Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-202301-10-2024Nieuwe regeling

25-09-2023

gmb-2023-413542

2023-209593

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

 

Besluitnummer: 2023-209593

 

De burgemeester van Leeuwarden;

 

Overwegende:

 

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

dat het cameratoezicht in het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat (gedeeltelijk), Zuidvliet (gedeeltelijk), Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, Claes Bockes Balkstraat, voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

dat het cameratoezicht in het hiervoor genoemde gebied, valt onder het protocol cameratoezicht 2013 en het protocol flexibel cameratoezicht 2017 van de Gemeente Leeuwarden;

 

dat het gebied in en rond de Vlietzone al geruime tijd te kampen heeft met verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door bewoners en bezoekers van en rondom de genoemde straten veroorzaakt wordt;

 

dat bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden van 1 oktober 2021 tot 19 september 2023 in het registratiesysteem 27 meldingen zijn vastgelegd van ‘sociale overlast’. Hieronder vallen onder andere meldingen aangaande overlast van geluid, verwarde personen, baldadigheid en drugshandel;

 

dat uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat in de periode van 6 juli 2022 tot en met 6 juli 2023 463 registraties aangemaakt in voornoemd gebied;

 

dat de meerderheid van de politieregistraties betrekking hebben op overlast;

 

dat de overlast uit die politieregistraties bestaat uit onder andere ruzie op straat, gebruik van alcohol en verdovende middelen, overlast van verwarde personen, zwervers en jeugd;

 

dat de overlast volgens de politie wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers van het gebied;

 

dat bovenstaande, mede gelet op de klachten van bewoners in de omgeving die binnenkomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden en de politie, niet geaccepteerd kan worden;

 

dat het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen en te behouden;

 

dat de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel;

 

dat de burgemeester eerder voor de periodes; van 20 december 2019 tot 1 juli 2020 met een besluit tot verlenging tot 1 oktober 2020, van 15 mei 2021 tot 1 oktober 2021, van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022 en van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023, op basis van soortgelijke overwegingen het hiervoor genoemde gebied heeft aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden;

 

dat de burgemeester de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel acht in relatie tot het beoogde legitieme doel, dit mede gelet op de aanhoudende verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaarde overlast in het gebied;

 

dat de burgemeester reacties uit het gebied, waar het cameratoezicht plaatsvindt, heeft gehoord met betrekking tot de vraag of het cameratoezicht na 1 oktober 2023 moet blijven plaatsvinden;

 

dat is aangegeven dat verlenging van het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied wenselijk is;

 

dat dit wordt bevestigd door de Politie Noord Nederland die eveneens aangeeft dat het verlengen van het cameratoezicht vanuit preventief perspectief zeer wenselijk is en het veiligheidsgevoel bovendien bevordert;

 

dat er echter evenwel nog steeds sprake is van relatief veel overlastmeldingen, maar dat buurtbewoners aangeven dat de camera’s een goede preventieve werking hebben.

 

Gelet op:

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden en artikel 3 Politiewet 2012;

 

Besluit:

I. Het volgende gebied in Leeuwarden aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

Vlietzone: Het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat (gedeeltelijk), Zuidvliet (gedeeltelijk), Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, Claes Bockes Balkstraat, als weergegeven op onderstaande kaart.

 

 

II. Aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden:

a. Op de T-splitsingen van de Bote van Bolswertstraat / Willem Loréstraat en het Keetwaltje / Willem Loréstraat blijven de camera’s geplaatst.

b. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen.

c. De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

d. De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

e. De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

III. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2023 en geldt tot 1 oktober 2024.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit hiertegen schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar de Burgemeester van Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

 

Leeuwarden, 25 september 2023

De burgemeester van Leeuwarden,

mr. S. van Haersma Buma