Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Lokale kaders van de Huisvestingsverordening 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale kaders van de Huisvestingsverordening 2023
CiteertitelLokale kaders van de Huisvestingsverordening 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, gemeente Zeist

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2023nieuwe regeling

18-04-2023

gmb-2023-415960

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale kaders van de Huisvestingsverordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist

 

Gelet op de uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023- gemeente Zeist;

 

Besluit:

 

In te stemmen met de Lokale kaders van de Huisvestingsverordening 2023, ingaande per 1 juli 2023.

Artikel 13 Verdeling van sociale huurwoningen

Maximaal 10% van het vrijkomende aanbod in een jaar mag worden verloot. De 10% geldt per woningcorporatie. Eengezinswoningen, zorgwoningen en woningen voor ouderen mogen niet worden verloot. Bij loting is de huurinkomentabel en de bezettingsnorm van toepassing.

Artikel 18 Woongroepen

De woongroepregeling is van kracht voor de volgende complexen:

 • Woongroep Ondertussen: 8 woningen in De Grift (Woongoed Zeist, flat 40 Nijenheim)

 • Woongroep In de Buurt; 8 woningen in flat 70, 80, 90 Nijenheim;

 • Woongroep Dinslo: kardinaal Alfrinkhof, Huis ter Heide (Woongoed Zeist);

 • Woongroep Meester de Klerkstraat: Meester de Klerkstraat 33 t/m 39, 41, 55 t/m 63, 77 t/m 83 en 99 t/m 107 in Zeist (Woongoed Zeist);

 • Vereniging Woongroep Oud Zeist (VWOZ): Couwenhoven 12-21 (R.K. Woningbouw)

 • Woonwagencentrum Beukbergen (Woongoed Zeist);

 • Woonvereniging Seyster Veste (Woongoed Zeist)

Artikel 23 Voorrang in verband met de grootte van de woonruimte

• Lid 3: eengezinswoningen met drie kamers en een gebruiksoppervlakte van meer dan 75m² zijn uitgesloten van deze regeling.

Artikel 24 Voorrang in verband met de prijs van de woonruimte

 • Lid 2: corporaties hebben de mogelijkheid bij uitzondering de passendheidsregels uit artikel 24 lid 1 niet toe te passen, om met name alleenstaanden met een inkomen boven de huurtoeslaggrens meer kans te geven op een woning.

 • Lid 5: corporaties hebben de mogelijkheid om artikel 24 lid 5 toe te passen, waarmee middeninkomens met voorrang kunnen worden gehuisvest

Artikel 25 Voorrang in verband met economische of maatschappelijke binding

Lid 3:

 • Grote gezinnen (minimaal 7 personen) kunnen voorrang krijgen bij de toewijzing van grote woningen (vanaf 5 kamers). De corporaties labelen hier een klein deel van de voorraad voor. Toewijzing geschied via WoningNet. Om de doorstroming te bevorderen kan directe toewijzing plaatsvinden, uitsluitend in overleg met de gemeente;

 • Voorrang voor senioren die een eengezinswoning achterlaten bij verhuizing naar een appartement in door gemeente en corporatie daartoe benoemde pilots en/of passende toewijzing in dit kader voor eengezinswoningen, met als doel de doorstroming te bevorderen;

 • Huurders met een betaalachterstand. Huurders met ernstige betalingsproblemen vanwege onvoorziene financiële omstandigheden, kunnen middels een maatwerkoplossing eenmalig een goedkopere woning aangeboden krijgen door de woningcorporatie. Doel is om huisuitzetting te voorkomen;

 • Statushouders die tijdelijke woonruimte krijgen aangeboden kunnen via eenmalige toewijzing of een lokale woonurgentie doorstromen naar een reguliere huurwoning, indien zij niet in staat zijn om zelf woonruimte te vinden en verhuizing noodzakelijk is;

 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal Team kunnen maximaal 10 keer per jaar een cliënt voordragen voor woonurgentie middels eenmalige toewijzing wanneer verhuizing in het kader van de doorbraakleeromgeving noodzakelijk wordt geacht;

 • Maatwerk bij plaatsing van lagere inkomens in nieuwbouwprojecten (zoals bijvoorbeeld Fase 4 Kerckebosch en de driehoek Schaerweijdelaan);

 • Tijdelijke verhuur aan spoedzoekers bij renovatie- en sloopprojecten Woongoed Zeist en R.K. Zeist.

 • Bij maatwerktoepassingen is het toegestaan om huurders binnen hetzelfde complex of binnen afgesproken complexen met vergelijkbare woningen (zoals bijvoorbeeld flat 70/80/90 Nijenheim, Laan van Vollenhove) door te laten schuiven naar een andere, vergelijkbare woning. Dit wordt ook toegepast binnen het project Griffensteijn, zowel binnen de bestaande woningen als naar de nieuwbouw. Bij twijfel vindt afstemming plaats tussen corporatie en gemeente.

Artikel 71 Experimenten

In het kader van het experiment “gerichte woningtoewijzing Vollenhove” krijgen woningzoekenden voorrang die gemotiveerd invulling geven aan “het goede buur” zijn. Bij een gelijkwaardige motivatie en geschiktheid hebben woningzoekenden met een economische of maatschappelijk binding aan Zeist voorrang.

Evaluatie

Jaarlijks stellen de corporaties een overzicht beschikbaar van de bijzondere toewijzingen onder de hierboven genoemde regels.

Aldus besloten op 18 april 2023,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

Dr. H.S. Grotens

de burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen