Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Wegsleepverordening voor de gemeente Zandvoort 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Zandvoort 2023
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Zandvoort 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening Zandvoort.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2023nieuwe regeling

19-09-2023

gmb-2023-419440

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Zandvoort 2023

De raad van de gemeente Zandvoort,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen; overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: Wegsleepverordening voor de gemeente Zandvoort 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats van bewaring van voertuigen

 • 1.

  Als plaats van bewaring wordt aangewezen het opslagterrein gelegen aan de:

  • a.

   Hulswitweg 18, 2031 BG Haarlem.

  • b.

   Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn de tijden die de beheerder van de bewaarplaats in overleg met het college bepaalt.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  de kosten verbonden aan het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn:

   

  Sleepkosten 2023 exclusief btw

  uitrijkosten: (uitrijden zonder dat er gesleept wordt):

  maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur

  € 105,66

  overige tijdstippen en nationale feestdagen

  € 132,08

  uitvoeringskosten; slepen naar bewaarplaats

  maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur

  € 210,35

  overige tijdstippen en nationale feestdagen

  € 241,90

  bewaarkosten:

  per dag of een gedeelte daarvan

  € 10,05

 • 2.

  De kosten als bedoeld in het eerste lid kunnen worden verhoogd met gemaakte kosten van taxatie en vernietiging van het voertuig.

 • 3.

  De ambtelijke kosten verbonden aan de oplegging van de last onder bestuursdwang bedragen 15% van de kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid, met een maximum van € 75,-.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in overige gevallen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Op deze datum wordt de Wegsleepverordening Zandvoort ingetrokken, met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft voor de wegsleepactiviteiten van vóór de in het eerste lid bedoelde datum.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening gemeente Zandvoort 2023.

Aldus vastgesteld te Zandvoort op 19 september 2023,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

Toelichting algemeen

De artikelen 170 tot en met 173 van de Wegenverkeerswet 1994 vormen de basis voor de uitvoering van wegsleepmaatregelen door de gemeente. Voor deze verordening en de toelichting erop is gebruik gemaakt van het model van de VNG.

 

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wvw 1994 bevoegd om voertuigen te laten wegslepen. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

 

Verordening

In artikel 170 e.v. Wvw 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas goed van deze bevoegdheid gebruikmaken wanneer de Gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid van Wvw 1994 wordt voorgeschreven.

Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaats(en) waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, Wvw 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Werking van de verordening

Op grond van de Wvw 1994 mogen op de weg staande voertuigen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer en het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Wegslepen kan niet zomaar. Degene die met de uitvoering van de wegsleepregeling is belast, dient per geval na te gaan of in dat specifieke geval het wegslepen van het desbetreffende voertuig absoluut noodzakelijk is. Het wegslepen van een voertuig dat om 04.00 ’s nachts in strijd met een van de genoemde criteria is geparkeerd zal doorgaans als niet of minder urgent dienen te worden beschouwd. In zo een geval kan het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar doorgaans volstaan.

Als wegen of weggedeeltes waar op grond van de landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept, worden aangewezen alle wegen of weggedeelten binnen de gemeente Zandvoort, voor zover die behoren tot één van de artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten. In de artikelsgewijze toelichting zijn onder artikel 2 deze wegen en weggedeelten expliciet genoemd.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. Voertuig

Het begrip ‘voertuig’ zoals in artikel 1, onder al, RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen en invalidenvoertuigen. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening. In de praktijk wordt deze verordening met name toegepast op auto’s en in een enkel geval motorfietsen.

Het verwijderen van fietsen en bromfietsen of scooters gebeurd meestal op grond van de APV.

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip ‘motorrijtuig’ is apart omschreven omdat artikel 5 van Wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

 

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 

Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wvw 1994 bij gemeentelijke Wegsleepverordening wegen en weggedeelten worden aangewezen.

In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten wegen en weggedeelten het kan gaan:

 • a.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 1 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is te parkeren;

 • b.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel g, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is stil te staan;

 • c.

  parkeergelegenheden, aangeduid door bord E4 van bijlage 1 bij het RVV 1990, waarbij

 • ofwel op een onderbord wordt aangegeven:

  • 1°.

   de voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd;

  • 2°.

   de wijze waarop het parkeren dient te geschieden;

  • 3°.

   de dagen of uren waarop het parkeren is verboden, of

  • 4°.

   de dagen of uren waarop een beperking als bedoeld in 1° en 2°, geldt,

 • ofwel op het verkeersbord de aanduiding is aangebracht waarmee wordt aangegeven:

  • 1°.

   de voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd, of

  • 2°.

   de wijze waarop het parkeren dient te geschieden.

 • d.

  taxistandplaatsen, aangeduid door bord E5 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • e.

  parkeerplaatsen voor invaliden, aangeduid door bord E6 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • f.

  gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, aangeduid door bord E7 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • g.

  parkeergelegenheden voor een categorie of groep voertuigen, aangeduid door bord E8 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • h.

  parkeergelegenheden voor vergunninghouders, aangeduid door bord E9 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • i.

  voetgangersgebieden, aangeduid door bord G7 of door bord C1 van bijlage 1 bij het RVV 1990 (hieronder vallen o.a. de marktterreinen in de gemeente Zandvoort).

Artikel 3. Plaats van bewaring voertuigen

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich.

Er zijn twee plaatsen als bewaarplaats aangewezen, omdat er twee bedrijven opdracht kunnen krijgen tot het wegslepen van een voertuig.

 

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In de artikelen 12 tot en met 14 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten, verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

 

De verordening beperkt zicht tot de belangrijkste categorieën kosten die in rekening worden gebracht bij de belanghebbende.

Hierbij gaat het om de uitrij- en sleepkosten, de bewaarkosten en de kosten van taxatie en vernietiging van voertuigen als dat aan de orde is. Tevens worden er ambtelijke kosten doorberekend. Deze kosten zijn conform het Besluit niet meer dan 15% van de directe kosten. De ambtelijke kosten zijn gemaximeerd tot 75 euro.

 

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in overige gevallen

Naast de in artikel 170, eerste lid, van de Wvw 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een motorrijtuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • het niet afgeven van zijn rijbewijs, indien dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (voor zover er geen andere bestuurder beschikbaar is): artikelen 130 en 164 van de Wvw 1994;

 • de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat, terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is (artikel 40, eerste lid, jo artikel 174 van de Wvw 1994). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het ‘knoeien’ met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid, van de Wvw 1994, waarin de bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit het hoofdstuk X. bestuursdwang van de Wvw 1994 (artikelen 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de Wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaarplaats van voertuigen en openingstijden (artikel 3), en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen, van overeenkomstige toepassing verklaard.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.