Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2024
CiteertitelStimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier beeldende kunst en vormgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-427451

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2024

 

Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Stimuleren van activiteiten van, en/of voor Hengelose professionele beeldend kunstenaars, -groepen en –initiatieven.

Te subsidiëren activiteiten

Categorie A:

 • initiatieven van (een) bij voorkeur Hengelose kunstorganisatie(s) of een kunstenaarscollectief/beeldend kunstenaar(*), of andere initiatieven die professionele Beeldende Kunst en Vormgeving een podium willen bieden.

Categorie B:

 • ontwikkelingsactiviteiten van beginnende individuele Hengelose professionele beeldend kunstenaars (*) – zoals een portfolio samenstellen of een (eerste) expositie/tentoonstelling realiseren.

Aanvullende voorwaarden te subsidiëren activiteiten

 • Van/voor professionele beeldende kunstenaars op het gebied van:

 • schilder- en tekenkunst, grafische kunst, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte, fotografie, film, mode-, textielkunst, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en andere nieuwe vormen van beeldende kunst en vormgeving.

 • Activiteiten moeten zichtbaar zijn in de gemeente Hengelo en openbaar toegankelijk zijn.

 • Bij de activiteiten moet een meerderheid van de uitvoerenden uit Hengelose kunstenaars/ organisatoren bestaan.

 • Hetzelfde format mag als herhaalactiviteit worden ingediend, mits er een andere invulling (thema, deelnemers, locatie) aan gegeven wordt.

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv (Algemene subsidieverordening) hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

 • De uitvoering moet plaats vinden in 2024.

 • Een kunstenaar (cat. A of B) kan maximaal één keer per jaar een project toegekend krijgen als individueel kunstenaar, en maximaal één keer als onderdeel van een groep.

 • De subsidie mag alleen worden aangewend voor de bedoelde activiteit. Uit de begroting moet dit duidelijk blijken.

  • o

   Structurele kosten als (bijvoorbeeld bureaukosten) zijn niet subsidiabel.

  • o

   De post onvoorzien mag maximaal 5% van het totaal bedragen.

  • o

   Onkosten voor vrijwilligers mogen opgevoerd worden

NB: Voor het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte moet er van te voren duidelijkheid zijn over de plaatsingslocatie, mogelijke vergunningen en onderhoudskosten. Deze zaken moeten geregeld zijn vóór het aanvragen van de subsidie.

Indientermijn aanvraag

Voor aanvragen uit zowel Categorie A en B gelden twee aanvraagronden:

 

Eerste ronde:

Aanvragen voor de eerste ronde dienen uiterlijk 15 oktober 2023 te worden ingediend.

 

Tweede ronde:

Wanneer na de eerste aanvraagronde het subsidieplafond niet bereikt is, is er een 2de aanvraag mogelijkheid. Aanvragen voor de eventuele 2de ronde dienen te worden ingediend tussen 1 april 2024 en 1 mei 2024.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

 • Subsidies tot € 7.500,- worden toegekend en direct vastgesteld. Er hoeft geen verantwoording ingediend te worden.

Voor subsidies van € 7.500 en hoger geldt dat binnen drie maanden na afloop van de activiteit een verantwoording moet zijn ingediend, met inhoudelijk en inzichtelijk financieel verslag. Na goedkeuring hiervan wordt de subsidie vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen dienen te worden voorgelegd aan de subsidieverstrekker. Die beoordeelt of met de wijzigingen nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €54.365. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Categorie A 80% van het beschikbare budget

Categorie B 20% van het beschikbare budget

 

Verder geldt dat indien op 15 oktober 2023 het subsidieplafond voor Categorie A nog niet bereikt is, het resterende bedrag kan worden ingezet voor Categorie B en omgekeerd.

Subsidieverdeling

Categorie A:

Voor een aanvraag kan maximaal € 25.000,- subsidie worden verleend. Hierbij geldt het volgende:

 • bij aanvragen tot maximaal € 10.000,- is 100% van de begrote projectkosten subsidiabel

 • bij aanvragen voor vernieuwende plannen met een grote impact tussen € 10.000 en € 25.000,- is maximaal 50% van de begrote projectkosten subsidiabel

Categorie B: Voor een aanvraag kan maximaal € 1.500,- subsidie worden verleend. 100% van de begrote projectkosten is subsidiabel

Toetsingscriteria voor adviescommissie BKV

De adviescommissie BKV adviseert de gemeente over de ingediende aanvragen. Zij geeft aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, scores van 0 tot 5 punten per onderdeel.

De rangschikking die ontstaat wordt in het advies aan het college van B&W verwoord. Op basis van het advies en het beschikbare budget, neemt het college een besluit over het verlenen van subsidie en de hoogte daarvan.

n.b. Bij een gelijk puntentotaal worden (indien het subsidieplafond wordt overschreden) de gegeven punten voor de artistieke kwaliteit verdubbeld. Levert dit geen beslissing op, dan wordt geloot.

n.b. Er wordt gekozen voor volledige toekenning tot het subsidieplafond wordt bereikt. Met de aanvrager wiens aanvraag voor overschrijding zorgt, wordt overlegd over mogelijke aanpassingen.

n.b. Indien een aanvrager de subsidie teruggeeft dan wordt deze aan de eerstvolgende op de rangschikking (die aan de voorwaarden voldoet) automatisch toegekend.

Beoordelingscriteria

Alle (zowel Categorie A als B) aanvragen worden beoordeeld op:

 • artistieke kwaliteit - De mate waarin de inhoud van een concept door de kwaliteit van zeggingskracht een betekenis krijgt, waarin de persoonlijke creatieve visie en duidelijke stijl, een (mogelijke) ontwikkeling en ook het vakmanschap in het gekozen medium duidelijk wordt (omschreven en) getoond.

 • relevantie van het project - de mate waarin de aanleiding, het voorgestelde plan en de manier van uitwerking bijdraagt aan het doel van het project en het doel van de regeling

 • zichtbaarheid en toegankelijkheid: beschreven in een goed communicatieplan

 • haalbaarheid: een helder projectplan, een goed beargumenteerde begroting/dekkingsplan, richtlijn kunstenaarshonoraria (Fair Practice Code), samenwerkingsvormen/partners.

NB: Bij aanvragen voor activiteiten die vallen onder Categorie A en hoger zijn dan € 10.000: vernieuwend karakter en verwachte impact van het project.

Overige informatie

(*) professioneel beeldend kunstenaar: iemand met een afgeronde HBO kunstopleiding of van gelijkwaardig niveau en/of ervaring

Ingestuurde documentatie wordt gedigitaliseerd en daarna vernietigd.

Bij uitingen over het project dient u het gemeentelijk logo toe te voegen.

U stuurt de adviescommissie BKV 2 uitnodigingen toe om het project te kunnen bezoeken.