Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Presentatie Beeldende Kunst 2022 - 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPresentatie Beeldende Kunst 2022 - 2024
CiteertitelPresentatie Beeldende Kunst 2022 - 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-426886

Tekst van de regeling

Intitulé

Presentatie Beeldende Kunst 2022 - 2024

 

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

 • Realiseren van activiteiten door 1 organisatie om professioneel beeldende kunstenaars op een podium op een prominente locatie in de binnenstad van Hengelo te laten exposeren.

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan SchouwArt wordt verleend voor:

 • het organiseren van presentatie-activiteiten ten behoeve van de professionele beeldende kunst op een prominente locatie in de binnenstad van Hengelo

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

 

Voor SchouwArt gelden de volgende verplichtingen:

 • Per jaar worden minimaal 3 presentatie-activiteiten georganiseerd;

 • Gedurende bezoekbare activiteiten wordt de kwalitatieve en kwantitatieve waardering gemeten, zoals bezoekersaantallen en -tevredenheid. Het cultureel waardemodel 1 vormt hiervoor de basis;

 • De Fair Practice code is van toepassing voor het kunstenaarshonorarium.

 • Tijdens activiteiten is er werk te zien van professioneel beeldend kunstenaars, lokaal, regionaal en bovenregionaal.

Indientermijn aanvraag

De subsidieaanvraag 2024 voor een jaarlijkse subsidie boven € 50.000 moet vóór 1 juni 2023 worden ingediend. Als deze termijn niet gehaald kan worden, dient de organisatie tijdig [gefundeerd] uitstel van indienen aan te vragen.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

De subsidieverantwoording 2024 wordt ingediend uiterlijk 1 juni 2025.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €102.992. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor subsidie uit deze regeling komt in aanmerking:

Stichting SchouwArt

Overige informatie

 • In eerste instantie zijn de afspraken met stichting SchouwArt voor de periode 2022-2024 gemaakt. In 2024 vindt een evaluatie plaats over de voortgang van de Uitvoeringsregeling Presentatie beeldende kunst vanaf 2025 en verder. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie.

 • De gemeente Hengelo is voornemens de presentatie beeldende kunst in de toekomst plaats te laten vinden op een eigen permanente locatie, hierover vindt overleg plaats met de organisatie.

 • Er wordt verwacht dat de organisatie geen (financiële) verplichtingen aangaat die niet passen binnen de afgesproken periode.

 • Wanneer de organisatie wel ten behoeve van deze activiteiten verplichtingen aangaat die ook na de afgesproken periode nog gelden, is dit geheel voor eigen risico.

 • De organisatie is zelf verantwoordelijk voor een eventueel vergunnings-traject, mocht deze noodzakelijk zijn in verband met de investering of activiteit.

 • De investering wordt gedaan na het volledig doorlopen en succesvol afronden van een eventueel vergunningstraject.

 


1

Zie bijlage 4 kunst en cultuurnota 2021-2024 gemeente Hengelo