Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Mandaatbesluit burgemeester artikel 16 lid 2 Leerplichtwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit burgemeester artikel 16 lid 2 Leerplichtwet
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2023nieuwe regeling

22-08-2023

gmb-2023-400922

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit burgemeester artikel 16 lid 2 Leerplichtwet

De burgemeester van de gemeente Rheden,

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet en de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

besluit de bevoegdheid om bij leerplichtambtenaren die voor de gemeente Rheden werkzaam zijn bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein de eed of belofte af te nemen -zoals bedoeld in artikel 16 lid 2 van de Leerplichtwet- te mandateren aan:

  • mr. A. Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem.

Artikel 1. Intrekking

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle eerder genomen mandaatbesluiten aan de burgemeester van de gemeente Arnhem -op grond van artikel 16 lid 2 van de Leerplichtwet- door de burgemeester ingetrokken.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit burgemeester artikel 16 lid 2 Leerplichtwet'.

Vastgesteld bij besluit van de burgemeester van Rheden d.d. 22 augustus 2023.

Velp, 22 augustus 2023

de burgemeester voornoemd,

burgemeester.

Instemming door burgemeester van de gemeente Arnhem,

burgemeester.