Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Culturele kernvoorzieningen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCulturele kernvoorzieningen 2024
CiteertitelCulturele kernvoorzieningen 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-426804

Tekst van de regeling

Intitulé

Culturele kernvoorzieningen 2024

 

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

  • Zorg dragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur die past bij de aard en omvang van Hengelo.

  • Het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo stimuleren, zodat zij weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen.

  • Kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te presenteren.

De regeling culturele kernvoorzieningen omvat vier culturele instellingen die de basis vormen van de structurele, culturele infrastructuur van Hengelo. Zij zijn voor de lange termijn onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Het beleid met betrekking tot deze regeling is vastgelegd in:

  • Kunst- en cultuurvisie 2021-2024 (2021),

  • Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo, erfgoedvisie (2008).

Te subsidiëren activiteiten

Conform de ingediende meerjarenbeleidsplannen en in te dienen jaarplannen 2024 van de culturele kernvoorzieningen.

Subsidieaanvraag voorwaarden

Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de subsidies die aan de culturele kernvoorzieningen worden verleend.

 

Het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting 2024 in november 2023 zal de raad de subsidieplafonds 2024 vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de Asv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de Asv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Voor de culturele kernvoorzieningen geldt de verplichting dat zij:

  • uitvoering geven aan de activiteiten zoals omschreven in hun meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen 2024;

  • de voortgang monitoren op het gebied van programmering, publieksbereik, positie en erkenning op basis van de criteria en indicatoren, die zijn gebaseerd op het Culturele Waardemodel 1

  • de Governance Code Cultuur hanteren en daarover verantwoording afleggen in het jaarverslag.

Indientermijn aanvraag

De subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie boven € 50.000 moet vóór 1 juni 2023 worden ingediend. Als deze termijn niet gehaald kan worden, dient de organisatie tijdig [gefundeerd] uitstel van indienen aan te vragen.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

De subsidieverantwoording 2024 wordt ingediend uiterlijk 1 juni 2025.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €8.474.619. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor subsidie uit deze regeling komen in aanmerking:

Bibliotheek Hengelo: €2.874.519

Oyfo Kunst en Techniek: €2.161.120

Schouwburg Hengelo: €2.351.586

Stichting Poppodium Twente: €978.359

Overige informatie

--

 


1

Naar waarde gewogen. Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies. Claartje Bunnik, Boekmanstichting, Amsterdam, 2016.