Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2023Nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-401446

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden

Burgemeester en wethouders van gemeente Baarn,

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en gehoord het advies van de gemeentearchivaris,

 

Besluit: tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid voor de duur van 50 jaar van de volgende archiefbescheiden met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten:

 

Voor de categorieën bouwwerken en complexen:

-politiebureau & brandweerkazerne;

-kasteel Drakenstein;

-hoogspanning schakelstations.

 

Toelichting op het besluit

Met artikel 15, eerste lid, onder b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 kan het college beperkingen stellen aan de openbaarheid van archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Door de voorgestelde categorieën op grond van het belang van de Staat of zijn bondgenoten uit te sluiten van openbaarheid, kan voorkomen worden dat de openbare veiligheid in het geding komt. Het opvragen van bouwvergunningen van deze bouwwerken en complexen, die een risico lopen op aanslagen of overvallen, worden daarmee aan de openbaarheid onttrokken. Door de openbaarheid op te schorten met een termijn van 50 jaar kan de veiligheid van het object zoveel mogelijk gewaarborgd worden. De rechtsgeldigheid van een ingestelde openbaarheidsbeperking wordt elke 10jaar na overbrenging opnieuw beoordeeld. Met het overbrengen van elk eerstvolgend blok archiefbescheiden bouwarchief wordt tegelijkertijd de rechtsgeldigheid van de bestaande openbaarheidsbeperkingen van bouwarchief beoordeeld. De nieuwe Archiefwet (mogelijke ingangsdatum 01-01-2025) brengt de overbrengingstermijn terug van 20 jaar naar 10 jaar. Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

 

Baarn, 12 september 2023

 

Burgemeester en wethouders van Baarn,

 

drs. C. Creveld

gemeentesecretaris

 

M.A. Röell

burgemeester