Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Lokale omroep 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale omroep 2024
CiteertitelLokale omroep 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-426855

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale omroep 2024

 

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse

Doel van de subsidie

Bekostigen van lokale radio en televisie.

Te subsidiëren activiteiten

De structurele subsidie aan Stichting Lokale Omroep Hengelo wordt verleend voor de activiteiten van Radio Hengelo TV die:

  • zorg draagt voor een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Hengelo, dat wil zeggen: alle dagen nieuws via sociale media, internet, radio en TV,

  • staat voor onafhankelijke verslaglegging voor iedereen en waarheidsvinding als leidraad hanteert,

  • programma’s maakt voor en door Hengelo voor een zo breed mogelijke doelgroep. In beginsel is dat iedereen die interesse heeft voor lokaal nieuws en lokale informatie, ongeacht leeftijd of andere kenmerken.

  • programma’s maakt rond thema’s die deeldoelgroepen binnen de totale doelgroep aanspreken. De omroep ontwikkelt formats voor verschillende doelgroepen waarbij rekening wordt gehouden met de interesses van de (deel)doelgroep en waarbij participatie van die groepen wordt gestimuleerd.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • het Commissariaat voor de Media de stichting heeft aangewezen als lokale publieke media-instelling, zie Overige informatie.

  • het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Voor de stichting Lokale Omroep Hengelo geldt de verplichting dat:

  • uitvoering geven aan de activiteiten zoals omschreven in hun meerjarenbeleidsplan en jaarplan 2024;

  • de voortgang monitoren op het gebied van programmering, publieksbereik, positie en erkenning op basis van de criteria en indicatoren, die zijn gebaseerd op het Culturele Waardemodel 1

  • een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten aanbieden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en;

  • alle dagen nieuws uitzendt waarbij internet het leidende medium is. Nieuwsitems komen eerst online en daarna op radio, tv, of Tekst TV. Online biedt de omroep zoveel mogelijk webunieke content aan die verschilt van wat op radio of tv wordt uitgezonden.

Indientermijn aanvraag

De subsidieaanvraag 2024 voor een jaarlijkse subsidie boven € 50.000 moet vóór 1 juni 2023 worden ingediend. Als deze termijn niet gehaald kan worden, dient de organisatie tijdig [gefundeerd] uitstel van indienen aan te vragen.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de Asv hoofdstuk subsidievaststelling

De subsidieverantwoording 2024 wordt ingediend uiterlijk 1 juni 2025.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €222.326. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor subsidie uit deze regeling komt in aanmerking:

Stichting Lokale Omroep Hengelo: €222.326

Overige informatie

Stichting Lokale Omroep Hengelo legt jaarlijks verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media (Mediawet 2008).

 

In 2019 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep Hengelo aangewezen als ‘lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Hengelo’.

Dit besluit is geldig tot mei 2024.

Belangstellende partijen kunnen voor een nieuwe aanwijzing tot november 2023 aan aanvraag indienen bij het Commissariaat van de Media. De gemeenteraad brengt advies uit over ingediende aanvragen.

 


1

Naar waarde gewogen. Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies. Claartje Bunnik, Boekmanstichting, Amsterdam, 2016.