Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Sport – openbare ruimte inrichten en kleine evenementen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSport – openbare ruimte inrichten en kleine evenementen 2024
CiteertitelSport – openbare ruimte inrichten en kleine evenementen 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427396

Tekst van de regeling

Intitulé

Sport – openbare ruimte inrichten en kleine evenementen 2024

 

 

Sport – openbare ruimte inrichten en kleine evenementen 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Hengelose (sport)verenigingen en sportaanbieders financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: (meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en jeugd

Deze regeling sluit aan het visiedocument Sport en Bewegen op het gebied van kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en -aanbieders.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van

sport (en bewegen) openbare ruimte inrichten:

 • aanpassing in de (semi) openbare ruimte realiseren om sporten en bewegen te stimuleren (bijvoorbeeld routes)

  • o

   50% van de projectkosten met een maximum van € 2.000,- kan worden gesubsidieerd

(kleinschalige) evenementen die:

 • o

  vereniging overstijgend zijn

 • o

  als sport/beweeg activiteit aan te merken zijn

 • o

  in de openbare ruimte plaatsvinden

 • o

  niet voor subsidie van Hengelo Promotie in aanmerking komen

 • o

  voornamelijk gericht zijn op de Hengelose bevolking

 • o

  geen winstoogmerk hebben, komen voor subsidie in aanmerking

  • 50% van de kosten met een maximum van € 1.000,- kan worden gesubsidieerd

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

De aanvraag minimaal 4 weken voor aanvang indienen.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €18.991. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het subsidieplafond voor het sub-thema deskundigheidsbevordering geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de sub-thema’s geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

Naast de vijf subsidie-uitvoeringsregelingen Sport is er een regeling vanuit het Lokaal Sport Akkoord (deze geldt tijdelijk).