Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Kunst uit de Wederopbouw 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKunst uit de Wederopbouw 2024
CiteertitelKunst uit de Wederopbouw 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-427207

Tekst van de regeling

Intitulé

Kunst uit de Wederopbouw 2024

 

Kunst uit de Wederopbouw 2024

Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van wederopbouwkunstwerken gericht op behoud, restauratie of herplaatsing.

Te subsidiëren activiteiten

Kosten die gemoeid gaan met restauratie en verplaatsing van het kunstwerk.

Beoordelingscriteria

Het kunstwerk moet, indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan het kunstwerk moeten worden gesteld.

De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het kunstwerk na verplaatsing voldoende zichtbaar en openbaar toegankelijk is.

De gemeente of Erfgoedcommissie kan vooraf een kunsthistorisch onderzoek vragen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld.

Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

  • Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning te beschikken

  • Bij restauratie dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand van het kunstwerk.

In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.

Subsidieverlening/

verantwoording

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

  • Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het werk

  • Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te worden aangeleverd.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €4.535. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

25% met een maximum van €2.000,- per kunstwerk voor verplaatsing en restauratie.

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is, wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen vervallen zijn.

 

De wederopbouwperiode (1940-1965) is veel kunstwerken rijk vanwege de 1% regeling welke destijds was bedoeld om 1% van de bouwsom in een kunstwerk te investeren. De kunstwerken zijn veelal geïntegreerd in een bouwwerk of bevinden zich aan de buitengevel van een pand.

De Stichting Erfgoed heeft een inventarisatie uitgevoerd van kunstwerken uit deze periode. Deze kunstwerken komen bij restauratie of herplaatsing in aanmerking voor een bijdrage in de onkosten.