Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Beleidsregel Buckfastbij op Ameland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Buckfastbij op Ameland
CiteertitelBeleidsregel Buckfastbij op Ameland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

01-01-2016

gmb-2023-410407

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Buckfastbij op Ameland

Het college van Ameland;

 

Overwegende dat het, mede gezien de unieke liggen van Ameland, mogelijk is volken (groepen bijen met dezelfde woonplaats) raszuiver te houden, is het wenselijk over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel in het kader van het in stand houden van de Buckfastbij op Ameland, waarmee bij het verlenen van een ontheffing rekening dient te worden gehouden;

 

Gelet op Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op het artikel 2.4.24 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de “Beleidsregel Buckfastbij op Ameland”

 

 

 

 

Inleidende bepalingen:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: De aanvraag voor een ontheffing voor het houden van (Buckfast)bijen;

 • b.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ameland;

 • c.

  Buckfastbij: Bijenras, afkomstig uit zuidwest Engeland;

 • d.

  Ontheffinghouder: Natuurlijk persoon aan wie door het college een ontheffing is verleend voor het houden van Buckfastbijen.

 

Aanvraag ontheffing

 

Artikel 2 Ontheffingaanvraag

 • 1.

  Een ontheffing wordt schriftelijk aangevraagd;

 • 2.

  De aanvraag dient tenminste 8 weken voordat men gebruik wil maken van de ontheffing ingediend te worden bij het college;

 

Algemene voorschriften

 

Artikel 3 Ontheffingvoorschriften

In de ontheffing wordt tenminste vermeld dat:

 • 1.

  De ontheffing alleen voor raszuivere Buckfastbijen geldt;

 • 2.

  Het verboden is op welke manier dan ook een ander bijenras dan de Buckfastbij in te voeren op Ameland;

 • 3.

  De ontheffinghouder verplicht is de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van hinder of overlast aan derden door het bijenstation.

 

Artikel 4 Ontheffinghouder

 • 1.

  De ontheffing wordt uitsluitend verleend aan de stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt.

 • 2.

  De ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden door de ontheffinghouder.

 

Intrekken ontheffing

 

Artikel 9 Intrekkingsgronden

De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken:

 • 1.

  Indien de ontheffinghouder het bij of krachtens deze beleidsregel bepaalde overtreedt;

 • 2.

  Indien de ontheffinghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • 3.

  In het belang van de natuur- of milieuwaarden;

 • 4.

  In het belang van de veiligheid van derden;

 • 5.

  In het geval van overlast.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Buckfastbij op Ameland”.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking in het gemeentelijk

informatieblad heeft plaatsgevonden.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op …………………..

A. de Hoop, R.B. van den Brink,

Burgemeester Secretaris