • 1.

  Een bewonersorganisatie:

  • -

   heeft als doelstelling dat bewoners zelf een positieve bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid in de buurt of wijk;

  • -

   is in het bezit van een rechtspersoonlijkheid;

  • -

   heeft tenminste een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Deze functies zijn uitsluitend na overleg met de gemeente en van tijdelijke duur verenigbaar;

  • -

   heeft als doel het stimuleren van de leefbaarheid voor alle bewoners in haar werkgebied;

  • -

   communiceert zo goed mogelijk met zowel bewoners als gemeente en andere instellingen;

   informeert actief alle bewoners in haar werkgebied.

 • 2.

  Het werkgebied van een bewonersorganisatie:

  • -

   in een werkgebied is op moment van aanvraag erkenning geen door het college erkende bewonersorganisatie actief;

  • -

   het werkgebied valt samen met de grenzen van een of meerdere buurten volgens de gemeentelijke wijk- en buurtindeling, indien wenselijk kan het college hiervan afwijken;

  • -

    het is niet toegestaan zonder toestemming van het college het werkgebied te wijzigen;

Wanneer een bewonersorganisatie op enig moment niet langer voldoet aan 1 of meerdere van de hierboven genoemde criteria dan kan het college besluiten om de erkenning op te schorten, dan wel in te trekken.

Bijlage 2 bij uitvoeringsregeling bewonersparticipatie

 

Vaststelling subsidie bewonersparticipatie 2024

 

Doel subsidie

Stimuleren en bevorderen dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor leefbaarheid en veiligheid, integratie en sociale cohesie in hun eigen leefomgeving.

Basissubsidie

Instandhoudingsubsidie voor erkende bewonersorganisaties. Deze subsidie mag gebruikt worden voor communicatiekosten, vergaderkosten, administratiekosten, onkostenvergoedingen (geen vrijwilligersvergoedingen) en maximaal 1 bestuursactiviteit.

Wijkbrede activiteiten

Erkende bewonersorganisaties mogen deze subsidie inzetten voor wijkbrede activiteiten. Dat wil zeggen dat de activiteiten voor iedereen in het werkgebied van de bewonersorganisatie bedoeld  zijn.

Verantwoording

Op de subsidie bewonersbudgetten is de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de gemeente Hengelo van toepassing. Volgens de ASV moet het financieel en inhoudelijk verslag voor 1 april 2025 bij het college ingediend zijn. Na beoordeling van dit verslag wordt de subsidie bewonersparticipatie 2024 vastgesteld.

 

Uitgaven basissubsidie

Communicatie

Vergaderen

Administratie

Onkosten

Bestuursactiviteit

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

Uitgaven wijkbrede activiteitenbudget

Omschrijving activiteit

Inspraak van bewoners door

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

Voor akkoord

 

Bewonersorganisatie

 

 

Datum

 

 

Handtekening

voorzitter

penningmeester

secretaris

Naam

 

 

 

 

 

 

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie Bewonersparticipatie

AANVRAAGFORMULIER 2023

 

U kunt, als Hengelose bewonersorganisatie, basissubsidie aanvragen en subsidie voor wijkbrede activiteiten. U vraagt via dit formulier de subsidie aan. U dient de aanvraag uiterlijk 1 mei 2024 in te dienen. Op deze regeling is een subsidieplafond van toepassing.

 

 • 1.

  Gegevens vereniging / stichting

   

  naam vereniging / stichting

   

  adres

  pc/woonplaats

  rekeningnummer

  ten name van

 • 2.

  Gegevens bestuursleden

   

  Functie

  Naam

  Telefoon

  E-mail

  Handtekening

  Voorzitter

  Secretaris

  Penningmeester

 • 3.

  Ondertekening

  Dit formulier ondertekenen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

  Gemeente Hengelo – t.a.v. subsidieloket

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

   

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)