Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Sport – deskundigheidsbevordering 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSport – deskundigheidsbevordering 2024
CiteertitelSport – deskundigheidsbevordering 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427217

Tekst van de regeling

Intitulé

Sport – deskundigheidsbevordering 2024

 

 

Sport – deskundigheidsbevordering 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Hengelose (sport)verenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: (meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en jeugd

Deze regeling sluit aan het visiedocument Sport en Bewegen op het gebied van kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en -aanbieders.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor deskundigheidsbevordering:

  • (bij)scholing voor trainer, coach, jury en scheidsrechters volgens de KSS niveau 1, 2 en 3

  • (bij)scholing voor het begeleiden van sporten en bewegen van (groepen) mensen met een beperking

  • bijscholing op het gebied van EHBO, sociale hygiëne, bestuur, veilig sportklimaat

Voorwaarden:

  • subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen, (bij)scholingen en cursussen door verenigingsleden gedaan en afgesloten tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024

  • de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een opleiding, cursus en/of (bij)scholing

  • de subsidie wordt achteraf verleend, dus nadat een diploma of certificaat is behaald

  • reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

U vraagt de subsidie voor 15 september 2024 aan.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €20.000. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Aanvragen worden voor 15 september 2024 ingediend.

Bij de subsidie voor deskundigheidsbevordering geldt dat indien het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering is bereikt en er op 15 september 2024 geen geld meer kan worden ingezet vanuit de overige sub-thema’s, de subsidiebedragen naar evenredigheid worden gekort.

Overige informatie

Naast de vijf subsidie-uitvoeringsregelingen Sport is er een regeling vanuit het Lokaal Sport Akkoord (deze geldt tijdelijk).